Swyddi

GALWAD CASTIO - CALON CAERDYDD

Mae Theatr y Sherman yn chwilio am dîm o actorion i berfformio yn y gyfres Calon Caerdydd, cyfres o Brofiadau Theatr Clywedol a ysbrydolwyd gan gymunedau amrywiol Caerdydd.

Mae Calon Caerdydd yn dathlu pobl gyffredin a’r pethau eithriadol maent yn eu gwneud, ac yn lythyr caru i’n dinas wefreiddiol a’r bobl sy’n ei chreu.

Mae’n debygol y bydd yr actorion a ddewisir yn gweithio ar sawl stori ac yn chwarae sawl rhan o fewn y prosiect rhyfeddol hwn, a lle nad ydym wedi nodi ethnigrwydd, rydym yn annog pobl o bob ethnigrwydd i ymgeisio. Mae gan Theatr y Sherman ddiddordeb arbennig mewn clywed gan berfformwyr o gefndiroedd amrywiol.

DYDDIADAU ALLWEDDOL

Dyddiadau amrywiol gan ddechrau ar wythnos Medi 28ain, a dod i ben ddydd Mercher Rhagfyr 9fed.

Mae galwad Castio 1 wedi cau.

Castio 2

• Actor benywaidd, i chwarae oedran arddegau hwyr i ugeiniau canol, rhaid bod wedi’i lleoli yng Nghaerdydd
• Actor benywaidd sy’n siarad Cymraeg o ddiaspora Gwyn ac Affricanaidd cymysg, i chwarae oedran arddegau hwyr i ugeiniau canol
• Actor benywaidd sy'n siarad Cymraeg, i chwarae oedran 50au, rhaid bod wedi'i lleoli yng Nghaerdydd
• Actor gwrywaidd, i chwarae oedran 40au - 50au , rhaid bod wedi'i leoli yng Nghaerdydd

Y dyddiad cau ar gyfer dangos diddordeb yw dydd Llun Medi 28ain

Castio 3

• Actor gwrywaidd, i chwarae oedran 30au - 50au
• Actor benywaidd (sy’n siarad Cymraeg), i chwarae oedran 30au - 40au

Y dyddiad cau ar gyfer dangos diddordeb yw dydd Llun Hydref 5ed

Gwnewch gais drwy yrru dolen Spotlight neu CV ac unrhyw ddeunydd megis showreel a / neu enghreifftiau o waith clywedol/lleisio ar artistdevelopment@shermantheatre.co.uk. Os nad oes gennych unrhyw ddeunydd i’w yrru atom, anfonwch lythyr yn nodi sut mae'ch profiad yn cwrdd â gofynion y rhannau.

 

CYFARWYDDWR CYNORTHWYOL

Mae Theatr y Sherman yn ymrwymo i gynnig cyfleoedd i gyfarwyddwyr sy’n datblygu o bob cefndir er mwyn datblygu eu crefft, sgiliau ac arferion, tra’n ehangu eu rhwydweithiau o fewn y diwydiant a’r gymuned.

Mae prosiect Calon Caerdydd yn cynnig cyfle cyffrous i Gyfarwyddwr Cynorthwyol i gydweithio gyda’r Cyd-Gyfarwyddwyr i greu profiadau theatrig clywedol sydd wedi eu hysbrydoli gan gymunedau amrywiol Caerdydd. Bydd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol yn cefnogi y ddau Gyd-Gyfarwyddwr wrth weithio ar y 10 darn clywedol a hefyd yn gweithio’n agos gyda Sherman 5 a’r Adran Ymgysylltu Creadigol i gyflawni agweddau ymgysylltu cymunedol o fewn y prosiect:

• Darparu cymorth cyffredinol i’r Cyd-Gyfarwyddwyr;

• Bod yn gyfrifol am unrhyw waith ymchwil a fydd o fudd i’r prosiect, fel a gytunir gyda’r Cyd-Gyfarwyddwyr;

• Mynychu cyfarfodydd paratoi (dros Zoom) cyn yr ymarferion, fel a gytunir gyda’r Cyd-Gyfarwyddwyr;

• Arsylwi yr ymarferion a chyfrannu mewn trafodaethau a chyfarfodydd cynhyrchu;

• Cynorthwyo’r cwmni i ddogfennu y broses ymarfer ar gyfer dibenion marchnata, archif a phwyso a mesur gwerth y prosiect drwy gyfrwng blogiau, cyfryngau cymdeithasol ac unrhyw gyfryngau eraill a gytunwyd;

• Arsylwi a chynorthwyo y Cyfarwyddwr yn ystod yr wythnos gynhyrchu fel bo’r angen;

• Cyfrannu at weithgareddau Ymgysylltu Creadigol gan weithio’n agos gyda’r Rheolwr Ymgysylltu Creadigol a’r Cydlynydd Sherman 5 i greu cyfleoedd ystyrlon ar gyfer y cymunedau y mae Theatr y Sherman yn gweithio gyda hwy;

• Unrhyw gyfrifoldebau eraill fel bo’r Cyfarwyddwr yn gofyn.

Dyddiadau:

Bydd angen i’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol fod ar gael i weithio drwy gydol y prosiect o Ddydd Llun Awst 24ain 2020 tan Ddydd Gwener Rhagfyr 10fed 2020. Foddbynnag, ni fydd hwn yn ymrwymiad llawn amser yn ystod y cyfnod hwn, ac mae’r Sherman yn fodlon i’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol i ymgymryd a phrosiectau eraill yn ystod y cyfnod, cyn belled a’u bod yn dal i gwblhau eu dyletswyddau o fewn prosiect Calon Caerdydd.

Ffi

Mae ffi hollgynhwysol o £1,500 i’w dalu mewn rhandaliadau yn ystod y prosiect.

Sut i ymgeisio

Anfonwch CV a llythyr eglurhaol (dim mwy na dwy ochr A4) i artistdevelopment@shermantheatre.co.uk erbyn canol dydd ar Awst 14 2020.

Dylech fanylu:

• Pam fod gennych ddiddordeb mewn gweithio ar brosiect Calon Caerdydd gyda Theatr y Sherman

• Beth yr hoffech chi ei ennill o’r cyfle hwn o ran eich datblygiad proffesiynol.

ADRAN LENYDDOL NEWYDD YN THEATR Y SHERMAN

Mae hwn yn gyfnod ansicr a heb ei debyg, ond rwyf wedi canfod fod yr ymateb gan ein cymuned yn un o gryfder, cefnogaeth a ffydd y down ni drwy hyn.

Fel theatr, greddf y Sherman mewn argyfwng yw i ddod â phobl at ei gilydd. Rydyn ni wastad eisiau dod â chymaint o guriadau calon ag sy’n bosibl i fewn i’r un ystafell, a thrwy gadwynni cwmnïaeth a chymuned ddechrau gwneud pethau’n well. Ond, oherwydd dwysâd chwim y sefyllfa bresennol, a natur ymlediad y feirws trwy gysylltiad corfforol a chymdeithasol, ni fedr y Sherman fod yn fan ymgynnull i’r cyhoedd mwyach.

Serch hynny, er fod ein drysau ar gau, mae calon Caerdydd yn parhau i fod ar agor. Yn sylfaenol rydyn ni’n credu nad oes yr un sefyllfa na ellir ei gwella, nad oes yr un baich na allwn ei leihau. Rydyn ni yma ar gyfer ein cymuned o ymarferwyr, cyfranogwyr a chynulleidfaoedd. Rydyn ni yma ar gyfer y rhai mwyaf archolladwy a’r rheiny sy’n teimlo effaith yr argyfwng genedlaethol hon fwyaf. Efallai na fedrwn ni fod yn yr un ystafell â’n gilydd, ond yn sicr fe allwn ni barhau i ysbrydoli hualau cwmnïaeth a chymuned.

Dros yr wythnosau nesaf fe fyddwn ni’n rhannu ffyrdd y gallwn ni gynnig cefnogaeth yn ystod y cyfnod hwn. Fe fyddwn ni’n gweithio’n galed i sicrhau fod pobl dal mewn cysylltiad, yn cael eu hysbrydoli ac yn medru parhau i fod yn greadigol ac yn gynhyrchiol. Y ffordd y down ni drwy hyn yw i herio feirws sy’n ein gorfodi i aros ar wahan yn gorfforol, trwy sicrhau ein bod ni’n parhau i gysylltu’n emosiynol.

Ewch yn dirion ac ewch yn ddiogel, rydyn ni yma os y byddwch chi ein hangen ni a fedrwn ni ddim aros i groesawu pawb yn eu holau pan fydd hyn i gyd drosodd.

 

Fel rhan o raglen beilot a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Rheolwr Llenyddol llawn amser, a Chydymaith Llenyddol rhan-amser, ar gontract tymor penodedig o flwyddyn i yrru'r gwaith o ddatblygu sgriptwyr yng Nghymru sydd ar bob cam yn eu gyrfa.

RHEOLWR LLENYDDOL

£25,000 y flwyddyn
SWYDD LLAWN AMSER

Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Rheolwr Llenyddol profiadol ac ymroddedig ar gontract llawn amser am dymor penodedig o flwyddyn fel rhan o raglen beilot newydd a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae hon yn rôl newydd yn nhîm artistig Theatr y Sherman, fydd yn gweithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwr Artistig i gefnogi a meithrin sgriptwyr o lefel llawr gwlad drwy bob cam yn eu gyrfa, gan gefnogi'r gwaith o ddatblygu dramâu wedi'u comisiynu a'u cynhyrchu, ynghyd â sicrhau bod lleisiau sgriptwyr o bob cefndir yn cael eu cynrychioli yn rhaglen Theatr y Sherman.

Cynigir y swydd yma ar gontract llawn amser am dymor penodedig.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr sy'n siarad Cymraeg yn benodol.

Dyddiad cau: 12 y prynhawn ddydd Iau 19 Mawrth 2020

Cyfweliadau: Dydd Gwener 27 Mawrth 2020

Pecyn Cais

Ffurflen Gais

Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

 

CYDYMAITH LLENYDDOL - CYMRAEG

£18,000 y flwyddyn, pro-rata
SWYDD RAN AMSER, CYFNOD PENODEDIG

Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Cydymaith Llenyddol dawnus a brwdfrydig ar gontract rhan-amser am dymor penodedig o flwyddyn fel rhan o raglen beilot newydd a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae hon yn rôl newydd, sy'n benodedig i'r Gymraeg ac sy'n rhan o dîm artistig Theatr y Sherman, a fydd yn gweithio'n agos gyda'r Rheolwr Llenyddol a'r Cyfarwyddwr Artistig i gefnogi a meithrin sgriptwyr o lefel llawr gwlad drwy bob cam yn eu gyrfa, gan gefnogi'r gwaith o ddatblygu dramâu wedi'u comisiynu a'u cynhyrchu, ynghyd â sicrhau bod lleisiau sgriptwyr o bob cefndir yn cael eu cynrychioli yn rhaglen Theatr y Sherman.

Cynigir y swydd yma ar gontract llawn amser am dymor penodedig.

Mae hon yn swydd Gymraeg benodedig.

Dyddiad cau: 12 y prynhawn ddydd Iau 2 Ebrill 2020

Pecyn Cais

Ffurflen Gais

Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

 

DIRPRWY REOLWR TŶ

MAE RECRIWTIO AR GYFER Y SWYDD YMA WEDI'I OHIRIO

£20,706 y flwyddyn

Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Dirprwy Reolwr Tŷ i helpu arwain adran Blaen Tŷ y theatr, gan adlewyrchu llwyddiant y rhaglen artistig. Gan gyfrannu at sicrhau effeithlonrwydd gweithredol yr adran a darparu'r lefelau uchaf o wasanaeth i gwsmeriaid, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar brofiad o reoli ac ysgogi tîm ymroddedig o wirfoddolwyr, ac i gynyddu ffrydiau incwm atodol a gweithredu fel catalydd cadarnhaol ar gyfer newid. Dyma gyfle gwych i rywun sy'n awyddus i wneud ei farc yn un o theatrau cynhyrchu mwyaf cyffrous y DU, mewn dinas brydferth a ffyniannus sy'n cael ei chydnabod yn eang fel lle rhagorol i fyw ynddo.

Pecyn Cais

Ffurflen Gais

Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

 

Cynorthwy-ydd Bar a'r Gegin

£8.21 yr awr

Rydym yn edrych i ehangu ein tîm Bar Caffi gyda Chynorthwyydd Bar a'r Gegin sy’n frwdfrydig sydd â sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog. Mae gwybodaeth am fwyd a diod (gan gynnwys sgiliau barista) yn hanfodol, mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol. Am wybodaeth ychwanegol, lawrlwythwch y disgrifiad swydd llawn yma

Os oes gennych ddiddordeb, ebostiwch recruitment@shermantheatre.co.uk gyda'ch CV a llythyr eglurhaol byr yn esbonio pam rydych chi'n meddwl y byddech chi'n cyd-fynd yn dda â'r tîm.

Diddordeb mewn wirfiddoli?

Cliciwch yma

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Wedi'i ysgrifennu gan @LowriEJenkins, bydd Winners yn gwneud ichi chwerthin, crio, a dymuno ei bod yn amser ar gyfe… https://t.co/M9l221eyNG
Thu, 24 Sep 2020