Hysbysiad Preifatrwydd

Pwrpas yr hysbysiad preifatrwydd hwn

Mae Theatr y Sherman yn ymrwymedig i warchod eich gwybodaeth bersonol a bod yn gwbl eglur ynglyn â pha wybodaeth yr ydym yn ei ddal amdanoch.

Dan y CGDC (Cymhwysiad Gwarchod Data Cyffredinol) rydym yn gyfrifol am sicrhau:

- Fod eich data personol yn cael ei gadw’n ddiogel ac yn cael ei warchod
- Ein bod ni’n glir ynglyn â’r rhesymau y defnyddiwn eich data
- Fod eich data’n cael ei ddefnyddio mewn modd priodol
- Ei bod hi’n hawdd i chi dynnu eich caniatad yn nôl neu ddiweddaru eich dewisiadau cyswllt ar unrhyw adeg. Yn ogystal ei gwneud hi’n hawdd i chi roi eich caniatad ar unrhyw adeg.

Mae defnyddio gwybodaeth bersonol yn ein helpu i ddeall ein cwsmeriaid yn well ac felly eich darparu chi â gwybodaeth briodol ac amserol ynglyn â’r gwaith yr ydym yn ei wneud – ar ac oddi ar y llwyfan. Fel elusen, mae hefyd yn ein helpu i ymrwymo â noddwyr posib a chefnogwyr. Mae’r hysbysiad hwn yn esbonio sut yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn unol â CGDC a’r holl gyfreithiau perthnasol eraill ynglyn â gwarchod gwybodaeth bersonol. Mae’r hysbysiad hwn yn esbonio:

- Pa wybodaeth y gallen ni ei gasglu amdanoch
- Sut y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hwnnw
- Pryd y byddwn yn defnyddio’r manylion hyn i gysylltu â chi
- Ym mha sefyllfaoedd y gallwn ddatgelu eich gwybodaeth i drydydd person
- Sut yr ydym yn cadw’ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel, sut yr ydym yn ei gynnal a’i gadw a’ch hawliau ynglyn â chael mynediad iddo

Caiff y wybodaeth bersonol a ddisgrifir yn yr hysbysiad hwn ei gasglu gennych trwy’r dulliau canlynol:
- Eich archeb gyda Theatr y Sherman (arlein, dros y ffôn neu wyneb i wyneb)
- Ein gwefan
- Ebyst a dderbyniwch chi gennym ni
- Eich ymweliad i Theatr y Sherman
- Llythyrau a chyfatebiaeth ysgrifenedig eraill
- Rhyngweithiadau eraill gyda ni dros y ffôn neu wyneb i wyneb

Ein gwefan yw un o’r prif fannau ble mae ein cwsmeriaid yn cyfathrebu â ni ac yn rhannu eu gwybodaeth bersonol. Os yr ydych yn gofidio ar unrhyw adeg fod eich cyfrif arlein wedi cael ei beryglu, cysylltwch â’n Swyddfa Docynnau yn syth. Fe welwch hefyd fod dolenni ar ein gwefan drwyddi draw i wefannau trydydd person sy’n atebol i’w polisiau preifatrwydd eu hunain ac a all ddefnyddio cwcis. Rydym yn awgrymu eich bod yn adolygu eu polisiau a’u cwcis pan yn ymweld â’u gwefannau ond nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros wefannau trydydd person. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynnau ynglŷn â’r hysbysiad hwn, cysylltwch â’r Swyddog Gwarchod Data yn Theatr y Sherman, Ed Newsome data.protection@shermantheatre.co.uk

Pwy ydym ni

Elusen yw Sherman Cymru (a gaiff ei gyfeirio ato fel Theatr y Sherman trwy weddill y ddogfen hon) a chaiff ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru ynghyd â chynifer o ymddiriedolaethau, sefydliadau a chefnogwyr a noddwyr unigol. Ein rhif elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru yw 1118364 ac rydym hefyd wedi ein cofrestru fel cwmni yn Lloegr a Chymru dan y rhif cofrestru 06002090. Ein cenhadaeth yw i greu a churadu theatr gyffroes ar gyfer cynulleidfaoedd Caerdydd. Rydym yn datblygu ac yn meithrin gwaith artistiaid Cymreig a’r rheiny wedi’u sefydlu yng Nghymru. Rydym yn cynnig cyfleoedd i ddinasyddion Caerdydd wneud cysylltiad â’r theatr trwy ymrwymiad priodol, ysbrydoledig a gweledigaethol.

Casglu gwybodaeth

Rydym yn casglu, prosesu a chadw cynifer o wahanol fathau o wybodaeth: Gwybodaeth yr ydych chi yn ei roi i ni Er enghraifft, pan yr ydych yn creu cyfrif ar ein gwefan, yn prynu tocynnau neu’n gwneud rhodd, byddwn yn cadw gwybodaeth bersonol a fydd yn cynnwys rhai o’r canlynol: Enwau llawn a theitlau Cyfeiriadau post Cyfeiriadau ebost Rhifau ffôn (Symudol a Chartref) Enw eich plentyn (ar gyfer sesiynau Theatr Ieuenctid a archebir gan riant neu warcheidwad) Dyddiad geni Gofynion hygyrchedd Unrhyw hoffterau genre neu geisiadau i gael eich ychwanegu at restrau postio penodol Manylion cerdyn Gwybodaeth a gesglir trwy arolygon a holiaduron Gwybodaeth a gesglir trwy gwcis

Gwybodaeth ynglŷn â’ch rhyngweithiadau â ni Pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan, yn archebu i weld sioe, yn gwneud rhodd neu’n derbyn cyfathrebiad marchnata gennym ni fyddwn yn creu cofnod. Bydd yn cynnwys: Cofnod Pryniant Cofnod Noddi Statws Gift Aid Cofnod ymweliadau i’r wefan Ebyst a anfonwyd, a agorir a chliciadau (Rydym yn cadw cofnod o’r ebyst yr ydym wedi’u hanfon atoch, y rheiny yr ydych wedi’u hagor a’r dolenni yr ydych wedi’u clicio) Post yr ydym wedi’u hanfon atoch

Data personol sensitif

Mae cyfreithiau Gwarchod Data yn cydnabod bod rhai categoriau o wybodaeth bersonol yn fwy sensitif gan gynnwys gwybodaeth iechyd, hil, credoau crefyddol a barn wleidyddol. Nid ydym yn casglu’r math yma o wybodaeth am ein cwsmeriaid fel arfer oni bai bod rheswm cwbl glir dros wneud hynny. Rydym yn casglu gwybodaeth alergedd ynghlwm â chyfranogwyr y Theatr Ieuenctid er mwyn gwarchod eu lles yn ystod sesiynau.

Sut yr ydym yn defnyddio eich data personol?

Caiff eich data personol ei ddefnyddio ar gyfer rhesymau busnes cyfiawn penodol a all gynnwys rhai, neu’r holl resymau isod (oni bai yr holwch i ni beidio â gwneud hynny):
- Prosesu archeb a gwirio taliad trwy ein gwefan, dros y ffôn neu wyneb i wyneb
- Creu cofnod cwsmer
- Galluogi i chi wneud rhodd (unai rhodd unigol neu drefniant parhaol trwy Just Giving)
- Defnyddio eich data i sicrhau ein bod yn medru cyflawni ein cytundeb o wasanaeth gyda chi
- Rhoi gwybod i chi am newid i berfformiad, gan gynnwys newid amser neu ddiddymiad (dan amgylchiadau eithriadol)
- Cysylltu â chi gyda gwybodaeth ynglyn â’ch ymweliad i’r theatr
- Anfon holiadur ôl sioe dros ebost i’n helpu ni i ddeall sut y gallwn wella’r gwasanaeth a ddarparwn i chi
- Storio eich data ar system ddiogel
- Sicrhau ein bod ni’n anfon gwybodaeth marchnata briodol atoch ynglyn â pherfformiadau, digwyddiadau a chynnyrch yn Theatr y Sherman drwy ebost, post neu dros y ffôn
- Rhannu eich data mewn modd diogel gyda darparwr i ymgymryd â phostio uniongyrchol ar ein rhan
- Cysylltu â chi i gydnabod ac i ddiolch am rodd yr ydych wedi’i wneud
- Trin a thrafod data ar daenlenni diogel yn annibynol o’n system Docynnau
- Atal (peidio â defnyddio) eich data wedi cyfnod o segurdod (6 mlynedd)
- Defnyddio data arallenwedig i wneud ein cyfathrebiadau marchnata’n fwy effeithiol
- Defnyddio data arallenwedig fel y gallwn adrodd yn nôl i’n cyllidwyr
- Cylchrannu eich data i sicrhau ein bod ni’n anfon gwybodaeth briodol atoch
- Defnyddio meddalwedd anfon ebyst fesul llwyth ar gyfer cyfathrebiadau marchnata dros ebost
- I gysylltu â chi gyda manylion ynglyn â sut y gallwch gefnogi ein gwaith trwy wneud rhodd
- Eich galluogi chi i archebu bwyd a diod o flaen llaw o’n Bar Caffi
- I archebu unrhyw wasanaethau neu gynnyrch y cynigiwn o flaen llaw yn rhan o’ch ymweliad i’r theatr
- I fonitro a dadansoddi eich ymweliadau i’n gwefan trwy Gwcis
- I ddefnyddio Cwcis i ail-dargedu’r rheiny sydd wedi ymweld â’n gwefan trwy hysbysebu arlein
- Gall lluniau o’n cynulleidfaoedd yn ein mannau perfformio gael eu defnyddio o fewn ein gweithgarwch marchnata a hyrwyddo
- Gall lluniau o gyfrannogwyr Theatr Ieuenctid y Sherman gael eu tynnu a’u defnyddio ar gyfer rhesymau dogfennu a marchnata
- Dal a storio ffilm ar gyfer rhesymau diogelwch
- I gysylltu ag ysgolion a cholegau ynglyn â pherfformiadau a phrosiectau priodol sydd ar y gweill
- I gysylltu ag aelodau o’r wasg gyda gwahoddiadau i nosweithiau’r wasg, datganiadau i’r wasg a syniadau am straeon a chyfleoedd
- I wahodd buddsoddwyr, hapddalwyr ac aelodau o’r diwydiant theatr i nosweithiau gwesteion
- I anfon gwybodaeth at fuddsoddwyr, hapddalwyr a chynrychiolwyr cyhoeddus ynglyn â datblygiadau newydd yn Theatr y Sherman sydd er budd y cyhoedd
- I reoli perthnasau gyda buddsoddwyr a chyfrannwyr posib
- I gysylltu ag aelodau Sherman 5 gyda gwybodaeth ynglyn â pherfformiadau a’r newyddion diweddaraf dros ebost a thrwy’r post
- I reoli sut y gwasanaethir rhaglenni Theatr Ieuenctid y Sherman sy’n cynnwys cysylltu â rhieni/gwarchodwyr os oes unrhyw newidiadau i sesiynau ayyb

Ble y caiff gwybodaeth bersonol ei gasglu a’i storio?

Theatr y Sherman yw’r rheolwr data ar gyfer y data y casglwn ac y storiwn. Caiff data ei gasglu a’i storio trwy’r systemau a’r platfformau canlynol

- Trwy unigolion yn arwyddo i fyny i ebyst ac yn ymuno â’n rhestrau bostio trwy ein gwefan. Caiff y ffurflen arwyddo i fyny ei ddarparu gan Patronbase Ltd
- Patronbase Ltd sy’n darparu ein system Swyddfa Docynnau sy’n cadw eich cyfrifon, eich cofnod pryniant, gwybodaeth gyswllt, dewisiadau cyswllt ac sy’n caniatau i ni greu adroddiadau marchnata a rhestrau ar gyfer gweithgarwch marchnata
- Defnyddiwn Mailchimp i anfon ebyst marchnata
- Defnyddiwn Surveymonkey i greu holiaduron ôl sioe
- Artifax yw ein system llogi ystafelloedd
- PaymentSense sy’n prosesu taliadau yn ein Bar Caffi
- WorldPay sy’n prosesu ein taliadau yn y Swyddfa Docynnau
- Mae’n bosib defnyddio ystod o wasanaethau eraill

Ni fydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei brosesu’n awtomataidd mewn modd a all ddylanwadu’n negyddol ar unrhyw unigolyn

Sail gyfreithiol

Y mae tair sail sy’n ein galluogi ni i brosesu eich data:

Cytundeb

Pan yr ydych yn prynu tocynnau neu unrhyw gynnyrch eraill gennym ni neu’n gwneud rhodd i ni, rydych yn taro cytundeb â ni. Er mwyn medru gwasanaethu’r cytundeb hwn mae angen i ni brosesu a storio eich data. Mae enghreifftiau ble y byddai’r sail gyfreithiol hon yn weithredol yn cynnwys: - Prosesu archeb a gwirio taliad trwy ein gwefan, dros y ffôn neu wyneb i wyneb - Creu cyfrif cwsmer - Eich galluogi i wneud rhodd (unai fel rhodd unigol neu drefniant parhaol trwy Just Giving) - Defnyddio eich data i sicrhau y gallwn wireddu ein cytndeb o wasanaeth gyda chi - Rhoi gwybod i chi am newid i berfformiad, gan gynnwys newid amser neu ddiddymiad (dan amgylchiadau eithriadol) - Cysylltu â chi o flaen llaw gyda gwybodaeth ynglyn â’ch ymweliad i’r theatr - Storio eich data ar system ddiogel - Cysylltu â chi i gydnabod ac i ddiolch am rodd yr ydych wedi’i wneud - Eich galluogi chi i archebu bwyd a diod o flaen llaw o’n Bar Caffi - I archebu unrhyw wasanaethau neu gynnyrch y cynigiwn o flaen llaw yn rhan o’ch ymweliad i’r theatr

Caniatâd

Byddwn yn holi am eich caniatad cyn defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn yr achosion canlynol. Gallwch dynnu eich caniatad yn nôl ar unrhyw adeg a gallwch wneud hyn trwy fewngofnodi i mewn i’ch cyfrif neu alw’r Swyddfa Docynnau. Yr achosion hynny ble mai caniatad fyddai’r sail gyfreithiol dros ein prosesiad yw: - Sicrhau ein bod ni’n anfon gwybodaeth marchnata briodol ynglyn â pherfformiadau, digwyddiadau a chynnych yn Theatr y Sherman dros ebost, drwy’r post neu ar y ffôn - I gysylltu â chi gyda manylion ynglyn â sut y gallwch gefnogi ein gwaith trwy wneud rhodd - I gymryd a defnyddio lluniau o gyfranogwyr Theatr Ieuenctid y Sherman ar gyfer rhesymau dogfennu a marchnata

Diddordebau busnes cyfiawn

Mewn rhai achosion rydym yn casglu a phrosesu eich gwybodaeth bersonol am resymau sydd o ddiddordeb corfforol cyfiawn i ni. Byddwn ond yn gwneud hyn os nad oes unrhyw anfantais o bwys i chi trwy ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol yn y modd hwn. Mae’r achosion ble y gallwn honni mai diddordebau busnes cyfiawn yw’r sail gyfreithiol dros brosesu yn cynnwys: - Anfon holiadur ôl sioe dros ebost i’n helpu ni i ddeall sut y gallwn wella’r gwasanaeth a gynnigiwn i chi - Rhannu eich data’n ddiogel gyda gwasanaethwr i ymgymryd â chyswllt uniongyrchol ar ein rhan - Trin a thrafod data ar daenlenni diogel yn annibynol o’n system Docynnau - Atal (peidio â defnyddio) eich data wedi cyfnod o segurdod (6 mlynedd) - Defnyddio data arallenwedig i wneud ein cyfathrebiadau marchnata’n fwy effeithiol - Defnyddio data arallenwedig fel y gallwn adrodd yn nôl i’n cyllidwyr - Cylchrannu eich data i sicrhau ein bod ni’n anfon gwybodaeth briodol atoch - Defnyddio meddalwedd anfon ebyst fesul llwyth ar gyfer cyfathrebiadau marchnata dros ebost - I gymryd lluniau o’n cynulleidfaoedd yn ein mannau perfformio i’w defnyddio o fewn ein gweithgarwch marchnata a hyrwyddo - Dal a storio ffilm ar gyfer rhesymau diogelwch - I gysylltu ag ysgolion a cholegau ynglyn â pherfformiadau a phrosiectau priodol sydd ar y gweill - I gysylltu ag aelodau o’r wasg gyda gwahoddiadau i nosweithiau’r wasg, datganiadau i’r wasg a syniadau am straeon a chyfleoedd - I wahodd buddsoddwyr, hapddalwyr ac aelodau o’r diwydiant theatr i nosweithiau gwesteion - I anfon gwybodaeth at fuddsoddwyr, hapddalwyr a chynrychiolwyr cyhoeddus ynglyn â datblygiadau newydd yn Theatr y Sherman sydd er budd y cyhoedd - I reoli perthnasau gyda buddsoddwyr a chyfrannwyr posib - I gysylltu ag aelodau Sherman 5 gyda gwybodaeth ynglyn â pherfformiadau a’r newyddion diweddaraf dros ebost a thrwy’r post - I reoli sut y gwasanaethir rhaglenni Theatr Ieuenctid y Sherman gan gynnwys cysylltu â rhieni/gwarchodwyr os oes unrhyw newidiadau i sesiynau ayyb Ym mhob un o’r achosion uchod byddwn bob tro’n cadw eich hawliau a’ch diddordebau ar y rheng flaen er mwyn sicrhau nad ydynt yn cael eu sathru gan ein diddordebau ein hunain neu unrhyw hawliau a rhyddid sylfaenol. Mae gennych chi’r hawl i wrthwynebu unrhyw brosesu ar unrhyw adeg. Os yr hoffech wneud hyn defnyddiwch y manylion cyswllt ar waelod y polisi hwn. Byddwch yn ymwybodol y gall hyn amharu ar ein gallu i ymgymryd â thasgau sydd o fudd i chi.

Trydydd person

Mewn rhai amgylchiadau penodol gall fod angen i ni ddatgelu eich gwybodaeth bersonol i drydydd person. Yr amgylchiadau hynny fyddai: I’n darparwyr gwasanaeth ein hunain sy’n prosesu data ar ein rhan ac ar ein cyfarwyddyd ni (er enghraifft darparwr ein System Swyddfa Docynnau). Yn yr achosion hyn byddwn yn disgwyl i’r trydydd person gydymffurfio’n llym â’n cyfarwyddiadau a gyda chyfreithiau diogelu data, er enghraifft wrth ystyried diogelwch data personol. Ble yr ydym yn rhwym i ddatgelu eich gwybodaeth bersonol er mwyn cydymffurfio gydag unrhyw oblygiadau cyfreithiol (er enghraifft i gyrff llywodraethol a chorfforaethau sy’n rhoi’r gyfraith mewn grym). Nodwch na fyddwn ni’n rhannu data gyda chwmniau sy’n ymweld bellach ac felly ni fyddwn yn holi am eich caniatad i wneud hynny bellach.

Cwcis

Rydym yn defnyddio cymysgedd o gwcis hanfodol ac anhanfodol yn rhan o’r broses archebu arlein er mwyn sicrhau eich bod chi’n cael y profiad gorau posibl: CWCIS HANFODOL I fedru dilyn trywydd eich archeb mae’n hanfodol ein bod ni’n storio “cwci sesiwn” ar eich cyfrifiadur. Bydd y cwci yma’n para am 24 awr. CWCIS ANHANFODOL Rydym yn defnyddio ychydig o gwcis anhanfodol i deilwra eich profiad archebu ac i’w gwneud hi’n haws ac yn fwy pleserus i chi. Mae’r cwcis ychwanegol hyn yn cael eu defnyddio i storio pethau megis eich manylion mewngofnodi fel y gallwch fewngofnodi’n awtomatig bob tro yr ymwelwch â’n gwefan. Cyn storio unrhyw un o’r cwcis hyn am y tro cyntaf byddwn yn rhoi gwybod i chi ac yn holi am eich caniatad cyn parhau. Os nad ydych yn dymuno storio’r cwcis hynny yna ni fyddwch yn medru defnyddio’r nodwedd benodol honno, ond bydd gweddill y wefan yn parhau i weithio’n gywir.

Manylion eich cerdyn credyd a debyd

Os yr ydych yn defnyddio eich cerdyn credyd neu ddebyd i brynu gennym ni neu i wneud rhodd, byddwn yn sicrhau fod hyn yn cael ei weithredu mewn modd diogel ac yn unol ag Amodau Diogelwch Data Cerdyn Talu’r Diwydiant (PCI-DSS). Gallwch ganfod gwybodaeth bellach ynglyn â’r amodau hyn yma. Rydym yn caniatau i chi storio manylion eich cerdyn yn ôl eich dewis ar gyfer trafodion yn y dyfodol. Caiff hyn ei wasanaethu yn unol â PCI-DSS ac mewn modd lle na all unrhyw aelod o staff weld eich rhif cerdyn llawn. Fyddwn ni byth yn storio eich côd diogelwch 3 neu 4 digid.

Cynnal a chadw eich gwybodaeth bersonol

Fyddwn ni ond yn cadw eich gwybodaeth bersonol cyn hired ag y bydd ei angen:

Cyfrifon a chofnodion archebu

Os yr ydych wedi rhoi caniatad i dderbyn gwybodaeth marchnata yn y gorffennol ond heb archebu ar gyfer perfformiad o fewn y tair blynedd diwethaf, byddwn yn anfon ebost atoch i wirio eich caniatad. Os na glywn ni gennych chi o fewn un mis bydd eich cofnod yn cael ei ddiwygio i beidiwch â chysylltu. Wedi chwe blynedd o segurdod ar gyfrif penodol bydd y cofnod yn cael ei arallenwi gyda chofnod o’r trafodyn yn unig yn cael ei gadw ar gyfer ein cofnodion. Byddwn yn gwirio gyda chi o dro i dro bod eich manylion a’ch dewisiadau cyswllt yr hyn yr hoffech chi.

E-restr

Os arwyddwch i fyny i dderbyn ebyst gennym ni, byddwn yn gwirio gyda chi o dro i dro eich bod chi dal yn dymuno i glywed gennym ni. Mae’r dewis i ddiddymu eich tanysgrifiad i’w weld ar bob cyswllt dros ebost.

Clipiau ffilm TCC

Rydym yn cadw clipiau ffilm TCC am 30 diwrnod.

Llythyru

Byddwn yn cadw unrhyw gyfathrebiadau ysgrifennedig gennych chi a gyda chi am 6 mlynedd. Rydym yn dileu a dinistrio unrhyw gofnodion data nad oes angen ei gadw bellach.

Cynnal a chadw eich gwybodaeth bersonol

Gallwch adolygu’r manylion cyswllt a gadwn ar eich cyfer ar unrhyw adeg trwy fewngofnodi i mewn i’ch cyfrif arlein neu trwy ffonio’r Swyddfa Docynnau. Gallwch hefyd ddiweddaru a newid eich manylion ar unrhyw adeg yn y modd hwn.

Diogelu eich gwybodaeth bersonol

Mae diogelu eich gwybodaeth bersonol o’r pwys mwyaf. Rydym wedi gosod amddiffyniadau pwrpasol yn eu lle (ynghlwm â’n gweithdrefniadau yn ogystal â’r dechnoleg a ddefnyddiwn) i gadw eich gwybodaeth bersonol mor ddiogel â phosib. Byddwn yn sicrhau fod unrhyw drydydd person a ddefnyddiwn i brosesu eich gwybodaeth bersonol yn gwneud yr un fath.

Mynediad i’ch gwybodaeth bersonol

Mae gennych chi’r hawl i holi am gopi o’r wybodaeth bersonol a ddelir amdanoch chi ac i gywiro unrhyw anghywirdebau o fewn y data hwn. Gallwch ddefnyddio’r manylion cyswllt ar waelod y polisi hwn os hoffech arfer yr hawl hwn.

Eich hawliau

Dan y Cymwysiadau Gwarchod Data Cyffredinol mae gennych chi’r hawliau canlynol:

1. Yr hawl i gael eich hysbysu 2. Yr hawl i fynediad 3. Yr hawl i gywiriad 4. Yr hawl i ddileu 5. Yr hawl i atal prosesu 6. Yr hawl i hygludedd data 7. Yr hawl i wrthwynebu 8. Hawliau ynghlwm â phenderfyniadau a phroffilio awtomataidd. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynnau ynglyn â gwarchod data cysylltwch â Ed Newsome, Swyddog Gwarchod Data Ebost: data.protection@shermantheatre.co.uk Cyfeiriad Theatr y Sherman, Ffordd Senghennydd, Caerdydd, CF24 4YE

Manylion cyswllt a gwybodaeth bellach Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynnau o gwbl ynglyn ag unrhyw agwedd o’r polisi preifatrwydd hwn, yn enwedig os hoffech chi wrthwynebu unrhyw brosesiad o’ch gwybodaeth bersonol y byddwn yn ymgymryd ag ef er mwyn buddiannau corfforol cyfiawn. Cysylltwch â ni yn ysgrifenedig trwy ddefnyddio’r cyfeiriadau canlynol:

Theatr y Sherman, Ffordd Senghennydd, Caerdydd, CF24 4YE data.protection@shermantheatre.co.uk

Bydd unrhyw wrthwynebiadau a wnewch tuag at unrhyw brosesiad o’ch data yn cael ei storio o fewn eich cofnod ar ein system fel y gallwn gydymffurfio â’ch ceisiadau.

Diweddarwyd yr hysbysiad hwn ddiwethaf ar 14 Mai 2018.

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae rhoi rhodd drwy neges destun yn ffordd gyflym a hawdd i’n helpu ni barhau i greu profiadau theatre gwych, cefno… https://t.co/jvFcvPKpHr
Fri, 23 Jul 2021