Polisi Amddiffyn Plant

DATGANIAD POLISI

Nod Sherman Cymru yw diogelu lles plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed sy'n cymryd rhan yn y Celfyddydau, ac fe fydd yn sicrhau bod ei reolwyr, staff, mudiadau partner, contractwyr ac unrhyw wirfoddolwyr yn ymrwymo i arfer da sy'n amddiffyn plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed rhag niwed.  Trwy wneud hynny, fe fydd yn cydymffurfio â deddfwriaeth gyfredol ac yn ystyried arfer gorau.  Mae'r cwmni'n cydnabod, yn benodol, fod gan reolwyr, staff a gwirfoddolwyr gyfrifoldebau dan Ddeddf Plant 1989.

Dylid darllen y Polisi hwn law yn llaw â "Chanllawiau ar gyfer Gweithio gyda Phobl Ifanc" Sherman Cymru sydd yn y Llawlyfr Staff.

Amrediad y Polisi hwn a'i Ffocws

Fe fydd y polisi hwn yn ymwneud â holl weithgareddau Sherman Cymru sy'n ymwneud â phlant a phobl ifanc.  Yn ymarferol, fe fydd yn ymwneud â gweithgareddau yn y lleoliad cartref (Sherman), mewn ysgolion, lleoliadau cymunedol, theatrau, safleoedd awyr agored ac, yn benodol, mewn gweithdai a dosbarthiadau wythnosol, gweithgareddau yn ystod gwyliau ac unrhyw ysgolion neu gyrsiau preswyl dwys dros y penwythnos. Fe fydd hefyd yn ymwneud ag unrhyw weithgareddau sy'n cynnwys staff Sherman Cymru sy'n cael eu rhedeg ar y cyd gyda Chynghorau neu bartneriaid allanol a myfyrwyr o ysgolion a cholegau sydd ar Leoliadau Gwaith.

Gweithdrefnau Recriwtio, Dewis a Chontractio

Dilynir gweithdrefnau recriwtio, dewis a chontractio ar gyfer ein holl bersonél, boed yn gyflogedig neu'n anghyflogedig, yn staff neu'n gontractwyr, ble mae'r swydd y golygu cyswllt uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc.

Ymhob achos:

Rhaid i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth sy'n profi pwy ydyn nhw a chaiff y broses hon ei chofnodi [nodyn 1]

Rhaid i ymgeiswyr ddarparu manylion profiad blaenorol, cyflogedig neu wirfoddol, o weithio gyda phlant a phobl ifanc. [nodyn 2]

Gofynnir am ddau eirda, o leiaf, ac fe fydd o leiaf un ohonynt yn cynnig sylwadau deallus ynghylch profiad yr ymgeisydd o waith cyflogedig neu wirfoddol gyda phlant a phobl ifanc.

Eglurir i'r ymgeiswyr fod y swydd wedi'i heithrio rhag ddarpariaethau Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974, sy'n golygu bod yn rhaid datgelu unrhyw euogfarnau, waeth pa mor hen ydynt. Pwysleisir y ffaith fod y broses hon yn gyfrinachol.

Caiff ymgeiswyr gyfweliad ac fe fydd hyn yn cael ei weld fel cyfle i asesu profiad yr unigolyn o weithio gyda phlant a phobl ifanc.

Fe fydd pob penodiad cyflogedig a gwirfoddol yn ddarostyngedig i gyfnod prawf llwyddiannus.  [Mae gwybodaeth bellach ar Gyfnodau Prawf yn y Llawlyfr Staff.]

Iechyd a Diogelwch

Rhaid bod yr holl reolwyr, staff, gwirfoddolwyr a chontractwyr yn ymwybodol o Bolisi Iechyd a Diogelwch y cwmni a materion sy'n effeithio ar weithrediad perfformiadau, dosbarthiadau, gweithdai a gweithgareddau eraill. [Mae pob polisi cyfredol yn y Llawlyfr Staff.]

Datblygir asesiad risg generig ar gyfer gweithgareddau'r Theatr Ieuenctid a chaiff ei adolygu'n barhaus ar sail trosglwyddiad dosbarthiadau, gweithdai a pherfformiadau gan diwtoriaid proffesiynol profiadol a chymwys, a hynny yn y lleoliad cartref ac mewn lleoliadau eraill. [gweler "Canllawiau ar gyfer Gweithio gyda Phobl Ifanc" yn y Llawlyfr Staff.]

Caiff unrhyw ffactorau risg lleol ychwanegol, unrhyw weithgarwch awyr agored neu sesiynau ychwanegol sydd ar fformat gwahanol, eu hasesu ar wahân.  [nodyn 3].  Fe fydd cydgyfrifoldeb rhwng y cwmni, staff, gwirfoddolwyr a chontractwyr i gynnal cyfathrebu effeithiol ar faterion Iechyd a Diogelwch, fel bod unrhyw risgiau ychwanegol a allai godi yn gallu cael eu hasesu.

Dylai aelodau staff fod yn glir, ar bob adeg, ynghylch pwy sy'n gyfrifol am bobl ifanc ar safle'r lleoliad cartref, yn enwedig pan fydd gweithwyr mewn gwahanol adrannau yn rhannu cyfrifoldeb dros grŵp [nodyn 4].

Dylai aelodau staff annog defnydd diogel ac awdurdodedig o wahanol ardaloedd ar y safle a dylent arwain trwy esiampl. Dylid annog pobl i beidio â defnyddio ystafelloedd neu offer mewn ffordd anniogel neu anaddas.

Ni chaniateir i unrhyw un ddod â chyffuriau anghyfreithlon ar y safle.

Dylid cuddio unrhyw gyffuriau sydd wedi eu presgreibio allan o olwg a chyrraedd. [nodyn 5] [gweler y Llawlyfr Staff “Polisi Alcohol a Chyffuriau” am fanylion pellach].

Gweithdrefnau i sicrhau bod plant a phobl ifanc wedi eu hamddiffyn rhag niwed

 • Dylai fod gan aelodau a thiwtoriaid y cwmni ddealltwriaeth o faterion ymosodiad a chamdriniaeth mewn perthynas â phlant a phobl ifanc, a'r angen i weithredu mesurau i osgoi unrhyw achosion o'r fath rhag digwydd o fewn ei brosiectau neu raglenni (gweler Delio gydag Ymddygiad Heriol).
 • Oherwydd natur gweddol anffurfiol y berthynas rhwng tiwtoriaid/actorion a phlant, mae'n bosib y gallai plentyn sy'n cael ei gam-drin ymddiried neu ddatgelu gwybodaeth bwysig am ei les, yn fwriadol neu heb sylweddoli.  Peidiwch â chytuno i gadw'r wybodaeth yn gyfrinachol a sicrhewch ei fod yn glir y bydd angen i chi riportio yr hyn a ddywedwyd wrthych i Swyddog Amddiffyn Plant Sherman Cymru.
 • Os yw plentyn yn dweud rhywbeth wrthych sy'n eich arwain i amau ei fod yn cael ei gam-drin, mae'n ddyletswydd arnoch i'w riportio i'r Swyddog Amddiffyn Plant. (gweler y weithdrefn ar gyfer yr hyn ddylech chi ei wneud os ydych yn credu bod plentyn mewn perygl).
 • Os yw tiwtor neu'r plant mewn sefyllfa o fygythiad dylech ddweud wrth y Swyddog Amddiffyn Plant ar unwaith. Os nad yw'r Swyddog Amddiffyn Plant neu'r dirprwy ar gael, ac oherwydd y sefyllfa mae gennych bryderon dybryd ynghylch diogelwch person ifanc, dilynwch y camau yn "y weithdrefn ar gyfer yr hyn ddylech chi ei wneud os ydych yn credu bod plentyn mewn perygl" – gan ffonio 101 i fynd at yr Heddlu fel yr opsiwn olaf un yn unig.

Hyfforddiant

Cynigir arweiniad i'r holl staff sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, neu sydd â chyfrifoldeb dros oruchwylio gwaith gyda phlant a phobl ifanc, ar weithrediad y polisi hwn.

Caiff y polisi hwn ei adolygu a'i fonitro gan yr Ymddiriedolwyr yn unol â'r Atodlen Awdurdod Dirprwyedig.

Atodiadau i'r polisi amddiffyn plant

Y Rheolau ar gyfer Teimladau Crac

Delio gydag Ymddygiad Heriol

Canllawiau ar gyfer Gweithio gyda Phobl Ifanc

Llawlyfr Staff

Y RHEOLAU AR GYFER TEIMLADAU CRAC

Nodyn: Mae Sherman Cymru yn cydnabod y gallai cyflwyno ei bolisi amddiffyn plant olygu bod angen hyfforddiant ar aelodau o staff sy'n debygol o orfod delio gyda sefyllfaoedd sy'n anghyfarwydd iddynt.  Dyma syniadau, felly, fel canllaw yn unig, ac ni ddylai staff ddelio gydag unrhyw sefyllfa ble maen nhw'n anghyffyrddus neu'n methu ei thrafod yn hyderus, heb gytuno gydag aelod o'r grŵp rheoli ymlaen llaw.  Os oes sefyllfa'n codi ac mae aelod o staff yn teimlo na ddylai ddelio gyda'r sefyllfa, dylai fynd at yr aelod o'r grŵp rheoli os yn bosib, neu at gydweithiwr arall, i gael cymorth, yn ôl yr angen, neu ofyn i'r sawl sy'n grac i adael yr ardal/yr adeilad.

Helpu pobl i ddelio gyda theimladau crac

I'ch helpu i ddangos eich bod yn derbyn teimladau pobl ac yn eu parchu, gallwch:

Wrando'n dawel ac yn astud.

Gydnabod eu teimladau, a pheidio â'u gwadu.

Ofyn iddyn nhw ddweud wrthych sut maen nhw'n profi'r teimladau yn eu cyrff, e.e. mae fy stumog yn troi, rwy'n chwysu ayb.

Beidio â chynnig cyngor na theimlo trueni drostynt.

Awgrymu ffyrdd o ostwng y teimladau crac mewn ffordd 'lân' (ond nid os ydyn nhw'n grac â chi).

Ddefnyddio ffantasi i'w galluogi i ryddhau'r teimladau crac.

Geisio eu hannog i ddefnyddio'r teimladau crac fel egni i newid.

Gellir derbyn pob teimlad, ond ni ddylai'r camau a gymerir arwain at loes: (isod)

Y Rheolau ar gyfer Teimladau Crac

Mae'n iawn i ti deimlo'n grac ond

Paid brifo eraill

Paid brifo dy hun

Paid niweidio eiddo

Siaradwch am y peth

DELIO GYDAG YMDDYGIAD HERIOL

Mae ymddygiad heriol yn ymddygiad sy'n tarfu ar y grŵp o bobl neu systemau (teulu, ysgol, clwb ieuenctid ayb.) y mae'r unigolyn yn aelod ohonynt, neu'n ymyrryd â nhw.

O fewn fframwaith y sesiwn, mae ymddygiad heriol yn tarfu ac yn ymyrryd oherwydd:

Mae'n bygwth diogelwch corfforol unigolyn neu grŵp

Mae'n bygwth diogelwch emosiynol unigolyn neu grŵp

Mae'n atal parhad heddychlon y gweithgaredd a ddynodwyd ar gyfer yr unigolyn neu'r grŵp

Mae'n atal gweddill y grŵp neu'r unigolion rhag deall cyfarwyddiadau a/neu wybodaeth.

Wrth ddelio gydag ymddygiad heriol rydym yn wynebu dwy broblem sy'n gysylltiedig â'i gilydd. Yn gyntaf y ffordd yr ydyn ni'n teimlo, ac yn ail beth ydyn ni'n ei wneud.  Mae'r cyntaf yn effeithio'n ddifrifol ar yr ail ac fe fydd gwybod beth i'w wneud yn dylanwadu'n bositif ar y ffordd yr ydyn ni'n teimlo.  Er mwyn delio'n effeithiol gydag ymddygiad heriol rhaid i ni fod yn gallu cydnabod sut yr ydyn ni'n teimlo a gwybod beth i'w wneud.

SUT YDYN NI'N TEIMLO

Fe fydd dod wyneb yn wyneb ag ymddygiad heriol, boed yn gamdriniaeth eiriol neu gorfforol, yn ennyn teimladau amrywiol a allai fod yn gyfuniad o'r canlynol – bychanu, annigonol, rhwystredig, crac, ypset, poeni, loes corfforol, angen cefnogaeth, ansicr, dagreuol, eisiau lladd, sioc, syfrdan, afresymol, negyddol yn gyffredinol.

Os ydyn ni'n teimlo rhai/pob un o'r uchod, yna mae angen i ni ofyn i rywun arall ddelio gyda'r sawl sy'n herio. Mae teimladau negyddol cryf yn gallu eich atal rhag datrys sefyllfa o wrthdaro yn effeithiol. Mae'n arwydd o gryfder ac aeddfedrwydd i ofyn am help, ac nid yw'n arwydd o wendid.

BETH DDYLECH CHI EI WNEUD

 1. ASESU – a oes cynulleidfa sy'n mynd i ymateb mewn ffordd sy'n debygol o ddwysau unrhyw ymddygiad heriol?  Fe fydd cynulleidfa hefyd yn ei gwneud yn anodd iawn i unrhyw un ildio.  Mae ofn colli wyneb yn golygu bod ymddiheuro'n gyhoeddus yn llai tebygol o ddigwydd nag ymddiheuro'n breifat. Felly, yn fyr, os oes cynulleidfa, ewch â'r sawl sy'n herio i ardal arall neu gofynnwch i'r gynulleidfa symud i ardal arall.  Os oes rhaid symud y sawl sy'n herio'n gorfforol, mynnwch help a sicrhewch fod gan y sawl sy'n herio oedolyn o'r un rhyw gydag ef/hi i fod yn gefnogwr a/neu'n dyst. Os nad oes cynulleidfa, yna deliwch gyda'r sawl sy'n herio yn y fan a'r lle, gyda thyst.
 2. HOLI – Holwch y sawl sy'n herio mewn ffordd bwyllog sydd ddim yn pryfocio, i weld beth sydd wedi digwydd yn ei farn ef/hi. Maen nhw'n debygol o weld eu hymddygiad mewn ffordd wahanol i bobl eraill, ac efallai eich bod chi wedi colli digwyddiad pwysig cyn i'r ymddygiad heriol ffrwydro.  Efallai y bydd bod yn grac cyn i'r sawl sy'n herio roi esboniad llawn yn gwaethygu'r sefyllfa.
 3. GWRANDO – Wedi holi, gwrandewch, ceisiwch gadw cyswllt llygaid a chanolbwyntiwch. Peidiwch â thorri ar draws.  Hyd yn oed os oedd yr ymddygiad yn hollol annerbyniol, mae gwrando'n dda yn dangos arfer da.
 4. ESBONIO – Esboniwch yn glir ac yn bwyllog pam fod eu hymddygiad yn heriol.  Pwysleisiwch reolau'r sesiwn, ac, os oes angen, ailadroddwch ac esboniwch eto.
 5. SANCSIYNAU – fe fydd y math o ymddygiad heriol sydd wedi digwydd yn sbarduno'r gosb.  Dyma ganllaw, gan ddibynnu ar ddifrifoldeb yr ymddygiad.

5.1) Amser allan – 5 munud, naill ai ar eu pen eu hun neu gyda gweithiwr chwarae.

5.2) Gwahardd rhag weithgaredd penodol neu am weddill y sesiwn.

5.3) Gwahardd o weddill y sesiwn, o leiaf dau berson i dywys adref.

5.4) Gwaharddiad o 1 diwrnod.

6.5) Wedi dychwelyd sicrhau bod gwarchodwr yn adrodd yn ôl yn gywir i weddill y gweithwyr/gwirfoddolwyr ac i gefnogi.

1) Gwaharddiad parhaol – y cam olaf, ac i'w drafod gyda phawb yn y cyfarfod.

PETHAU I'W HOSGOI

Bychanu, yn breifat neu'n gyhoeddus

Camdriniaeth eiriol

Camdriniaeth gorfforol

Ac yn olaf, mae bywydau cartref rhai mor anhrefnus fod rhai pobl ifanc yn mynd i ddangos eu teimladau a'u ymddygiad mewn ffordd heriol mewn amgylchedd ble maen nhw'n cael eu derbyn ac yn cael cynhesrwydd emosiynol a goddefgarwch.  Mewn ffordd ryfedd, efallai y byddwch yn gallu gweld hyn fel cadarnhad o gywirdeb a chymhwysedd y gweithwyr yn hytrach na bygythiad personol.

Yn anad dim, os ydych chi'n ei chael hi'n anodd, gofynnwch am help.

Nodiadau

 1. Manylion banc wedi llofnodi Contract a chwblhau Ffurflen manylion gweithiwr cyflogedig.
 2. Cymerir manylion o ffurflenni cais a gan gyflogwyr blaenorol (nid canolwyr yr ymgeiswyr o angenrheidrwydd).
 3. Gan yr aelod priodol o'r grŵp rheoli.
 4. Theatr Ieuenctid: Arweinydd y Theatr Ieuenctid a'r Cyfarwyddwr Cyswllt.  Sioeau Nadolig: Siaperon.
 5. Gweler y Polisi Alcohol a Chyffuriau yn y Llawlyfr Staff.

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Let Me Look At You is a hilarious and deeply moving celebration of LGBTQ history over the past 50 years. There are… https://t.co/cGs5VkhIga
Mon, 22 Oct 2018