Swyddi

ADRAN LENYDDOL NEWYDD YN THEATR Y SHERMAN

Mae hwn yn gyfnod ansicr a heb ei debyg, ond rwyf wedi canfod fod yr ymateb gan ein cymuned yn un o gryfder, cefnogaeth a ffydd y down ni drwy hyn.

Fel theatr, greddf y Sherman mewn argyfwng yw i ddod â phobl at ei gilydd. Rydyn ni wastad eisiau dod â chymaint o guriadau calon ag sy’n bosibl i fewn i’r un ystafell, a thrwy gadwynni cwmnïaeth a chymuned ddechrau gwneud pethau’n well. Ond, oherwydd dwysâd chwim y sefyllfa bresennol, a natur ymlediad y feirws trwy gysylltiad corfforol a chymdeithasol, ni fedr y Sherman fod yn fan ymgynnull i’r cyhoedd mwyach.

Serch hynny, er fod ein drysau ar gau, mae calon Caerdydd yn parhau i fod ar agor. Yn sylfaenol rydyn ni’n credu nad oes yr un sefyllfa na ellir ei gwella, nad oes yr un baich na allwn ei leihau. Rydyn ni yma ar gyfer ein cymuned o ymarferwyr, cyfranogwyr a chynulleidfaoedd. Rydyn ni yma ar gyfer y rhai mwyaf archolladwy a’r rheiny sy’n teimlo effaith yr argyfwng genedlaethol hon fwyaf. Efallai na fedrwn ni fod yn yr un ystafell â’n gilydd, ond yn sicr fe allwn ni barhau i ysbrydoli hualau cwmnïaeth a chymuned.

Dros yr wythnosau nesaf fe fyddwn ni’n rhannu ffyrdd y gallwn ni gynnig cefnogaeth yn ystod y cyfnod hwn. Fe fyddwn ni’n gweithio’n galed i sicrhau fod pobl dal mewn cysylltiad, yn cael eu hysbrydoli ac yn medru parhau i fod yn greadigol ac yn gynhyrchiol. Y ffordd y down ni drwy hyn yw i herio feirws sy’n ein gorfodi i aros ar wahan yn gorfforol, trwy sicrhau ein bod ni’n parhau i gysylltu’n emosiynol.

Ewch yn dirion ac ewch yn ddiogel, rydyn ni yma os y byddwch chi ein hangen ni a fedrwn ni ddim aros i groesawu pawb yn eu holau pan fydd hyn i gyd drosodd.

 

Fel rhan o raglen beilot a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Rheolwr Llenyddol llawn amser, a Chydymaith Llenyddol rhan-amser, ar gontract tymor penodedig o flwyddyn i yrru'r gwaith o ddatblygu sgriptwyr yng Nghymru sydd ar bob cam yn eu gyrfa.

RHEOLWR LLENYDDOL

£25,000 y flwyddyn
SWYDD LLAWN AMSER

Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Rheolwr Llenyddol profiadol ac ymroddedig ar gontract llawn amser am dymor penodedig o flwyddyn fel rhan o raglen beilot newydd a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae hon yn rôl newydd yn nhîm artistig Theatr y Sherman, fydd yn gweithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwr Artistig i gefnogi a meithrin sgriptwyr o lefel llawr gwlad drwy bob cam yn eu gyrfa, gan gefnogi'r gwaith o ddatblygu dramâu wedi'u comisiynu a'u cynhyrchu, ynghyd â sicrhau bod lleisiau sgriptwyr o bob cefndir yn cael eu cynrychioli yn rhaglen Theatr y Sherman.

Cynigir y swydd yma ar gontract llawn amser am dymor penodedig.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr sy'n siarad Cymraeg yn benodol.

Dyddiad cau: 12 y prynhawn ddydd Iau 19 Mawrth 2020

Cyfweliadau: Dydd Gwener 27 Mawrth 2020

Pecyn Cais

Ffurflen Gais

Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

 

CYDYMAITH LLENYDDOL - CYMRAEG

£18,000 y flwyddyn, pro-rata
SWYDD RAN AMSER, CYFNOD PENODEDIG

Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Cydymaith Llenyddol dawnus a brwdfrydig ar gontract rhan-amser am dymor penodedig o flwyddyn fel rhan o raglen beilot newydd a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae hon yn rôl newydd, sy'n benodedig i'r Gymraeg ac sy'n rhan o dîm artistig Theatr y Sherman, a fydd yn gweithio'n agos gyda'r Rheolwr Llenyddol a'r Cyfarwyddwr Artistig i gefnogi a meithrin sgriptwyr o lefel llawr gwlad drwy bob cam yn eu gyrfa, gan gefnogi'r gwaith o ddatblygu dramâu wedi'u comisiynu a'u cynhyrchu, ynghyd â sicrhau bod lleisiau sgriptwyr o bob cefndir yn cael eu cynrychioli yn rhaglen Theatr y Sherman.

Cynigir y swydd yma ar gontract llawn amser am dymor penodedig.

Mae hon yn swydd Gymraeg benodedig.

Dyddiad cau: 12 y prynhawn ddydd Iau 2 Ebrill 2020

Pecyn Cais

Ffurflen Gais

Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

 

DIRPRWY REOLWR TŶ

MAE RECRIWTIO AR GYFER Y SWYDD YMA WEDI'I OHIRIO

£20,706 y flwyddyn

Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Dirprwy Reolwr Tŷ i helpu arwain adran Blaen Tŷ y theatr, gan adlewyrchu llwyddiant y rhaglen artistig. Gan gyfrannu at sicrhau effeithlonrwydd gweithredol yr adran a darparu'r lefelau uchaf o wasanaeth i gwsmeriaid, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar brofiad o reoli ac ysgogi tîm ymroddedig o wirfoddolwyr, ac i gynyddu ffrydiau incwm atodol a gweithredu fel catalydd cadarnhaol ar gyfer newid. Dyma gyfle gwych i rywun sy'n awyddus i wneud ei farc yn un o theatrau cynhyrchu mwyaf cyffrous y DU, mewn dinas brydferth a ffyniannus sy'n cael ei chydnabod yn eang fel lle rhagorol i fyw ynddo.

Pecyn Cais

Ffurflen Gais

Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

 

Cynorthwy-ydd Bar a'r Gegin

£8.21 yr awr

Rydym yn edrych i ehangu ein tîm Bar Caffi gyda Chynorthwyydd Bar a'r Gegin sy’n frwdfrydig sydd â sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog. Mae gwybodaeth am fwyd a diod (gan gynnwys sgiliau barista) yn hanfodol, mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol. Am wybodaeth ychwanegol, lawrlwythwch y disgrifiad swydd llawn yma

Os oes gennych ddiddordeb, ebostiwch recruitment@shermantheatre.co.uk gyda'ch CV a llythyr eglurhaol byr yn esbonio pam rydych chi'n meddwl y byddech chi'n cyd-fynd yn dda â'r tîm.

Diddordeb mewn wirfiddoli?

Cliciwch yma

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

@rudolph_meadows Thanks for your query. Jay Rayner's show will now take place on Thursday 11 March 2021. We will be… https://t.co/SdxR9PS5qx
Fri, 10 Jul 2020