YMDDIRIEDOLAETHAU A SEFYDLIADAU

Mae gwaith Theatr y Sherman gydag Ymddiriedolaethau a Sefydliadau yn darparu cefnogaeth hanfodol i’n galluogi i greu profiadau theatr gwych, i feithrin a chefnogi gwneuthurwyr theatr Cymreig a rhai sy’n byw yng Nghymru, i ddatblygu pobl ifanc ac i gysylltu â chymunedau ledled Caerdydd.

Dyma ychydig o enghreifftiau o’r hyn y mae’r gefnogaeth hon yn ein helpu i’w gyflawni:

Andrew Lloyd Webber Foundation – Ar hyn o bryd maent yn cefnogi Gwobr Ddylunio Theatr y Sherman / Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae’r wobr bellach yn ei thrydedd flwyddyn, ac fe’i dyfernir i fyfyriwr dylunio sydd yn eu blwyddyn olaf yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Rydym yn cynnig eu swydd broffesiynol gyntaf iddynt fel dylunydd ar gynhyrchiad Nadolig Stiwdio y Sherman.

Esmée Fairbairn Foundation– Ar hyn o bryd maent yn cefnogi ein rhaglen Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu sy’n cynnig cyfle i bobl ifanc 15-18 oed archwilio a datblygu eu sgiliau ysgrifennu creadigol.

Paul Hamlyn Foundation – Sefydlwyd rhaglen Sherman 5 gyda chefnogaeth Sefydliad Paul Hamlyn yn 2013. Fe barhaodd cymal cyntaf y nawdd tan 2018, ac ar hyn o bryd mae’r rhaglen ynghanol ail gymal y nawdd, sy’n para hyd at 2022. Mae Sherman 5 yn cefnogi cymunedau amrywiol, gan gynnwys Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid, Pobl Hŷn, pobl F/fyddar, Pobl â Nam ar eu Golwg, a theuluoedd, er mwyn iddynt gael mynediad at ein gwaith ac ymgysylltu â ni.

Weston Jerwood Creative Bursaries Programme – Yn 2018, daeth Theatr y Sherman yn un o 40 o sefydliadau celfyddydol a oedd yn rhan o raglen Bwrsariaethau Creadigol Weston Jerwood. Mae’r rhaglen yn cefnogi unigolion sydd o dan anfantais economaidd-gymdeithasol i gael mynediad teg i yrfaoedd yn y celfyddydau, trwy gynnig cymrodoriaethau wedi’i noddi.

Os ydych chi’n cynrychioli Ymddiriedolaeth neu Sefydliad sydd â diddordeb mewn cefnogi Theatr y Sherman, neu eisiau dysgu mwy am ein gwaith, cysylltwch ag Emma Tropman, Pennaeth Codi Arian a Datblygu: emma.tropman@shermantheatre.co.uk