Telerau

Cyffredinol

Wrth gael mynediad i’r wybodaeth sydd ar y wefan hon mae’r Defnyddiwr yn cytuno i weithredu yn unol â’r Telerau ac Amodau sydd wedi’u gosod isod.

Mae’r wefan hon yn cynnwys rhagrybuddion perchnogol a gwybodaeth hawlfraint.  Mae’r Defnyddiwr yn cytuno i ddilyn a gweithredu’n unol â’r telerau hyn.

Diogelwch

Y Defnyddiwr sy’n gwbl gyfrifol am ddiogelwch ei system gyfrifiadurol gan gynnwys caledwedd meddalwedd a data unrhyw drydydd parti sydd wedi’i storio gall gael mynediad neu gysylltu mewn modd arall i system gyfrifiadurol y Defnyddiwr.  Y Defnyddiwr fydd yn gyfrifol am sicrhau fod rhaglenni neu unrhyw ddata sy’n cael ei lawr lwytho neu’n cael ei dderbyn mewn ffordd arall o’r wefan hon yn glir o bob feirws, mwydyn, ceffyl Troeaidd (Trojan horse) neu unrhyw eitem arall o natur ddinistriol.

Bydd Sherman Cymru’n cymryd camau rhesymol i sicrhau na all unrhyw drydydd parti heb awdurdod gael mynediad i unrhyw ddata a drosglwyddir yn electronig i Sherman Cymru drwy’r safle neu fel arall ac sy’n cael ei storio gan Sherman Cymru, yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu Data 1998.

Nid yw Sherman Cymru’n gwneud unrhyw gynrychiolaeth ynglÅ·n ag ansawdd diogelwch neu  briodoldeb unrhyw wefan a ellir cael mynediad iddi drwy’r wefan hon, ac nid yw’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am y cynnwys, nag am unrhyw golled na niwed a achosir, neu a honnir iddo gael ei achosi drwy ddefnyddio neu wrth ddibynnu ar wybodaeth sydd ar wefannau tebyg, neu nwyddau neu wasanaethau a bwrcaswyd oddi yno. Mae gwefannau cysylltiol a ellir cael mynediad iddynt drwy’r wefan hon yn wefannau annibynnol nad oes gan Sherman Cymru unrhyw reolaeth drostynt boed yn ariannol, yn olygyddol, neu o unrhyw fath arall.

Camgymeriadau

Gall y wybodaeth sydd ar y wefan hon gynnwys anghywirdebau technegol neu gamgymeriadau argraffyddol.  Gellir newid neu ddiweddaru gwybodaeth yn ddirybudd, a dylid cyfeirio unrhyw gwestiynau sy’n ymwneud â’r wybodaeth, gan gynnwys unrhyw gwestiynau am gyfoesedd a  chywirdeb y wefan at y person neu’r personau a nodir yn yr Amodau Penodol ar y tudalennau priodol.

Gwarant ac Atebolrwydd

Mae’r holl wybodaeth y gellir ei chael o’r wefan hon wedi ei darparu “fel ag y mae” ar gyfer dibenion gwybodaeth yn unig, a heb warant o unrhyw fath, naill ai’n ddiamwys neu’n ddealledig, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyng i unrhyw warant wrth ymwneud â didresbasu hawliau marchnadwyedd neu addasrwydd ar gyfer unrhyw ddiben penodol.

Mae Sherman Cymru’n ddidwyll wrth gyhoeddi’r delweddau a’r wybodaeth ar y wefan hon, ond nid yw’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros  gywirdeb neu wedduster  y deunydd. 

Hawlfraint

Mae’r wefan hon yn eiddo i Sherman Cymru ym mhob agwedd.

Bydd yr holl hawliau eiddo deallusol gan gynnwys hawlfraint, hawliau basdata a hawliau cyhoeddiadau cyntaf, patentau, pob nod masnach cofrestredig, yn cael eu cynnal gan Sherman Cymru.

Ni ellir atgynhyrchu, cyhoeddi, dosbarthu, postio, trosglwyddo, addasu na chysylltu’r data na’r cynnwys a geir ar y wefan hon i wefan arall heb ganiatâd ysgrifenedig Sherman Cymru.  Bydd unrhyw nod masnach, logo, arwydd neu unrhyw arwyddlun adnabyddus o Sherman Cymru’n parhau i fod yn eiddo i Sherman Cymru drwy’r amser, ac ni chaniateir hawl na thrwydded i ddefnyddio’r un ohonynt mewn unrhyw ffordd.

Ni chaniateir i Ddefnyddwyr addasu copi, dosbarthu, trosglwyddo, arddangos, atgynhyrchu, cyhoeddi, trwyddedu neu greu gwaith darddiadol na gwerthu dim o’r wybodaeth a gafwyd o’r wefan.  Mae hawl gan Ddefnyddwyr i lawr lwytho gwybodaeth neu ddelweddau ar gyfer dibenion gwylio preifat anfasnachol yn unig, os na chaniateir hyn er mwyn gwneud cynnig addas am y nwyddau neu’r gwasanaethau y dymunir eu cael.

Sherman Cymru piau hawlfraint pob dyluniad a berthyn i’r wefan, y testun, meddalwedd graffeg cod gwreiddiol a hawliau dylunio a’r dewis o ddelweddau ayb ar y wefan neu’r modd y’u trefnwyd.

Os dymunwch gopïo neu ddefnyddio logo Sherman Cymru, rhaid i chi gael caniatâd o flaen llaw gan berchennog yr hawlfraint.  Dylai unrhyw gais am ganiatâd i ddefnyddio’r logo gael ei gyfeirio at dîm marchnata’r Bwrdd, e-bost: suzanne.carter@shermancymru.co.uk

Dywedwch wrthym sut a pham ‘rydych am ddefnyddio’n logos.  Cofiwch gynnwys eich manylion cyswllt:  enw, cyfeiriad, rhif ffôn, rhif ffacs ac e-bost.

Argaeledd y wefan

Bydd y Defnyddiwr yn cydnabod nad yw’n dechnegol bosib i Sherman Cymru roi unrhyw warant na sicrwydd o wasanaeth gwbl ddi-fai, ac nid yw Sherman Cymru’n rhoi unrhyw warant na sicrwydd yn ddiamwys nac yn ddealledig ynglÅ·n ag ansawdd neu ddibynadwyedd  mynediad i’r safle hwn.  

Mae Sherman Cymru’n cadw’r hawl i atal neu ddiddymu’r safle hwn, neu i wrthod mynediad fel arall i’r safle, ar unwaith a heb rybudd, am ba bynnag reswm gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i hynny, ar gyfer gwaith cynnal a chadw neu i ddiweddaru ar unrhyw amser, fel y gwêl Sherman Cymru orau.  

Twyll

Os ‘rydych yn darganfod fod nwyddau neu wasanaethau wedi eu harchebu gan ddefnyddio’ch cerdyn banc chi gan rywun heb awdurdod i wneud hynny dylech:

(i) roi gwybod i ddarparwr eich cerdyn banc, yr Heddlu a Sherman Cymru o’r pwrcasiad a wnaethpwyd heb awdurdod cyn gynted ag yr ydych yn ei ddarganfod; a
(ii) cyd-weithredu â darparwr eich cerdyn banc, yr Heddlu a Sherman Cymru mewn perthynas â’r defnydd nas awdurdodwyd.

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae rhoi rhodd drwy neges destun yn ffordd gyflym a hawdd i’n helpu ni barhau i greu profiadau theatre gwych, cefno… https://t.co/jvFcvPKpHr
Fri, 23 Jul 2021