Cefnogaeth Gorfforaethol

Mae Theatr y Sherman wedi'i lleoli yng nghanol Caerdydd, ac yn creu theatr arobryn sydd wedi ennill clod beirniadol, a hynny ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru, ledled y DU ac yn rhyngwladol.

Rydyn ni eisiau i gymaint o bobl â phosib i fwynhau a chymryd rhan mewn theatr, ac rydyn ni’n gweithio’n galed i chwalu unrhyw rwystrau sy’n atal hynny rhag digwydd. Fel Cefnogwr Corfforaethol gallwch chi chwarae rhan wrth helpu i ehangu cyrhaeddiad ac effaith popeth rydyn ni’n ei wneud – o’r gwaith ar ein llwyfannau, i’n cynlluniau datblygu artistiaid, ein gwaith ymgysylltu ag ysgolion a chymunedau a’n gwaith allgymorth ehangach.

Byddem yn croesawu’r cyfle i drafod sut y gallwn weithio gyda chi i ddatblygu partneriaeth unigryw sydd wedi’i theilwra i ddiwallu anghenion eich sefydliad yn y modd gorau, gan ganolbwyntio ar Adenillion ar Fuddsoddiadau.

Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Emma Tropman, Pennaeth Codi Arian a Datblygu: emma.tropman@shermantheatre.co.uk

Mae cynlluniau aelodaeth y Sherman yn cynnwys gwerth buddion sy’n manylu ar gost wirioneddol aelodaeth i’r elusen. Gellir prynu’r buddion hyn ar wahân am y pris yma. Bydd unrhyw symiau a roddir yn ychwanegol at y gwerth buddion hwn yn cael ei roi fel rhodd ac yn gymwys ar gyfer Rhodd Cymorth. Ni ellir ad-dalu unrhyw rodd. Aelodaeth Sherman+ – Rhodd £195/Tâl Aelodaeth £45. Cynllun Cymwynaswr – Rhodd £390/ Tâl Aelodaeth £210. I drafod prynu budd-daliadau ar wahân cysylltwch ag Emma Tropman ar 029 2064 6976.