THEATR Y SHERMAN YN CYHOEDDI RHAGLEN O GYNYRCHIADAU NEWYDD A THYMOR O WAITH DIDDOROL GAN GWMNÏAU TE

12 Gor 2017

Yn ystod y mis diwethaf, mae Theatr y Sherman wedi llwyddo i adeiladu ar ei henw da fel crëwr pwysig gwaith theatr newydd yng Nghymru sy’n creu argraff ar gynulleidfaoedd yma a, fwyfwy, y tu hwnt i Gymru. Yn ystod y tri mis diwethaf yn unig roedd Killology, a ysgrifennwyd gan Gary Owen ac a gynhyrchwyd gan Gyfarwyddwr Artistig Sherman Rachel O’Riordan, yn llwyddiant mawr yng Nghaerdydd gan dreulio cyfnod yn y Royal Court, Llundain, un o bartneriaid cyd-gynhyrchu’r Sherman, wedi hynny lle y gwerthwyd pob tocyn i’r sioe. Derbyniodd How My Light Is Spent gan Alan Harris adolygiadau gwych yng Nghaerdydd ac ar ei thaith mewn theatrau ym Manceinion a Keswick. A chafodd Iphigenia in Splott gan Gary Owen, a gynhyrchwyd unwaith eto gan Rachel O’Riordan, dderbyniad gwych gan gynulleidfaoedd yn Berlin ac Efrog Newydd.

Nawr, mae’r bartneriaeth greadigol rymus hon rhwng Rachel O’Riordan a Gary Owen yn ailgynnau unwaith eto i greu ailgynhyrchiad radical o The Cherry Orchard gan Chekhov a fydd yn cynnwys yr actor Richard Mylan, a fydd yn ymuno â’r criw yn syth ar ôl cwblhau ei rôl yn Killology. Yn y fersiwn newydd hwn, mae Gary Owen yn gosod y ddrama mewn oes arall sydd ar fin wynebu newid cymdeithasol enfawr - ym Mhrydain ar ddechrau’r 80au, ar ddechrau teyrnasiad Margaret Thatcher.

Meddai Rachel O’Riordan “Rydym wedi parhau i wneud gwaith y mae cynulleidfaoedd Caerdydd yn gallu uniaethu ag ef gan ddatblygu gwaith dramodwyr o Gymru. Mae fersiwn Gary Owen o The Cherry Orchard yn gyfle i awdur o Gymru gyfrannu mewn ffordd newydd at ddramâu o Gymru - sef ailwampio drama glasurol o bersbectif Cymreig. Mae hwn yn waith newydd a fydd yn cael ei berfformio ar y prif lwyfan, a gwyddom fod hyn yn gyffrous i’n cynulleidfaoedd, ar ôl bod gyda ni ar y daith hon.”

Dewiswyd The Cherry Orchard yn benodol fel conglfaen ar gyfer tymor Rwsia 17 Caerdydd, sy’n coffáu canmlwyddiant chwyldro Rwsia gyda rhaglen o ddigwyddiadau sy’n adlewyrchu chwyldro cymdeithasol a diwylliannol y cyfnod, a chysylltiadau hanesyddol Cymru â Rwsia ar y pryd. Caiff ei chynnal yn Theatr y Sherman o 13 - 28 Hydref 2017, ac ar ôl hynny byddwn yn dechrau’r paratoadau ar gyfer tymor y Nadolig.

Mae gan Theatr y Sherman enw da am ei chynyrchiadau Nadolig fel rhai o brif atyniadau Nadolig Caerdydd. Mae miloedd o blant ysgol a theuluoedd wedi’u cyfareddu gan y gymysgedd hyfryd o adrodd straeon, cerddoriaeth fyw, perfformiadau gwych, setiau a gwisgoedd rhyfeddol (sy’n cael eu creu gan dîm cefn llwyfan talentog Theatr y Sherman) a chroeso cynnes gan y staff sy’n ymrwymedig i wneud pob ymweliad yn un pleserus.

Ar y prif lwyfan eleni bydd Theatr y Sherman yn cyflwyno llyfr clasurol Kenneth Grahame The Wind in The Willows mewn addasiad gan Mike Kenny. Mae Mike yn awdur toreithiog a phoblogaidd i bobl ifanc a, gyda sioeau fel The Railway Children yng Ngorsaf King’s Cross, Llundain, mae degau o filoedd o bobl o bob cwr o’r byd wedi gweld ei waith. Y cyfarwyddwr fydd Lee Lyford, sydd wedi gweithio’n fwyaf diweddar ar The Snow Queen ar gyfer yr Old Vic ym Mryste.

Yn y stiwdio, mae Hud y Crochan Uwd / The Magic Porridge Pot yn sioe sydd wedi cael ei chreu’n arbennig ar gyfer plant 3-6 oed a’u teuluoedd a bydd yn cael ei pherfformio mewn sioeau ar wahân yn Gymraeg neu Saesneg. Wedi’i hysgrifennu’n wreiddiol gan The Brothers Grimm, Alun Saunders sy’n gyfrifol am yr addasiad hwn (derbyniodd ei addasiad o Dillad Newydd yr Ymerawdwr / The Emporor’s New Clothes ganmoliaeth eang yn 2016).

Croeso yn ôl i A Play, A Pie and A Pint, prosiect ysgrifennu newydd Sherman ar y cyd ag Òran Mór. Gallwch brofi darn newydd o theatr, a mwynhau pastai flasus a diod yr un pryd. Does dim syndod ei fod yn boblogaidd. Mae’n noson allan ddelfrydol, pecyn theatr min nos a ffordd wych o ymlacio ar ôl diwrnod o waith.

Ochr yn ochr â’r gwaith sy’n cael ei greu gan Theatr y Sherman ei hun, ceir tymor wedi’i guradu o gynyrchiadau gwych o bob rhan o’r DU sy’n adlewyrchu'r oes sydd ohoni. Mae’n rhaglen waith amrywiol sy’n rhoi llais i bobl sy’n aml ar gyrion cymdeithas ac yn bwysicach, yn cwestiynu’r gymdeithas rydym yn ei chreu.

Mae Gods & Kings yn herio safbwyntiau traddodiadol ynghylch y profiad o fyw gyda salwch meddwl mewn stori am fywyd go iawn sy’n ddiffuant ac yn ddoniol gan yr awdur a’r cyfarwyddwr amryddawn o Gaerdydd Paul Whittaker.

Mae Theatr Clwyd a High Tide yn cyflwyno Heroine lle mae’r milwr ifanc, Grace, yn wynebu profiad brawychus o ddychwelyd i’r DU ar ôl cael ei rhyddhau o’r fyddin. Ar ôl cael anhawster i ail-ymgartrefu, mae’n gwirfoddoli mewn canolfan gymunedol lle mae’n canfod y cyfeillgarwch y mae wedi bod yn chwilio amdano. Ar ôl chwerthin mwy nag mae wedi’i wneud ers tro byd, mae bron yn anghofio bod ganddi gyfrinach i’w chadw. Wrth i’r grŵp ddechrau gweithredu mae’n anos iddi guddio’r gyfrinach ac mae’r ymddiriedaeth yn dechrau dirywio gyda Grace yn canfod ei hun yn ôl ar y rheng flaen, ond gyda phwy mae’n ymladd?

Mae Music Theatre Wales yn dychwelyd gyda The Golden Dragon gan Peter Eötvös. Wedi’i lleoli mewn bwyty Tsieineaidd, mae’n stori am fachgen sy’n byw mewn cegin sy’n cael ei ganfod ymhell o’i gartref a heb unrhyw bapurau. Mae’n chwilio am ei chwaer sydd wedi’i gorfodi i ddarparu math gwahanol iawn o wasanaeth y drws nesaf. Mae’n opera newydd ddoniol ac ysgytwol sy’n llwyddo i ddarlunio’r cam-fanteisio y mae gormod o bobl ar gyrion ein cymdeithas yn ei ddioddef.

Mae Theatre Centre yn cyflwyno Twist – eu fersiwn hwy o glasur Charles Dickens, Oliver Twist gan Chino Odimba sydd wedi’i hysgrifennu’n benodol ar gyfer pobl ifanc. Mae’n dilyn taith bachgen mudol sy’n chwilio am loches a thosturi ac sydd â’r hyfdra i ofyn am fwy.

Mae This Evil Thing wedi’i osod mewn cyfnod cyn y Rhyfel Mawr ac mae’n adrodd stori sydd wedi mynd yn angof am y rhannau mawr o gymdeithas a benderfynodd, yn wyneb gorfodaeth filwrol, gwrthod mynd i ryfel. Wedi’i ysgrifennu a’i berfformio gan Michael Mears, mae’n waith dramatig sy’n procio’r meddwl sy’n gofyn a yw’n bosibl ystyried heddychiaeth fel ymateb gwladgarol neu gyfiawn yn wyneb ymosodiad.

Yn All The Things I Lied About mae Katie Bonna yn mynd â ni ar daith ddoniol o gamgymeriadau personol y gorffennol a thrychinebau’r dyfodol, gan ymchwilio i sut mae celwyddau dyddiol wedi creu byd lle ceir Trump a Brexit. Yn gyfuniad o sgwrs TED a chyffesiad, mae’n sioe gignoeth o onest ar gyfer yr oes ôl-wirionedd.

Mae Bin Laden: The One Man Show yn gofyn yn sensitif i ni ailystyried ein barn am y myth sy’n ymwneud ag Osama Bin Laden ac edrych ar yr achosion a’r atebion posibl i’r sefyllfa gymhleth yn y Dwyrain Canol.

How To Win Against History yw’r sioe boblogaidd iawn o Ŵyl Gaeredin 2016. Mae’n ddrama gerdd sasi a lliwgar am Henry Cyril Paget, 5ed Ardalydd Môn a oedd yn drawswisgwr. Cafodd ei eni ym 1875 ac ar fin etifeddu’r Ymerodraeth, ond yn hytrach penderfynodd fyw bywyd byr, llachar a thrawswisgol, gan wario ei gyfoeth a chynnal dramâu disglair, yn frith o ddiemwntau gydag ef yn brif gymeriad.

Mae’r tymor yn frith o ymweliadau amrywiol sy’n cynnwys y bardd hynod John Hegley; perfformiad doniol a diffuant gan John Watterson gyda dathliad o fywyd a chaneuon Jake Thackray, un o’n cantorion/cyfansoddwyr gwychaf - ac un o berfformwyr cyntaf Theatr y Sherman yn ein perfformiad agoriadol ym 1973; ac ymweliad gan enillydd RuPaul’s Drag Race Jinkx Monsoon gyda The Vaudevillians, comedi gerdd fasweddus, swnllyd sy’n cynnwys y cerddor a’r cyfansoddwr Major Scales.

Gwefreiddiol, bywiog, perthnasol – rhaglen Theatr y Sherman yr hydref hwn.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @JoannaSuvarna: Fabulous performance of #LordOfTheFlies at @ShermanTheatre this evening - superb acting throughout - highly recommend 👏…
Sat, 20 Oct 2018