LOWRI JENKINS O NOVA YN SIARAD AM GET IT WHILE IT'S HOT: WINNERS

10 Chwe 2020

Get It While It’s Hot yw llwyfan Theatr y Sherman ar gyfer cwmnïau newydd yn ne Cymru. Ar gyfer rhifyn gwanwyn 2020 o Get It While It's Hot, mae'r Sherman wedi croesawu Nova i'r stiwdio gyda'i sioe, Winners. Cawsom sgwrs gyda Chyfarwyddwr Artistig Nova ac awdur Winners, Lowri Jenkins, am waith y cwmni hyd yn hyn, y profiad o weithio yn y Sherman a'r hyn sydd ar y gweill i'r cwmni.

Pam creu Nova?

Ychydig o arbrawf oedd Nova yn y dechrau. Roeddwn wedi ysgrifennu rhywbeth ac yn chwilio am rywun i gydweithio â fi ar y symudiad, a dyna pryd wnes i gwrdd â Jennifer Fletcher sy'n rhedeg Nova gyda fi. Cawsom amser gwych yn ceisio adrodd stori ddynol iawn mewn ffordd a oedd yn tynnu sylw at y teimladau ynddi, yn hytrach na'r naratif yn unig a rhoddais gynnig ar bob math o fersiynau i gyflawni hyn (gan gynnwys un heb unrhyw destun a dau actor Sbaenaidd lleol dewr). Gwnaethom barhau i weithio yn y ffordd honno gyda fi'n ysgrifennu/perfformio a Jen yn cyfarwyddo/creu symudiadau. Ond mae ein rolau bob amser wedi bod yn hyblyg fel nad ydynt yn ein hatal rhag rhoi cynnig ar bethau/ffyrdd newydd o gyflwyno'n syniadau. Ein bwriad oedd nodi'r holl bethau bach ymddygiadol rhyfedd sy'n ein gwneud yn ddynol a thynnu sylw atynt fel ein bod yn cwestiynu ein hunain. A gall hynny edrych yn wahanol bob tro.

Pa fath o waith ydych chi’n ei greu ac i bwy?

Rydym yn creu gwaith sy'n ein galluogi i chwerthin ar ein hunain fel pobl a'r ffordd rydym yn trin ein gilydd, ac mae’r hiwmor hwnnw yn ffordd o dreiddio i'r hyn sy'n gallu datgelu poen a thrawma. Fel arfer, mae'n gorfforol iawn ac yn cysylltu â'r gynulleidfa'n uniongyrchol heb ofyn iddynt gymryd rhan, er bod y gwaith hwn yn mynd i fod ychydig yn wahanol ac rydym wedi cyffroi am hynny...

Rwy'n gwybod y dylem fod yn benodol iawn am y bobl rydym yn creu gwaith ar eu cyfer, ond hoffem iddo fod ar gyfer pawb. Mae'n sicr yn cael ei anelu at oedolion ar hyn o bryd. Mae'r hiwmor yn astrus iawn. Mae ar gyfer pobl sy'n hoffi gwneud hwyl am eu pennau eu hunain fel rhywogaeth ac unigolion, ond sydd hefyd am gael syndod bob hyn a hyn a fydd yn eu gadael yn ddiamddiffyn (a'r sawl sy'n dwlu ar rygbi!)

Sut oedd y profiad o fod yn rhan o lwyfan Get It While It's Hot Theatr y Sherman?

Rydym wedi bod yn gefnogwyr brwd y Sherman ers tro byd, felly roedd cael y cyfle i berfformio am wythnos mewn stiwdio mor wych wir yn uchafbwynt taith ein cwmni. Mae naws Get It While it’s Hot hefyd yn teimlo'n iawn i ni. Bydd yn rhoi i chi yr ymdeimlad hwnnw o ymlacio ar ddiwedd dydd, cael tamaid i’w fwyta a gwydraid neu ddau o win, chwerthin, efallai cael eich herio ychydig, ond yn y pendraw byddwch yn cerdded i ffwrdd gyda theimlad cynnes yn eich calon. Rydym yn hoffi'r ymdeimlad hwnnw a dyna beth sy’n llifo drwy’r hyn a wnawn fel cwmni.

Mae'r Sherman wedi bod yn hynod gefnogol yn rhoi man i ni ymarfer ac yn rhoi adborth i ni, sydd mor ddefnyddiol wrth greu perfformiad mewn cyn lleied o amser, heb gymhorthdal a phan rydych yn dal i fod yn tyfu'n greadigol. Un o'r pethau gorau am y cynnig hwn yw eich bod yn cael pum noson i berfformio, sy'n golygu y gallwch ddenu mwy o bobl drwy argymhellion personol gyda'r gobaith ennyn cefnogwyr newydd i’ch gwaith.

Oes modd i chi roi blas cyflym ar yr hyn y gall cynulleidfaoedd ei ddisgwyl gan Winners a'r hyn yr hoffech i gynulleidfaoedd ei gael o'r profiad hwn.

Stori yw Winners am gwpl sy’n caru ei gilydd ac yn caru rygbi. Mae'n ymwneud â’n disgwyliadau am ein gilydd a phan nad ydym yn eu bodloni bob amser. Mewn sawl ffordd, mae'r cymeriadau wedi cael eu hysbrydoli gan ddynamig ffan-addoli; a beth sy'n digwydd os yw hynny'n rhan o berthynas bersonol - ac os byddwn yn gwthio hynny i'r eithafion? Mae'n ddoniol (gobeithio!), yn ddiddorol ac yn syml. Nid ydym wedi ceisio'n rhy galed i wneud unrhyw beth ar wahân i ddadansoddi perthynas arferol iawn wedi'i hadrodd drwy'r thema rygbi...oherwydd rydym wir yn dwlu ar rygbi! Rydym am i gynulleidfaoedd fwynhau noson allan dda, i chwerthin, efallai crio (!) ac ymwneud â'n stori.

Beth sydd nesaf i Nova ar ôl Winners?

Rydym yn edrych ymlaen at glywed yr hyn y mae pobl yn ei feddwl am Winners a bydd amser gennym i fyfyrio ar ôl y sioe, cyn cynllunio'r camau nesaf. Mae gennym gynhyrchiad arall ar y gweill hefyd - am Shirley, gwraig sy’n rhedeg tafarn Gymreig aflwyddiannus sy'n breuddwydio am fod yn fenyw dywydd yng nghanol sychder digyffelyb. Rydym yn meddwl bod gan Shirley y potensial i fod yn ddigrif dros ben ac yn daer, gan gynnig safbwynt Cymreig ar bryder byd-eang. Cadwch eich llygaid ar agor!

Lowri Jenkins

Lowri Jenkins, Cyfarwyddwr Artisitg Nova

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae ychydig o lefydd ar gael i ymuno â Theatr Ieuenctid y Sherman ar gyfer tymor yr Hydref. Os hoffech chi neu rywu… https://t.co/jKkGY3Bcvj
Tue, 22 Sep 2020