Aelodau Cynrychioladol Sherman 5

Gwirfoddolwch â Sherman 5

Prisiau

Free

Rhannwch
Gelwir gwirfoddolwyr Sherman 5 yn Gynrychiolwyr. Os hoffech gymryd rhan yn Sherman 5, gallai dod yn Gynrychiolydd Sherman 5 fod yn addas i chi!

Fel Cynrychiolydd Sherman 5, byddwch yn derbyn anwythiad ac hyfforddiant parhaus yn ogystal â gwybodaeth reolaidd am ein cyfleoedd gwirfoddoli amrywiol.

Byddwch hefyd yn gallu ennill Credydau Amser Tempo, ac am bob awr y byddwch yn gwirfoddoli gyda ni, byddwch yn ennill un Credyd Amser. Gallwch ddefnyddio eich Credydau Amser i brynu tocynnau yn Theatr y Sherman, neu ar gyfer cynigion mewn lleoliadau eraill.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am sut mae Credydau Amser yn gweithio isod.

Pwy all dood yn gynrychiolydd Sherman 5?
• Gall unrhyw un sydd eisoes yn aelod o Sherman 5 wirfoddoli i ddod yn Gynrychiolydd Sherman 5, a’r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi ffurflen gais syml.

• Os nad ydych yn gymwys ar gyfer aelodaeth Sherman 5, ond hoffech wirfoddoli gyda ni, gallwch dal wneud cais i ddod yn Gynrychiolydd Sherman 5.

Beth fyddwch yn ei wneud?
Mae gan Gynrychiolwyr Sherman 5 y cyfle i wirfoddoli a chyfrannu at fywyd a gwaith Theatr y Sherman mewn nifer o ffyrdd gwahanol.

Dyma ychydig o enghreifftiau:

  • Derbyn hyfforddiant: Cael hyfforddiant mewn BSL sylfaenol, ymwybyddiaeth ffoaduriaid a cheiswyr lloches, ymwybyddiaeth VI (nam ar y golwg), ymwybyddiaeth o awtistiaeth, ymwybyddiaeth Ffrindiau Dementia.
  • Cefnogi blaen y tŷ: Tywys perfformiadau, cwrdd a chroesawu aelodau’r gynulleidfa, rhedeg stondinau gwybodaeth.
  • Cefnogi ein darpariaeth mynediad: Gweithredu fel Cyfaill ar gyfer aelodau dall/ â nam ar eu golwg, gan gefnogi perfformiadau hygyrch gan gynnwys Teithiau Cyffwrdd, perfformiadau â disgrifiad sain a helpu aelodau o Glwb Byddar y Theatr wobrwyol y Sherman.
  • Helpu gyda marchnata /tasgau gweunyddol: Cynorthwyo staff i baratoi deunydd mawr i’w ddosbarthu – plygu, llenwi amlenni, labelu ac ati.
  • Gweithredu fel llysgennad i Sherman 5: Lledaenu’r neges, mynychu digwyddiadau, seremonïau gwobrwyo, siarad â’r cyfryngau.
  • Cynhyrchu gwaith creadigol: Cynorthwyo gyda’r gwaith o ffilmio ein fideos BSL tymhorol, cymryd lluniau.
  • Cynhrychu beirniadaeth / ymateb theatr: Gwneud adolygiadau ar gynyrchiadau a digwyddiadau yn Theatr y Sherman – mae’r rhain wedi ymddangos ar wefan Theatr y Sherman.
  • Helpu mewn digwyddiadau cymdeithasol: Cynorthwyo mewn cwisiau, nosweithiau’r wasg a dathliadau ac ati yn Theatr y Sherman.
  • Beirniadaeth ac Ymateb y Theatr: Adolygu cynyrchiadau a digwyddiadau yn Theatr y Sherman – mae’r rhain wedi ymddangos ar wefan Theatr y Sherman.
  • Helpu mewn digwyddiadau cymdeithasol: Cynorthwyo mewn cwisiau Theatr y Sherman, Nosweithiau’r Wasg a dathliadau ac ati.

Sut i wirfoddoli gyda Sherman 5
Os oes diddordeb gennych mewn dod yn Gynrychiolydd Sherman 5, byddem wrth ein bodd yn cael sgwrs gyda chi a’ch annog i lenwi ffurflen gais!

E-bostiwch Claire Bottomley, Cydlynydd Sherman 5, ar claire.bottomley@shermantheatre.co.ukneu ffoniwch ar 07545 210357.

Beth yw’r manteision?
Rydym yn cynnig ystod eang o gyfleoedd i’n Cynrychiolwyr gwirfoddol, gan gynnwys sesiynau codi ymwybyddiaeth ynghylch ystod o bynciau, hyfforddiant mewnol, y cyfle i wirfoddoli fel llysgennad yn y gymuned ehangach, a mynediad i gyfleoedd hyfforddi allanol.

Mae nifer o’n Cynrychiolwyr gwirfoddol yn dweud eu bod wedi gwella eu hunanhyder a’u sgiliau a phrofiad:

“Fel Cynrychiolydd Sherman 5, dwi’n teimlo’n rhan o gymuned y Sherman ac mae hefyd yn darparu cyfleoedd hyfforddi a lle i gwrdd â phobl wahanol. Rydw i wedi cael profiad gwych drwy gymryd rhan yn Theatr y Sherman, mae wedi gwella fy hyder, wedi fy nysgu am sector y celfyddydau ac wedi dangos i mi fod yna le i mi yn y celfyddydau.”

Ennill credydau amser: sut mae’n gweithio?
Mae Credydau Amser yn ffordd o gydnabod yr amser rydych yn ei roi.

Fel y dywed ein partneriaid Tempo, ‘Mae Credydau Amser yn ffordd o gydnabod y pethau anhygoel y mae pobl yn eu gwneud yn eu cymunedau’.

Mae’n syml: am bob awr y byddwch yn gwirfoddoli gyda ni, byddwch yn ennill un Credyd Amser. Y syniad y tu ôl i Gredydau Amser yw bod amser pawb yr un mor bwysig, felly mae pawb yn ennill yr un peth.

Creodd ein partneriaid yn Credydau Amser Tempo fideo hyfryd ynglŷn â sut y gall Credydau Amser gael effaith gadarnhaol ar fywyd unigolyn – gellir ei weld yma:

Gwario credydau amser: Sut mae’n gweithio?
Gallwch wario Credydau Amser Tempo mewn nifer o lefydd gwahanol er mwyn gwneud nifer o bethau gwahanol – mae cannoedd o weithgareddau ar gael ar draws y rhwydwaith Credydau Amser Tempo cenedlaethol.

Ymhlith y rhain mae gweithgareddau chwaraeon a hamdden yn ogystal â theithiau i’r theatr neu’r sinema.

Bydd angen i chi gofrestru gyda Tempo i gael cyfrif digidol ar-lein, ac yna gallwch reoli eich balans Credydau Amser yn ogystal â chael gwybod am yr holl leoedd gwych lle gallwch chi wario Tempo Time Credits.

Beth am wario credydau amser yn Theatr y Sherman?
Mae Theatr y Sherman yn derbyn Credydau Amser Tempo – bydd dau Gredyd Amser yn prynu un tocyn i chi, a gallwch gael hyd at ddau docyn fesul sioe.

Mae’r nifer o docynnau Credydau Amser sydd ar gael i bob sioe yn gyfyngedig. Nid oes angen i chi fod yn aelod o Sherman 5 i ddefnyddio Credydau Amser. Am yr wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â pha docynnau sydd ar gael i ddefnyddwyr Credydau Amser, ewch dudalen Aelodau Sherman 5.

Os ydych wedi cadw seddi ac yn bwriadu talu gyda Chredydau Amser ar ddiwrnod y perfformiad, ond wedyn yn methu dod, gadewch i ni wybod fel ein bod yn gallu rhyddhau’r tocynnau ar gyfer rhywun arall.