Telerau ac Amodau: Circle of Fifths

Byddwch mor garedig â darllen y telerau ac amodau yn ofalus, gan ei bod yn bwysig eich bod yn deall y berthynas gytundebol rydych yn ymgymryd â hi wrth brynu tocyn.

CONTRACT:
Mae Theatr y Sherman yn darparu gwasanaethau tocynnau ac yn gweithredu fel asiant tocynnau ar ran National Theatre Wales ar gyfer Circle of Fifths. Mae National Theatre Wales yn gyfrifol am wasanaeth cwsmeriaid, y profiad blaen tŷ a chyflwyno’r digwyddiad.

TOCYNNAU:
Tra bod Theatr y Sherman yn hwyluso prynu a dosbarthu tocynnau ar gyfer Circle of Fifths NTW, cynhelir y digwyddiad yn:
Tŷ Dawns,
Wedi’i leoli yng Nghanolfan Mileniwm Cymru
Pierhead Street
Bae Caerdydd
CF10 4PH

Mae’n rhaid i chi gyflwyno tocyn dilys er mwyn cael mynediad i’r digwyddiad.

Rhaid talu’n llawn am bob tocyn a brynir ar-lein ar yr adeg archebu.

Ni ellir cadw tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn heblaw am archebion grŵp.Gellir cadw lle ar gyfer archebion grŵp, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau am fanylion llawn. Os na dderbynnir taliad llawn am y tocynnau o fewn y dyddiad y cytunwyd arno, yna caiff yr archeb ei ganslo. Ni dderbynnir archeb nes bod Theatr y Sherman wedi derbyn taliad llawn.

Pan fyddwch yn derbyn eich tocynnau, gwnewch yn siŵr eu bod ar gyfer y digwyddiad, y dyddiad a’r amser cywir, gan nad yw’n bosib bob tro i ni gywiro camgymeriadau ar ddiwrnod y digwyddiad.

Mae pob tocyn, mathau o bris, a gostyngiadau yn amodol ar argaeledd, gellir eu newid a/neu eu tynnu yn ôl heb roi rhybudd o flaen llaw, ac nid ydynt yn gymwys ar gyfer tocynnau sydd eisoes wedi eu prynu. Rydyn ni’n cadw’r hawl i gyflwyno cynigion arbennig ac i newid prisiau heb roi unrhyw rybudd ymlaen llaw. Pris y tocyn yw’r pris a osodwyd pan fyddwn yn derbyn eich archeb.

Mae gan bobl sydd ag anabledd ac sydd angen gofalwr i’w tywys, yr hawl i gael tocyn yn rhad ac am ddim ar gyfer eu gofalwr. Mae gan ddeiliaid cardiau Hynt hawl i docyn yn rhad ac am ddim ar gyfer cynorthwy-ydd personol neu ofalwr. Ewch i’r adran Hygyrchedd ein gwefan i ddarganfod mwy am Hynt neu ffoniwch dîm y Swyddfa Docynnau.

Gwerthir tocynnau ar gyfer defnydd preifat yn unig, ac nid oes gan y daliwr hawl i’w hail-werthu er budd masnachol. Os bydd Theatr y Sherman yn amau fod tocynnau’n cael eu hail-werthu gallwn eu hannilysu a gwrthod mynediad i’r perfformiad.

Ni fydd Theatr y Sherman yn gyfrifol am unrhyw docyn fydd ar goll, wedi ei ddwyn na’i ddistrywio. Dyblygir tocynnau yn ôl disgresiwn Theatr y Sherman.
Mae pob tocyn a werthir yn amodol ar hawl National Theatre Wales i wneud newidiadau i’r rhaglen neu’r cast a hysbysebwyd yn sgil unrhyw achos anochel, heb roi gwybod i chi o flaen llaw.

EICH GWYBODAETH BERSONOL
Pan fyddwch yn archebu tocynnau gan Theatr y Sherman bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw ar system gyfrifiadurol y Swyddfa Docynnau. Wrth archebu tocynnau ‘rydych yn caniatáu i’ch gwybodaeth bersonol gael ei chadw yn unol â’r Deddfau Diogelu Data. Bydd rhywfaint o’r wybodaeth bersonol hon, eich manylion cyswllt yn benodol, yn cael ei rhannu â National Theatre Wales er mwyn i chi allu derbyn negeseuon gwasanaeth cwsmer hanfodol ac ar gyfer perfformiad contract. Gofynnir i chwi os gellir defnyddio’r wybodaeth yma:

• i roi gwybod i chwi am y cynyrchiadau neu unrhyw ddatblygiadau fydd yn digwydd yn Theatr y Sherman
• i roi gwybod i chwi am y cynyrchiadau neu unrhyw ddatblygiadau fydd yn digwydd yn National Theatre Wales

DANFON TOCYNNAU:
Bydd tocynnau argraffu gartref / e-docynnau yn disodli tocynnau wedi’u hargraffu yn Theatr y Sherman a dim ond trwy ffonio’r Swyddfa Docynnau y gellir ei ailgyhoeddi. I’r rheiny sy’n methu argraffu tocynnau gartref neu ddefnyddio e-docynnau, cysylltwch â Swyddfa Docynnau Theatr y Sherman ar 029 2064 6900.

CYFNEWIDIADAU AC AD-DALIADAU:
Nid ellir cael ad-daliadau ar docynnau oni bai fod y perfformiad yn cael ei ganslo neu ei ail-drefnu neu lle mae newid deunydd i raglen y digwyddiad. Pan fydd perfformiad yn cael ei ganslo neu ei ail-drefnu oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth National Theatre Wales, neu pan fo newid deunydd i raglen y digwyddiad, mae gan prynwr y tocyn hawl i gael ad-daliad sef union gost y pryniant.

Mae newid deunydd yn newid sydd, ym marn resymol National Theatre Wales, yn golygu bydd y digwyddiad yn sylweddol wahanol i’r hyn y gallai prynwr y tocyn fod, o fewn rheswm, wedi ei ddisgwyl. Nid yw defnyddio dirprwy-actorion yn newid deunydd.

Gellir cyfnewid tocynnau ar gyfer perfformiad arall o’r un digwyddiad hyd at 24 awr cyn dyddiad gwreiddiol y perfformiad, yn amodol ar argaeledd.

Derbynnir tocynnau ar gyfer eu hail-werthu, ond bydd Theatr y Sherman yn ceisio ail-werthu’r tocynnau pan fydd perfformiad wedi ei werthu allan yn unig, ac nid yw’n bosib rhoi gwarant y bydd tocynnau’n cael eu hail-werthu.

Gwneir ad-daliadau i’r person sydd wedi prynu’r tocyn yn unig, ac, ble fo’n bosib, gan ddefnyddio’r un dull ag a ddefnyddiwyd i brynu’r tocynnau. Pan fu i’r cwsmer ddefnyddio arian parod i brynu’r tocyn yn wreiddiol, yna mae gofyn i’r cwsmer gasglu ac arwyddo am yr arian fydd yn cael ei ad-dalu o Swyddfa Docynnau Theatr y Sherman. Nid yw ac ni fydd y Telerau ac Amodau hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol fel defnyddiwr.

GWASANAETH CWSMERIAID:
Bydd Circle of Fifths yn cael ei gynnal yn
Tŷ Dawns,
Wedi’i leoli yng Nghanolfan Mileniwm Cymru
Pierhead Street
Bae Caerdydd
CF10 4PH

Gellir gosod cyfyngiad oed ar rai digwyddiadau, a chyfrifoldeb daliwr y tocyn yw gwneud yn siŵr o hynny cyn prynu’r tocyn. Rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn pan fyddant y tu mewn i’r awditoriwm.

Efallai gofynnir i’r sawl sy’n cyrraedd yn hwyr aros tan yr egwyl, neu am doriad addas yn y perfformiad, cyn mynd i’w seddi.

Mae tîm rheoli National Theatre Wales yn cadw’r hawl i ofyn i ddalwyr tocynnau adael y lleoliad ar unrhyw adeg am unrhyw reswm derbyniol, gan gynnwys am resymau iechyd a diogelwch, rhesymau trwyddedu, neu ble fyddwn ni o’r farn fod cyfforddusrwydd, mwynhad a diogelwch y defnyddwyr eraill yn cael ei effeithio, a gellir cymryd y camau priodol i orfodi’r hawl yma.

Ni chaniateir defnyddio offer ffotograffiaeth na recordio, gan gynnwys camerâu ffonau symudol, yn yr awditoriwm heb ganiatâd.

Mae National Theatre Wales yn cadw’r hawl iddynt hwy eu hunain neu unrhyw drydydd parti i ymgymryd ag unrhyw waith ffilmio a recordio sain cyffredinol yn neu o amgylch yr adeilad. Wrth brynu tocyn mae’r daliwr yn cytuno i gael tynnu ei lun neu ei recordio, ac i ffilm neu recordiad o’r fath gael ei ddefnyddio at bwrpas masnachol, ac nad oes ganddo unrhyw hawl i ofyn am dâl. Mae’n rhaid i unrhyw ddeiliad tocyn sy’n gwrthwynebu cael tynnu ei lun neu ei recordio rhoi gwybod i’r Rheolwr sydd ar Ddyletswydd cyn bod y perfformiad yn dechrau.

Byddwch mor garedig â sicrhau fod pob ffôn symudol, peiriant galw a larymau digidol yn cael eu diffodd cyn i’r perfformiad ddechrau.

Ni chaniateir yfed alcohol ond yn y bariau cyhoeddus a’r mannau awdurdodedig eraill yn unig. Ni chaniateir ysmygu mewn unrhyw ran o’r adeilad.
Ni chaniateir i unrhyw un ddod a bwyd na diod i’r lleoliad heb ganiatâd tîm rheoli National Theatre Wales.

Mae’n rhaid i ddeiliaid tocynnau gydymffurfio â’r holl statudau perthnasol, pob cyhoeddiad parthed diogelwch a rheolau’r lleoliad wrth fynychu’r digwyddiad.
Os oes gan ddeiliaid tocynnau unrhyw ofynion neu bryderon neilltuol am effeithiau arbennig y gellir cael eu cynnwys yn y digwyddiad, dylid rhoi gwybod o flaen llaw wrth archebu tocynnau. Gall effeithiau arbennig gynnwys, ond nid ydynt wedi eu cyfyngu i, effeithiau sain, clyweled, effeithiau pyrotechnegol neu effeithiau goleuo.

Dylid gwneud cwynion sy’n berthnasol i unrhyw agwedd o’r perfformiad i Gynrychiolydd Cwmni yn y lleoliad cyn, yn ystod neu’n syth wedi’r perfformiad.