Diogelwch Covid-19

Eich Diolgelwch a'ch Tawelwch Meddwl yw ein Blaenoriaeth ni

Dyma'r camau rydyn ni'n eu cymryd i helpu i gadw ein cynulleidfaoedd, ein hartistiaid a’n staff yn ddiogel:

• Rhaid i bob aelod o’r gynulleidfa sy’n 18 oed a hŷn gael a dangos Pas Covid y GIG i gael mynediad i berfformiad. Darganfyddwch fwy yma.

• Gwisgwch fwgwd trwy gydol eich ymweliad.
Rhaid i holl aelodau’r gynulleidfa ac ymwelwyr wisgo mwgwd (neu fygydau) trwy gydol eu hymweliad gan gynnwys yn ystod perfformiadau, oni bai eich bod wedi’ch eithrio (ag eithrio pan yn bwyta neu’n yfed yn yr awditoriwm). Nid oes disgwyl i gwsmeriaid y Bar Caffi wisgo mwgwd wrth eistedd wrth fwrdd.

• Bydd un sedd wag rhwng pob archeb yn y Brif Theatr.
Er lles eich tawelwch meddwl bydd un sedd wag rhwng yr holl archebion yn y Prif Dŷ a rhes wag rhwng grŵpiau mewn perfformiadau ysgol. Gofynnwn i gwsmeriaid ar-lein ddewis yr union nifer o docynnau sydd eu hangen ar gyfer eu swigen a pheidio â gwasgaru swigen i mewn i grŵpiau llai o docynnau.
Rydym hefyd wedi trefnu dau berfformiad o A Christmas Carol gyda nifer cyfyngedig iawn o seddi, ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno parhau i ymbellhau yn gymdeithasol.

• Llai o seddi yn y Stiwdio.
Rydym hefyd wedi trefnu dau berfformiad o Y Coblynnod a’r Crydd / The Elves and the Shoemaker gyda nifer cyfyngedig iawn o seddi, ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno parhau i ymbellhau yn gymdeithasol.

• Mae ad-daliadau ar gael os na allwch fynychu perfformiad sydd wedi’i aildrefnu neu os nad ydych eto’n gallu dychwelyd i’r theatr.
Polisi ad-daliad Cofid 19 (yn berthnasol i unrhyw berfformiad hyd at Rhagfyr 31 2021): Os y gwnaethoch archebu ar gyfer sioe sydd wedi’i hail-drefnu ac ni allwch ddod i’r perfformiad newydd, neu berfformiad arall o’r un sioe, byddwn yn hapus i gynnig ad-daliad i chi. Os y gwnaethoch archeb cyn Awst 25 ond nad ydych yn teimlo’n barod i ddychwelyd i Theatr y Sherman byddwn yn ad-dalu cost eich tocynnau cyn belled â’ch bod yn gadael i ni wybod 24 awr cyn amser cychwyn y perfformiad. Os ydych chi’n derbyn prawf Cofid positif ac felly’n methu â mynychu perfformiad bydd gennych hawl i gael ad-daliad.

Byddem yn gwerthfawrogi pe bae chi’n sefyll prawf llif unffordd cyn ymweld â Theatr y Sherman. Pe bae chi’n profi’n bositif fe wnawn ni ad-dalu cost eich tocyn

Bydd tocynnau argraffu gartref / e-docynnau / cyfeirnodau unigryw yn disodli tocynnau sydd wedi’u hargraffu yn Theatr y Sherman.

Ni fyddwn yn anfon nac yn derbyn tocynnau a argraffwyd yn flaenorol yn y theatr. Cyhoeddir tocynnau i’w argraffu gartref neu e-docynnau yn lle tocynnau printiedig. I’r rheiny sy’n methu defnyddio tocynnau argraffu gartref neu e-docynnau bydd modd i chi gasglu tocyn wedi’i argraffu o’r Swyddfa Docynnau pan y byddwch yn cyrraedd.

• Rydym yn ffafrio taliadau cerdyn.
Byddwn yn dal i dderbyn arian parod ond rydym yn ceisio sicrhau cyn lleied o gyswllt ag y bo modd gydag arian parod. Os oes gennych gerdyn, byddai’n well gennym gymryd taliad digyswllt.

• Mae trefniadau glanhau trylwyr yn parhau i fod ar waith.

• Os oes gennych anghenion neu ofynion mynediad, rhowch wybod i ni.
Dylai unrhyw un sydd ag anghenion neu ofynion mynediad, ag sydd efallai’n teimlo y gallai ymweld â’r Sherman fod yn anoddach na’r arfer gysylltu â’n tîm Swyddfa Docynnau (029 2064 6900 /box.office@shermantheatre.co.uk) er mwyn trafod eu hymweliad.


Bydd y mesurau uchod yn aros ar waith tan Ragfyr 31 2021 ac yn cael eu hadolygu ar ôl y pwynt hwnnw. Yn y cyfamser pe bai’r sefyllfa’n newid, efallai y bydd angen i ni ystyried a chyflwyno mesurau ychwanegol. Mae llawer o’r mesurau a amlinellir yma yn unol â’r camau sy’n cael eu cymryd gan theatrau ledled Cymru. Byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost cyn eich ymweliad gyda gwybodaeth benodol ynglŷn â diogelwch Cofid ar gyfer y perfformiad hwnnw.