Aelodau Cynrychioladol Sherman 5

Gwirfoddolwch â Sherman 5

Rhannwch
Gelwir gwirfoddolwyr Sherman 5 yn Gynrychiolwyr. Os hoffech gymryd rhan yn Sherman 5, gallai dod yn Gynrychiolydd Sherman 5 fod yn addas i chi!

Fel Cynrychiolydd Sherman 5, byddwch yn derbyn cyfnod sefydlu a hyfforddiant parhaus yn ogystal â gwybodaeth reolaidd am ein cyfleoedd gwirfoddoli amrywiol. Byddwch hefyd yn gallu ennill Credydau Amser Tempo, ac am bob awr y byddwch yn gwirfoddoli gyda ni, byddwch yn ennill un Credyd Amser. Gallwch ddefnyddio eich Credydau Amser i brynu tocynnau yn Theatr y Sherman, neu ar gyfer cynigion mewn lleoliadau eraill.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am sut mae Credydau Amser yn gweithio isod.

Pwy all dood yn gynrychiolydd Sherman 5?
• Gall unrhyw un sydd eisoes yn aelod o Sherman 5 wirfoddoli i ddod yn Gynrychiolydd Sherman 5, a’r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi ffurflen gais syml.

• Os nad ydych yn gymwys ar gyfer aelodaeth Sherman 5, ond hoffech wirfoddoli gyda ni o hyd, gallwch wneud cais i ddod yn Gynrychiolydd Sherman 5 o hyd.

Beth fyddwch yn ei wneud?
Mae gan Gynrychiolwyr Sherman 5 y cyfle i wirfoddoli a chyfrannu at fywyd a gwaith Theatr y Sherman mewn nifer o ffyrdd gwahanol.

Dyma ychydig o enghreifftiau:

Cefnogi blaen y tŷ: Hebrwng yn ystod perfformiadau, cwrdd a chroesawu aelodau’r gynulleidfa, rhedeg stondinau gwybodaeth.

Cefnogi ein darpariaeth mynediad: Gweithredu fel Cyfeillion ar gyfer aelodau dall/ â nam ar eu golwg, gan gefnogi perfformiadau mynediad gan gynnwys Teithiau Cyffwrdd, perfformiadau â disgrifiad sain a helpu aelodau o Glwb Theatr Pobl Fyddar y Sherman sydd wedi ennill sawl gwobr.

Helpu gyda marchnata /tasgau gweunyddol: Cynorthwyo staff i baratoi deunydd mawr i’w ddosbarthu – plygu, llenwi amlenni, labelu ac ati.

Gweithredu fel llysgennad i Sherman 5: Lledaenu’r gair, mynychu digwyddiadau, seremonïau gwobrwyo, siarad â’r cyfryngau.

Cynhyrchu gwaith creadigol: Cynorthwyo gyda’r gwaith o ffilmio ein fideos BSL tymhorol, cymryd lluniau.

Cynhrychu beirniadaeth / ymateb theatr: Gwneud adolygiadau ar gynyrchiadau a digwyddiadau yn Theatr y Sherman – mae’r rhain wedi ymddangos ar wefan Theatr y Sherman.

Helpu mewn digwyddiadau cymdeithasol: Cynorthwyo mewn cwisiau, nosweithiau’r wasg a dathliadau ac ati yn Theatr y Sherman.

Cymryd rhan mewn hyfforddiant: Ymgymryd â hyfforddiant mewn BSL sylfaenol, ymwybyddiaeth o ffoaduriaid a cheiswyr lloches, ymwybyddiaeth o VI (nam ar y golwg), ymwybyddiaeth o awtistiaeth, ymwybyddiaeth o Ffrindiau Dementia.

Sut i wirfoddoli gyda Sherman 5
Os oes diddordeb gennych mewn dod yn Gynrychiolydd Sherman 5, byddem wrth ein bodd yn cael sgwrs gyda chi a’ch annog i lenwi ffurflen gais!

E-bostiwch Claire Bottomley, Cydlynydd Sherman 5, ar claire.bottomley@shermantheatre.co.ukneu ffoniwch ar 07545 210357.

Gwyliwch stori Cynrychiolydd Sherman 5, Eileen, yma.

Beth yw’r manteision?
Rydym yn cynnig ystod eang o gyfleoedd i’n Cynrychiolwyr gwirfoddol, gan gynnwys sesiynau codi ymwybyddiaeth ynghylch ystod o bynciau, hyfforddiant mewnol, y cyfle i wirfoddoli fel llysgennad yn y gymuned ehangach, a mynediad i gyfleoedd hyfforddi allanol.

Mae nifer o’n Cynrychiolwyr gwirfoddol yn dweud eu bod wedi gwella eu hunanhyder a’u sgiliau a phrofiad:

“Fel Cynrychiolydd Sherman 5, dwi’n teimlo’n rhan o gymuned y Sherman ac mae hefyd yn darparu cyfleoedd hyfforddi a lle i gwrdd â phobl wahanol. Rydw i wedi cael profiad gwych drwy gymryd rhan yn Theatr y Sherman, mae wedi gwella fy hyder, wedi fy nysgu am sector y celfyddydau ac wedi dangos i mi fod yna le i mi yn y celfyddydau.”

Ennill credydau amsersut mae’n gweithio?
Mae Credydau Amser yn ffordd o gydnabod yr amser rydych yn ei roi.

Fel y dywed ein partneriaid Tempo, ‘Mae Credydau Amser yn ffordd o gydnabod y pethau anhygoel y mae pobl yn eu gwneud yn eu cymunedau’.

Mae’n syml: am bob awr y byddwch yn gwirfoddoli gyda ni, byddwch yn ennill un Credyd Amser. Y syniad y tu ôl i Gredydau Amser yw bod amser pawb yr un mor bwysig, felly mae pawb yn ennill yr un peth.

Creodd ein partneriaid yn Credydau Amser Tempo fideo hyfryd ynglŷn â sut y gall Credydau Amser gael effaith gadarnhaol ar fywyd unigolyn – gellir ei weld yma:

Gwario credydau amser temp: Sut mae’n gweithio?
Gallwch wario Credydau Amser Tempo mewn nifer o lefydd gwahanol er mwyn gwneud nifer o bethau gwahanol – mae cannoedd o weithgareddau ar gael ar draws y rhwydwaith Credydau Amser Tempo cenedlaethol.

Ymhlith y rhain mae gweithgareddau chwaraeon a hamdden yn ogystal â theithiau i’r theatr neu’r sinema.

Cewch wybodaeth am yr holl lefydd gwych ble y gallwch wario Credydau Amser Tempo yma.

Beth am wario credydau amser yn Theatr y Sherman?
Mae Theatr y Sherman yn derbyn Credydau Amser Tempo – bydd dau Gredyd Amser yn prynu un tocyn i chi a gallwch gael hyd at ddau docyn fesul sioe. Mae nifer gyfyngedig o docynnau Credydau Amser ar gael ar draws detholiad o sioeau.

Nid oes angen i chi fod yn aelod o Sherman 5 i ddefnyddio Credydau Amser.

Am yr wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â pha docynnau sydd ar gael i ddefnyddwyr Credydau Amser, ewch i Hysbysfwrdd Sherman 5.

Os ydych wedi cadw seddi ac yn bwriadu talu gyda Chredydau Amser ar ddiwrnod y perfformiad, ond wedyn nad ydych yn gallu dod, gadewch i ni wybod fel ein bod yn gallu rhyddhau’r tocynnau ar gyfer rhywun arall.