Teuluoedd Sherman 5

 

Y Teulu Zenati-Parsons Zenati

Helô, fy enw i yw Milena Zenati-Parsons. Rwy’n briod â’m gŵr Dave ac mae gennym ddau o feibion Luca 11 a Mico 8. Nid yw fy ngŵr a minnau wedi bod i’r theatr ers blynyddoedd. Mae ein bechgyn wedi bod unwaith pan oedden nhw’n fach, gyda’r ysgol ac unwaith gyda ni. Yr unig bryd rydym yn gweld rhywbeth nawr yw pan fydd fy mechgyn yn gwneud eu perfformiadau gyda’r ysgol ddrama neu os bydd yr ysgol ddrama yn llwyfannu sioe gerdd. Rwy’n defnyddio cadair olwyn, ac mae fy mechgyn yn ofalwyr ifanc answyddogol ochr yn ochr â’m gofalwr swyddogol, fy ngŵr. Fe wnaethom gais i fod yn un o Deuluoedd Sherman 5 gan y byddai’n wych i brofi theatr fel teulu. Gallu creu atgofion fel teuluoedd eraill drwy fynd i’r theatr a chael y cyfle i deimlo’n normal am unwaith.

 

Y Teulu Lewis KathrynLewisCrop

Helô, fy enw i yw Kathryn Lewis. Yn fy nheulu i mae fy merched Charli 10 a Sylvia 12. Rydym yn byw yn Sblott, Caerdydd.

Rwyf wedi bod i’r theatr o’r blaen ond anaml iawn y bydda i’n ymweld. Mae’n rhywbeth y buaswn yn ei ystyried yn bleser anarferol, felly llai nag unwaith y flwyddyn efallai. Mae’n siŵr y byddwn yn dewis rhwng mynd i weld cyngerdd neu i’r theatr i weld sioe gerdd, efallai i ddathlu pen-blwydd. Nid mewn theatr oedd y ddwy sioe theatr ddiwethaf a welais, ond cynyrchiadau dathlu Les Mis a Miss Saigon, yn y sinema. Cyn hynny, es i â’r plant i weld Wicked pan oedd ar daith.

Roeddwn am ddod yn rhan o gynllun Sherman 5 er mwyn gallu gweld pethau gyda fy mhlant, a pherfformiadau mwy aeddfed hefyd ar fy mhen fy hun. I greu atgofion gyda fy nheulu. I brofi pethau newydd, ehangu fy amgyffrediad, a herio fy marn. Er mwyn gallu dweud wrth bobl am fy mhrofiadau, a rhannu hyn gyda hwy.

I mi, yn amlwg mae arian yn rhwystr mawr, ac roeddwn i’n cymryd yn ganiataol y byddai’n ddrud iawn ar gyfer pob perfformiad, nid y sioeau mawr enwog yn unig, fel y sioeau cerdd ar daith o Lundain, ond y rhai llai adnabyddus hefyd. Roedwn i’n meddwl mai theatr oedd theatr ac y byddai’r cyfan yr un pris. Gydag ychydig iawn o brofiad, wnes i ddim cwestiynu a oedd sioeau mwy fforddiadwy.

Rydw i’n meddwl mod i wedi meddwl y byddai mynd â 2 o blant a mi fy hun, pan oedd y plant yn fach, yn fy nychryn. Roeddwn i’n poeni am y plant yn bod yn blant, yn methu eistedd drwy’r cyfan, neu orfod treulio’r holl sioe yn gwasgu heibio i bobl wrth fynd â nhw i’r tŷ bach. Doeddwn i ddim yn sylweddoli bod theatrau yn addas i blant. Rydw i hefyd yn teimlo gan fod fy mhlant yn hŷn erbyn hyn, nad yw yn fy nychryn cymaint, a’i fod yn rhywbeth rydwf am iddynt ei brofi. Nid wyf yn gyrru chwaith, a doeddwn i ddim wir yn gwybod pa mor agos i’r dref yw’r Sherman, na pha mor hawdd yw cyrraedd yno.

Os nad oes gennych lawer o arian, nid ydych am fentro gwario beth sydd gennych ar weithgaredd neu fath o berfformiad na fyddech fel arfer yn ei ddewis, rhag ofn na wnewch ei fwynhau. Mae hyn yn golygu eich bod yn cadw at yr hyn sy’n gyfarwydd ac mae’n fwy arferol i bobl fynd i’r sinema a gwylio ffilm yn hytrach na gweld rhywbeth yn y theatr. Rwy’n credu bod hysbysebion ar gyfer y theatr yn wahanol iawn i’r ffordd y caiff storïau ar y teledu neu mewn ffilmiau eu hysbysebu, yn fwy fel gwybodaeth ar gefn llyfr. Fuaswn i fyth wedi ystyried ymweld â’r theatr yn rheolaidd cyn hyn, oherwydd fy mod yn meddwl ei fod y tu hwn i’m cyllideb, ac na fyddai’r storïau y buaswn yn eu dewis yn rhwybeth y gallwn uniaaethu â hwy. Rwy’n meddwl bod Sherman 5 yn ffordd wych o chwalu rhwystrau, gan ei fod yn rhoi cyfle i bobl ei brofi drostynt eu hunain. Mae’n debyg bod gennyf ragdybiaethau am y theatr, ac rwy’n edrych ymlaen at herio’r rheini!

 

Y Teulu Khan Khan Family

Fy enw i yw Tafsila. Fy nheulu yw fy mhartner Aamir Mehmood 34 a’m plant Alisha 12, Alina 9 a fy mab Zayn sy’n 4 oed. Rwyf wedi cofrestru’n ddall. Rydym wedi cofrestru i fod yn aelodau o Teuluoedd Sherman 5 gan nad ydym i gyd wedi bod i’r theatr gyda’n gilydd fel teulu o’r blaen. Mae fy mhlant wedi bod i’r theatr gyda’r ysgol ac rwyf fi wedi mynd ar wahân i berfformiad wedi’i sain ddisgrifio. Rydym yn gobeithio, drwy fod yn aelodau o Sherman 5, y gallwn fynd i’r theatr gyda’n gilydd.

 

Y Teulu KönigKonig

Helô, fy enw i yw Susanne Koning. Mae gennyf ferch o’r enw Lilith sy’n 6 ac rydym yn byw yn y Rhath, Caerdydd.

Rwyf wastad wedi bod eisiau i fy merch deimlo’n rhan o’r gymuned ehangach o’i chwmpas, sy’n golygu, yn y Rhath, cymryd rhan yn y celfyddydau a gweithgareddau amlddiwylliannol.

Dechreuais fynd i’r theatr gyda fy merch pan oedd ond ychydig fisoedd oed. Rydym yn ymweld â’r theatr cymaint â phosibl. Fe wnaethom wylio’r tri pherfformiad o Love Cardiff yn Theatr Sherman am fod fy merch a minnau wedi mwynhau gweld pobl leol a ffrindiau ar y llwyfan ac roedd y sioe ei hun yn wych hefyd.

Y prif rwystrau i ni yw costau tocynnau a chludiant. Rydym yn cerdded i bobman fel arfer er mwyn arbed arian felly mae rhai digwyddiadau a lleoliadau y tu hwnt i’n cyrraedd ni, yn arbennig ar noson ysgol.

Mae’r holl leoliadau yng Nghaerdydd yn croesawu plant ond rydw i wedi gweld rhai pobl sy’n mynd i’r theatr yn mynd yn gas pan fydd plentyn ifanc mewn digwyddiad nad yw wedi’i anelu’n benodol at blant. Mae fy merch wrth ei bodd gyda phob math o ddiwylliant o gelf perfformio i opera ac ni ddylai gael ei gwahardd o bethau mae’n eu caru oherwydd ei hoedran. Dylai pob oedolyn a phlentyn gael y cyfle i fynd ar anturiaethau ac ymchwilio i gymhlethdodau dynol o gysur sêt theatr.

Deuthum yn rhan o gynllun Sherman 5 yn wreiddiol er mwyn galluogi aelodau o Deafblind Cymru i brofi dramâu a digwyddiadau am ddim ond gwelais hefyd ei fod yn ffordd wych o ddefnyddio Credydau Amser a gweld sioeau fel teulu. Mae’r Sherman yn cynnig hyfforddiant hefyd a chyfleoedd na fyddai gennym fynediad iddynt fel arall. Mae’n ffordd wych o gymryd rhan yn y celfyddydau mewn ffordd sy’n addas i’m teulu.

 

Y Teulu Singh Singh

Helô, fy enw i yw Asha. Yn fy nheulu mae fy mhartner John a fy mab Kaveh sy’n 8 oed. Fe wnaethon ni ymuno â Teuluoedd Sherman 5 am ein bod yn teimlo ei fod yn gyfle gwych i deuluoedd o wahanol ddiwylliannau ac ethnigrwydd gael mynediad at y celfyddydau.

 

Y Teulu Buckmaster Buckmaster

Helô, fy enw i yw Rebecca Buckmaster. Rwy’n byw yn Nhredelerch gyda fy ngŵr James a’m plant Kacey 14, Sky 11, Torie 9 a Blake 5.

Nid yw James a minnau yn mynd i’r theatr, ond roedd James yn mynd pan oedd yn yr ysgol. Mae’r 4 plentyn yn mynd unwaith y flwyddyn i sioeau Nadolig. Y prif beth sy’n ein rhwystro rhag mynd yw nad oes gennym yr arian i dalu am gludiant neu docynnau. Roeddem am ymuno â Teuluoedd Sherman 5 fel y gallai ein teulu fwynhau gwahanol ddramâu, sioeau dawns a sioeau cerdd a mwynhau gyda’n gilydd fel grŵp teulu.

 

 

 

 Y Teulu Niziblian Niziblian

Helô, fy enwi i yw Lydia ac yn rhan o’n teulu mae fy ngŵr Lann, fy merch Kitty 12 a fy mab Tadhg sy’n 9 oed. Rydym yn byw yn yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd. Dim ond dwywaith erioed rydym fel teulu wedi bod i’r theatr. Gan ein bod ni nawr yn aelodau o Teuluoedd Sherman 5 rydym yn edrych ymlaen at weld hyn yn newid!

Mae nifer o bethau sy’n ein rhwystro rhag mynd yn rheolaidd; yn bennaf roeddem yn ei weld yn weithgarwch drud i bawb ohonom, yn enwedig o gofio’r risg na fyddem yn mwynhau’r profiad gan fod gan rai ohonom awtistiaeth (ei chael yn anodd ymdopi â thyrfa a synau uchel ac ati.).

Rydym hefyd yn credu y gall y theatr gael ei ystyried yn elitaidd. Gallai mynd i mewn i ysgolion/grwpiau roi gwybod i deuluoedd drwy eu plant ei fod yn rhywbeth i’w fwynhau. I ddangos bod mynd i’r theatr yn fwy personol ac yn fwy rhyngweithiol ac yr un mor hawdd â mynd i’r sinema. Fe wnaethom gais i Teuluoedd Sherman 5 am ein bod eisiau i’r plant wybod mwy am y theatr. Nid yw’n rhywbeth rydym wedi’i wneud fel teulu, ac rydym yn meddwl y bydd yn ffordd wych i ni brofi pethau newydd gyda’n gilydd, ac i’r plant ei ddeall fel celf greadigol yn ogystal â mwynhau’r sioeau eu hunain.

 

Y Teulu Kamruz Kamruz

Helo, fy enw i yw Tahmeena. Yn ein teulu bach ni rydw i, Mohammed a’n bechgyn hyfryd Zayan (7) ac Amaan (6). Rydym yn byw yng Nghaerdydd.

Cyn i mi symud i Gaerdydd, roeddwn yn arfer byw mewn tref fach o’r enw Y Fenni. Mae ’na theatr yno ac roeddwn yn arfer mynd yno pan oeddwn tuag oedran fy mab. Roedd fy mam yn arfer mynd â fi 2-3 gwaith y mis ond daeth hynny i ben yn anffodus, pan gafodd ei tharo’n wael iawn. Ond mae gen i lawer o atgofion melys o’r tripiau hynny i’r theatr. Tydw i’n bersonol ddim wedi gallu cefnogi fy mhlant i brofi’r awyrgylch theatraidd oherwydd y costau.

Ond rwy’n credu y dylai pawb gael y cyfle i brofi a deall diwylliant y theatr ac, yn bennaf, i ddeall a gwerthfawrogi atgofion teuluol rwy’n credu y gall y theatr eu rhoi. Doeddwn i ddim erioed am i’m plant fethu’r cyfle hwnnw ac rwyf am iddynt allu dweud “Do, fe fues i i’r theatr” yn union fel y gallaf fi.

Does dim o’i le mewn rhoi cynnig arni. Mae fel marmite - byddwch yn ei garu neu’n ei gasáu. Efallai nad yw at ddant pawb, ond beth bynnag yw eich barn, gallwch o leiaf ddweud eich bod wedi ymweld â’r theatr a rhannu eich atgofion a’ch profiadau â’ch ffrindiau a theuluoedd.

 

Y Teulu Harding Harding

Helô, fy enw i yw Charlotte Harding ac yn fy nheulu mae fy ngŵr Richard a’n meibion Ethan 4 a Harrison sy’n 2 oed. Rydym yn byw yn Ystum Taf Caerdydd. Fe wnaethom benderfynu dod yn rhan o Sherman 5 am ei fod yn gyfle gwych i’m teulu brofi swyn ac amrywiaeth theatr y Sherman.

Y prif rwystrau i’n teulu o ran mynd i’r theatr yw arian. Gall pryder fy rhwystro rhag mynd hefyd/ Rwy’n iawn yn y theatr, ond mae teithio i’r theatr ac oddi yno yn fy mhryderu.

Rydw i’n meddwl bod llawer o bobl yn cael camargraff o beth yw trip i’r theatr. Mae llawer o bobl yn teimlo mai rhywbeth i’r dosbarth uwch yw’r theatr, ond y gwir amdani yw bod y theatr i bawb. Rydw i’n meddwl bod cynnig seddi mwy cyfforddus am bris rhatach fel y mae Sherman 5 yn ei wneud a chynnig digwyddiadau ar gyfer y teulu fel y gall pobl ddisgwyl y gallai’r sioe fod ychydig yn fwy swnllyd.

 

Y Teulu Randall Cari Randall

Helô, fy enw i yw Cari Randall. Yn fy nheulu i mae Finn 21 a Pip 4 ac rydym yn byw yn Rhiwbina, Caerdydd.

Roeddem am ddod yn rhan o Teuluoedd Sherman 5 am fy mod yn credu bod theatr yn brofiad gwych i bobl ifanc. Roedd gan fy mab hŷn ddiddordeb mewn drama a pherfformiad syrcas pan oedd yn yr ysgol a hoffwn i fy mab byddar gael cymaint o brofiadau diwylliannol gwahanol â phosibl. Fel teulu un rhiant a mam hŷn heb incwm, mae’n anodd i mi roi’r un cyfleoedd i Pip ag a roddais i Finn. Rwy’n gobeithio y gall ymuno â chlwb drama pan mae’n hŷn, gan ei fod yn dangos gwir dalent i fynegi ei hun, hyd yn oed gyda siliau ieithyddol cyfyngedig. Bydd y sgiliau hyn yn ei helpu pan fydd yn hŷn ac yn wynebu’r byd sy’n clywed.

 

 Hawlfraint © Theatr Sherman Hygyrchedd | Cysylltu A Ni | Telerau | Hysbysiad Preifatrwydd | Polisi cwcis | | Newyddion.
Rhif y Cwmni: 06002090 a Rhif Elusen Cofrestredig: 1118364
Datblygwyd y safle gan Imaginet