Swyddi

ADRAN LENYDDOL NEWYDD YN THEATR Y SHERMAN

Mae hwn yn gyfnod ansicr a heb ei debyg, ond rwyf wedi canfod fod yr ymateb gan ein cymuned yn un o gryfder, cefnogaeth a ffydd y down ni drwy hyn.

Fel theatr, greddf y Sherman mewn argyfwng yw i ddod â phobl at ei gilydd. Rydyn ni wastad eisiau dod â chymaint o guriadau calon ag sy’n bosibl i fewn i’r un ystafell, a thrwy gadwynni cwmnïaeth a chymuned ddechrau gwneud pethau’n well. Ond, oherwydd dwysâd chwim y sefyllfa bresennol, a natur ymlediad y feirws trwy gysylltiad corfforol a chymdeithasol, ni fedr y Sherman fod yn fan ymgynnull i’r cyhoedd mwyach.

Serch hynny, er fod ein drysau ar gau, mae calon Caerdydd yn parhau i fod ar agor. Yn sylfaenol rydyn ni’n credu nad oes yr un sefyllfa na ellir ei gwella, nad oes yr un baich na allwn ei leihau. Rydyn ni yma ar gyfer ein cymuned o ymarferwyr, cyfranogwyr a chynulleidfaoedd. Rydyn ni yma ar gyfer y rhai mwyaf archolladwy a’r rheiny sy’n teimlo effaith yr argyfwng genedlaethol hon fwyaf. Efallai na fedrwn ni fod yn yr un ystafell â’n gilydd, ond yn sicr fe allwn ni barhau i ysbrydoli hualau cwmnïaeth a chymuned.

Dros yr wythnosau nesaf fe fyddwn ni’n rhannu ffyrdd y gallwn ni gynnig cefnogaeth yn ystod y cyfnod hwn. Fe fyddwn ni’n gweithio’n galed i sicrhau fod pobl dal mewn cysylltiad, yn cael eu hysbrydoli ac yn medru parhau i fod yn greadigol ac yn gynhyrchiol. Y ffordd y down ni drwy hyn yw i herio feirws sy’n ein gorfodi i aros ar wahan yn gorfforol, trwy sicrhau ein bod ni’n parhau i gysylltu’n emosiynol.

Ewch yn dirion ac ewch yn ddiogel, rydyn ni yma os y byddwch chi ein hangen ni a fedrwn ni ddim aros i groesawu pawb yn eu holau pan fydd hyn i gyd drosodd.

 

Fel rhan o raglen beilot a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Rheolwr Llenyddol llawn amser, a Chydymaith Llenyddol rhan-amser, ar gontract tymor penodedig o flwyddyn i yrru'r gwaith o ddatblygu sgriptwyr yng Nghymru sydd ar bob cam yn eu gyrfa.

RHEOLWR LLENYDDOL

£25,000 y flwyddyn
SWYDD LLAWN AMSER

Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Rheolwr Llenyddol profiadol ac ymroddedig ar gontract llawn amser am dymor penodedig o flwyddyn fel rhan o raglen beilot newydd a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae hon yn rôl newydd yn nhîm artistig Theatr y Sherman, fydd yn gweithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwr Artistig i gefnogi a meithrin sgriptwyr o lefel llawr gwlad drwy bob cam yn eu gyrfa, gan gefnogi'r gwaith o ddatblygu dramâu wedi'u comisiynu a'u cynhyrchu, ynghyd â sicrhau bod lleisiau sgriptwyr o bob cefndir yn cael eu cynrychioli yn rhaglen Theatr y Sherman.

Cynigir y swydd yma ar gontract llawn amser am dymor penodedig.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr sy'n siarad Cymraeg yn benodol.

Dyddiad cau: 12 y prynhawn ddydd Iau 19 Mawrth 2020

Cyfweliadau: Dydd Gwener 27 Mawrth 2020

Pecyn Cais

Ffurflen Gais

Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

 

CYDYMAITH LLENYDDOL - CYMRAEG

£18,000 y flwyddyn, pro-rata
SWYDD RAN AMSER, CYFNOD PENODEDIG

Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Cydymaith Llenyddol dawnus a brwdfrydig ar gontract rhan-amser am dymor penodedig o flwyddyn fel rhan o raglen beilot newydd a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae hon yn rôl newydd, sy'n benodedig i'r Gymraeg ac sy'n rhan o dîm artistig Theatr y Sherman, a fydd yn gweithio'n agos gyda'r Rheolwr Llenyddol a'r Cyfarwyddwr Artistig i gefnogi a meithrin sgriptwyr o lefel llawr gwlad drwy bob cam yn eu gyrfa, gan gefnogi'r gwaith o ddatblygu dramâu wedi'u comisiynu a'u cynhyrchu, ynghyd â sicrhau bod lleisiau sgriptwyr o bob cefndir yn cael eu cynrychioli yn rhaglen Theatr y Sherman.

Cynigir y swydd yma ar gontract llawn amser am dymor penodedig.

Mae hon yn swydd Gymraeg benodedig.

Dyddiad cau: 12 y prynhawn ddydd Iau 2 Ebrill 2020

Pecyn Cais

Ffurflen Gais

Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

Diddordeb mewn wirfiddoli?

Cliciwch yma

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Rydym yn parhau i hyrwyddo gwneuthurwyr theatr lawrydd Gymreig neu sy’n byw yng Nghymru gydag Eich Platfform. Os ho… https://t.co/JAeFz1Sa8v
Fri, 15 Jan 2021