Polisi'r Gwasanaeth Datgelu A Gwahardd

Rhan A yw’r polisi a’r gweithdrefnau i’w defnyddio gan Sherman Cymru os digwydd i ganlyniadau gwiriad gan Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd godi pryderon neu faterion ynghylch pa mor addas fyddai i’r mudiad ystyried parhau gyda’r penodiad. Rhan B yw’r adran sy’n cynnwys Cod Ymarfer Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ynghylch y ffordd gywir o drafod Datgeliadau a gwybodaeth ynghylch Datgeliadau, eu defnyddio, eu storio a’u cadw a’u gwaredu, a chydymffurfio â’r holl elfennau hyn. Dylid darllen y polisi hwn a’i weithredu law yn llaw â Pholisi Amddiffyn Plant ac Oedolion Agored i Niwed Sherman Cymru.

Rhan A1 – Y Polisi

Mae Sherman Cymru yn rhoi ystyriaeth ddifrifol iawn i ddiogelwch plant ac oedolion agored i niwed ac mae’r polisi hwn yn estyniad i’r polisi Amddiffyn Plant ac Oedolion Agored i Niwed ac yn ei gefnogi.

Ble mae canlyniadau gwiriad gan Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn codi pryder neu fater, fe fydd y Cyfarwyddwr yn ymgynghori â Chadeirydd yr Is-grŵp Adnoddau Dynol ac, os oes angen, Cadeirydd Sherman Cymru, i ystyried y ffordd ymlaen.

Fe fydd yr ystyriaeth yn arwain at un o'r tri chanlyniad isod:

a) Cynigir y swydd i'r ymgeisydd oherwydd, wedi asesu’r pryderon, ni welwyd eu bod yn ddigon difrifol i beidio â pharhau gyda’r penodiad.

b) Cynigir y swydd i'r ymgeisydd ar yr amod ei fod yn gweithio ochr yn ochr â rhywun a fydd yn ei oruchwylio h.y. wedi asesu’r pryderon teimlir bod modd eu rheoli.

c) Ni chynigir y swydd i'r ymgeisydd. Os mai dyma'r canlyniad, fe fydd yr ymgeisydd yn cael gwybod pam na chynigiwyd y swydd iddo.

Rhan A2 – Y Weithdrefn

1. Mae'r Cyfarwyddwr (neu aelod o'r Grŵp Rheoli fel a ddynodwyd gan y Cyfarwyddwr) yn derbyn y gwiriad gan Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chaiff ei ystyried ochr yn ochr â'r swydd yr ymgeisiwyd amdani.

2. Fe fydd y Cyfarwyddwr (neu Aelod o’r Grŵp Rheoli fel sy’n briodol) yn asesu'r gwiriad gan Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd o ran y risg sy’n gysylltiedig â chael yr ymgeisydd i gyflawni’r dyletswyddau angenrheidiol. Ble mae’r dyletswyddau’n golygu gweithio gyda phlant neu oedolion agored i niwed, caiff y risg ei asesu o ran y niwed tebygol, neu’r perygl i’r grŵp cleientiaid. Ble mae gwiriad Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn nodi bod yr ymgeisydd wedi bod yn destun ymchwiliad neu gyhuddiad troseddol yn ymwneud â phlant neu oedolion agored i niwed, mae Sherman Cymru yn annhebygol iawn o fynd ymlaen i benodi’r ymgeisydd.

3. Ble mae cynnig o swydd yn dod o dan gategori b neu c uchod, fe fydd y Cyfarwyddwr (a/neu Gadeirydd yr Is-grŵp Adnoddau Dynol) yn cael cyngor cyfrinachol o ffynonellau priodol ynghylch y camau cywir i’w cymryd a chymeradwyaeth ar eu cyfer.

4. Cedwir cyfeirnod unigryw'r Swyddfa Cofnodion Troseddol, y math o Ddatgeliad y gofynnwyd amdano, enw’r gweithiwr a'i swydd, a’r dyddiad y bydd angen cael gwiriad arall (ar ôl 3 blynedd) ar gronfa ddata gan staff gweinyddol Sherman Cymru sydd wedi cael hyfforddiant gan Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Caiff unrhyw dystiolaeth arall, gan gynnwys ffurflenni gwirio’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, eu carpio yn unol â chanllawiau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

5. Ble gwrthodir penodi’r ymgeisydd, fe fydd y Cyfarwyddwr (neu aelod dirprwyedig o'r Uwch Dîm Rheoli) yn cadarnhau hyn yn ysgrifenedig gan nodi’r rhesymau dros beidio â chynnig y swydd.

Rhan B1 –Y Polisi

Mae'r adran hon yn delio gyda storio Datgeliadau a gwybodaeth am Ddatgeliadau, eu trafod, eu defnyddio, eu cadw a'u gwaredu'n ddiogel.

Fel mudiad sy'n defnyddio Gwasanaeth Datgeliad Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i helpu asesu addasrwydd ymgeiswyr ar gyfer swyddi ble mae angen bod yn medru ymddiried ynddynt, mae Sherman Cymru'n cydymffurfio’n llwyr â Chod Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, ei rwymedigaethau dan y Ddeddf Diogelu Data a deddfwriaeth berthnasol arall sy'n ymwneud â thrafod gwybodaeth am Ddatgeliadau, ei defnyddio, ei storio, ei chadw a'i gwaredu'n ddiogel. Mae’r polisi hwn ar gael i'r rheiny sydd am ei weld, ar gais.

Rhan B2 – Y Weithdrefn

Storio a Mynediad: Ni ddylid cadw gwybodaeth yn ymwneud â Datgeliad ar ffeil personel ymgeisydd a dylid ei chadw ar wahân ac yn ddiogel, bob tro, mewn cynwysyddion storio ansymudol y gellir eu cloi, gyda mynediad yn cael ei reoli’n llym ac wedi ei gyfyngu at y rheiny sydd â hawl i’w weld fel rhan o'u dyletswyddau yn unig.

Trafod: Yn unol ag adran 124 Deddf yr Heddlu 1997, caiff gwybodaeth am Ddatgeliad ei throsglwyddo at y rheiny sydd wedi eu hawdurdodi i’w derbyn yn rhinwedd eu dyletswyddau yn unig. Fe fydd Sherman Cymru yn cadw cofnod o bob un sydd wedi gweld Datgeliad neu Wybodaeth yn ymwneud â Datgeliad ac mae Sherman Cymru yn cydnabod ei bod yn drosedd trosglwyddo’r wybodaeth hon at unrhyw un sydd heb yr hawl i'w gweld.

Defnyddio: Defnyddir gwybodaeth ynghylch Datgeliad at y diben penodol y gofynnwyd amdani, ac y rhoddwyd caniatâd llawn yr ymgeisydd iddo.

Cadw: Ynwaith y cafwyd penderfyniad ynghylch recriwtio (neu benderfyniad perthnasol arall), ni fydd Sherman Cymru yn cadw gwybodaeth ynghylch Datgeliad am gyfnod hirach nag sydd ei angen er mwyn ystyried unrhyw anghydfod neu gwynion a'u datrys.

Os teimlir, dan amgylchiadau eithriadol iawn [nodyn 1] bod angen cadw gwybodaeth yn ymwneud â Datgeliad yn hirach na chwe mis, fe fydd Sherman Cymru yn trafod hyn gyda'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac yn ystyried pob deddfwriaeth ac arfer da sy'n berthnasol.

Gwaredu: Unwaith fydd y cyfnod y mae angen cadw'r wybodaeth wedi mynd heibio, bydd Sherman Cymru yn sicrhau bod unrhyw wybodaeth ynghylch Datgeliad yn cael ei dinistrio ar unwaith trwy ddull diogel h.y. carpio, pwlpio neu losgi.

Tra'n aros i'r wybodaeth gael ei dinistrio, ni fydd gwybodaeth ynghylch Datgeliad yn cael ei chadw mewn unrhyw le anniogel (e.e. bin gwastraff neu sach ar gyfer gwastraff cyfrinachol).

Ni fydd Sherman Cymru yn cadw unrhyw lungopi nac unrhyw ddelwedd arall o’r Datgeliad nac unrhyw gopi neu gynrychiolaeth o gynnwys Datgeliad.

Er hynny, fe fydd Sherman Cymru yn cadw cofnod o ddyddiad cyhoeddi Datgeliad, enw’r sawl sy'n destun y Datgeliad, y math o Ddatgeliad y gofynnwyd amdano, y swydd yr oedd y Datgeliad yn ymwneud â hi, cyfeirnod unigryw'r Datgeliad a manylion y penderfyniad ynghylch recriwtio.

Adolygir y polisi hwn a'r weithdrefn hon yn flynyddol gan Sherman Cymru i sicrhau eu bod yn gweithio’n effeithiol.

Sylwer: Drafftiwyd y polisi hwn a’r weithdrefn hon cyn i Sherman Cymru ddechrau gweithredu, ac fe allai manylion y swyddi (er enghraifft teitlau’r swyddi) newid ar ôl 1 Ebrill 2007. Mai 2013

GWIRIADAU’R GWASANAETH DATGELU A GWAHARDD

Proses Blaenoriaethau y cytunwyd arnynt ar gyfer pob adran:

Dysgu Creadigol:

Staff - Uwch

Tiwtoriaid Ieuenctid - Uwch

Tiwtoriaid Addysg - Uwch

Mentoriaid (gwirfoddolwyr) - Uwch

Cynhyrchu a Gweithrediadau:

Nid oes angen gwiriad yn yr adran hon.

Marchnata a Chysylltiadau â'r Cwsmer:

Nid oes angen gwiriad yn yr adran hon.

Gweinyddol a Chyllid:

Ni nodwyd yr angen.

Ymddiriedolwyr:

Mae hyn yn cael ei wirio gyda’r Comisiwn Elusennau

Lleoliadau Profiad Gwaith:

Nid yw’n ymarferol i gynnal gwiriad Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar bob un a allai weithio gyda myfyriwr sydd ar leoliad gwaith. Rhaid dilyn canllawiau clir ar yr oriau i’w gweithio, gweithio ar eu pennau eu hunain ayb. a chynnal asesiadau risg ar gyfer pob lleoliad.

Blaenoriaethau y Cytunwyd Arnynt:

Adran Dysgu Creadigol.

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Join us for the extraordinary MK Ultra here at Sherman Theatre this weekend for their only performances in Wales. T… https://t.co/ifZc5peu7g
Tue, 25 Sep 2018