Sherman 5

BETH YW SHERMAN 5?

CollageWeb1 

Mae Sherman 5 yn gweithio i wneud Theatr y Sherman mor agored a hygyrch â phosibl, gan helpu i leihau neu ddileu unrhyw rwystr a all ei wneud yn anodd i rai pobl ymgysylltu â'n theatr a gweld perfformiadau yma.

Rydym am ei wneud yn haws i bobl ddod i weld a mwynhau ein sioeau i'r teulu, dramâu, theatr gerddorol, dawns a chomedi.

Rydym yn gweithio'n agos gydag unigolion a grwpiau o'r cymunedau canlynol:

  • Ceiswyr lloches a ffoaduriaid
  • Pobl hŷn
  • Pobl F/fyddar
  • Pobl â nam ar eu golwg
  • Teuluoedd

Gall unigolion a grwpiau yn y gymuned wneud cais i ddod yn aelodau o Sherman 5.

Mae aelodaeth yn rhad ac am ddim ac yn cynnig nifer o fuddion gwych, gan gynnwys cymorth mewn perfformiadau mynediad, tocynnau gostyngedig a chyfleoedd gwirfoddoli.

Fel Theatr Noddfa, rydym yn estyn croeso cynnes i'r holl unigolion sy'n ceisio lloches, ac yn cynnig tocynnau AM DDIM i'n holl berfformiadau ar gyfer ein haelodau o Sherman 5 sy'n geiswyr lloches ac yn ffoaduriaid.

 

Gwybodaeth ddiweddaraf Sherman 5

Er na allwn fod gyda chi wyneb yn wyneb ar hyn o bryd, rydym am barhau i gadw cysylltiad â'n haelodau, grwpiau partner a gwirfoddolwyr drwy ein sianelau ar-lein.

Er bod Theatr y Sherman ar gau dros dro, mae Claire Bottomley, cydlynydd Sherman 5, yn gweithio'n galed i greu gweithdai a gweithgareddau er mwyn i aelodau gymryd rhan ynddynt, yn ogystal â hysbysu pawb yn gyson am weithgareddau, perfformiadau a chyfleoedd i rannu sgiliau ar-lein sy'n RHAD AC AM DDIM.

Gobeithiwn y gallwch ymuno â ni ac y byddwch yn mwynhau rhai o'n gweithdai a gweithgareddau ar y cyd. 

Am y wybodaeth ddiweddaraf, ymunwch â'n grŵp Facebook @ShermanTheatre5  

CollageWeb2

Gwyliwch Stori Sherman 5 Sarah isod. Gellir gweld straeon Sherman 5 gan naw aelod arall o Sherman 5 yma.

 


  GALL AELODAU O SHERMAN 5 WNEUD Y CANLYNOL:

• Gwirfoddoli i fod yn Gynrychiolwyr Sherman 5 a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau/cyfleoedd. Mae Cynrychiolwyr Sherman 5 yn ennill Credydau Amser Tempo.

• Cael cymorth yn ein perfformiadau mynediad, gan gynnwys perfformiadau â dehongliad BSL, perfformiadau ag is-deitlau, perfformiadau ymlaciol ac â disgrifiad sain.

• Manteisio ar amrywiaeth o gyfleoedd i gael hyfforddiant am ddim a dysgu sgiliau.

• Cymryd rhan mewn diwrnodau/gweithgareddau Sherman 5 penodol.

• Cael diweddariadau rheolaidd ynglŷn â digwyddiadau a chyfleoedd.

• Cael tocynnau gostyngedig ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau am brisiau Sherman 5 (£5 neu £2.50 i bobl o dan 25 oed).

 

YMUNWCH NAWR

Gallwch wneud cais i ddod yn aelod o Sherman 5 ac ymuno â Sherman 5 nawr - mae aelodaeth yn rhad ac am ddim.

Gallwch wneud cais fel unigolyn neu grŵp cymunedol partner - byddai unigolyn/unigolion cyswllt dynodedig yn eich grŵp yn gallu archebu tocynnau ar gyfer eich aelodau.

I weld a ydych yn gymwys i ymuno ac i wneud cais, e-bostiwch Claire Bottomley, Cydlynydd Sherman 5, ar claire.bottomley@shermantheatre.co.uk

CollageWeb4

 

PWY YDYN NI A PHWY SY'N EIN HARIANNU

Arweinir tîm Sherman 5 gan Gydlynydd Sherman 5, Claire Bottomley.

Cysylltwch â Claire ar 07545 210357 neu ar claire.bottomley@shermantheatre.co.uk

Ariannwyd cyfnod cyntaf Sherman 5 o 2013 i 2018 yn hael gan Sefydliad Paul Hamlyn; Gorffennodd y cyfnod cyntaf hwn yn haf 2018 gyda dathliad o'r enw Straeon Sherman 5.

Rydym yn ffodus o fod wedi sicrhau pedair blynedd o gyllid pellach gan Sefydliad Paul Hamlyn drwy grant 'More and Better', sy’n golygu y gallwn sicrhau twf a datblygiad cyfnod nesaf Sherman 5 hyd at 2022.

 

 PHF Logo

twitter   Dilynwch ni ar TWITTER

Facebook   Ymunwch â 'n grŵp FACEBOOK

 

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae rhoi rhodd drwy neges destun yn ffordd gyflym a hawdd i’n helpu ni barhau i greu profiadau theatre gwych, cefno… https://t.co/jvFcvPKpHr
Fri, 23 Jul 2021