Diogelwch Covid-19

Mae eich diogelwch yn parhau i fod yn flaenoriaeth i ni

Er bod y rheoliadau wedi newid, mae ein hymrwymiad i ddiogelwch ein cynulleidfaoedd, ein staff a’n hartistiaid mor gryf ag erioed. Diolch i chi am barhau i wneud eich rhan. Er nad oes angen i chi ddangos pas Covid y GIG i gael mynediad i berfformiad rhagor, bydd amrywiaeth o fesurau diogelwch Covid yn parhau i fod ar waith:

• Gofynnwn i chi wisgo mwgwd drwy gydol eich ymweliad os gwelwch yn dda

• Mae trefniadau glanhau trylwyr yn parhau i fod ar waith ac mae hylif diheintio dwylo ar gael ar draws ein cyntedd.

• Bydd gofod o un sedd yn cael ei gadw rhwng archebion yn y Brif Theatr ar gyfer perfformiadau Chat Back (3-5 Mawrth) a Petula (12-19 Mawrth)

• Polisi Ad-daliad Covid 19.
Bydd gennych hawl i ad-daliad llawn os byddwch yn derbyn canlyniad prawf Covid-19 positif ac felly yn methu â mynychu perfformiad. Os gwnaethoch archeb cyn 25 Awst 2021 ar gyfer unrhyw un o’r sioeau canlynol a ddim yn teimlo’n barod i ddychwelyd i Theatr y Sherman eto, byddwn yn ad-dalu cost eich tocynnau cyn belled â’n bod yn derbyn y cais ddim hwyrach na 14 diwrnod cyn y perfformiad: Horrible Histories (13 & 14 Ebr), Matt Forde (14 Ebr), Jinkx Monsoon & Major Scales (10 Meh).

• Bydd tocynnau argraffu gartref / e-docynnau / cyfeirnodau unigryw yn disodli tocynnau wedi’u hargraffu yn Theatr y Sherman.
Ni fyddwn yn anfon nac yn derbyn tocynnau a argraffwyd yn flaenorol yn y theatr. Cyhoeddir tocynnau i’w argraffu gartref neu e-docynnau yn lle tocynnau printiedig. I’r rheiny sy’n methu argraffu tocynnau gartref neu ddefnyddio e-docynnau, bydd modd i chi gasglu tocyn wedi’i argraffu o’r Swyddfa Docynnau pan fyddwch yn cyrraedd.

• Rydym yn ffafrio taliadau cerdyn.
Byddwn yn dal i dderbyn arian parod ond rydym yn ceisio sicrhau cyn lleied o gyswllt ag y bo modd gydag arian parod. Os oes gennych gerdyn, byddai’n well gennym gymryd taliad digyswllt.

• Os oes gennych anghenion neu ofynion mynediad, rhowch wybod i ni.
Dylai unrhyw un sydd ag anghenion neu ofynion mynediad, ag sydd efallai’n teimlo y gallai ymweld â’r Sherman fod yn anoddach na’r arfer gysylltu â’n tîm Swyddfa Docynnau (029 2064 6900 /box.office@shermantheatre.co.uk) er mwyn trafod eu hymweliad.

Byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost cyn eich ymweliad gyda gwybodaeth benodol ynglŷn â diogelwch Cofid ar gyfer y perfformiad hwnnw.