THEATR Y SHERMAN YN CYHOEDDI RHAGLEN GLYWEDOL AC AR-LEIN AR GYFER TYMOR YR HYDREF

08 Med 2020

THEATR SY’N SIARAD GYDA CHI

Heddiw rydym yn cyhoeddi manylion ein rhaglen ar gyfer Tymor yr Hydref 2020. Gyda’n drysau ar gau dros dro, nid hon oedd y rhaglen roeddem wedi bwriadu ei chyhoeddi. Mae’r rhan fwyaf o’r cynyrchiadau a fwriadwyd eu llwyfannu wedi eu hail drefnu ar gyfer 2021. Yn hytrach na’r rhaglen a fwriadwyd, mae’n falch iawn gennym gyhoeddi tymor o theatr clywedol a gwaith arlein a fydd gobeithio yn parhau i ddiddanu a chysylltu gyda phobl a chymunedau amrywiol Caerdydd. Rydym eisiau troi diwedd y flwyddyn anodd hon yn ddathliad hapus o’n dinas ar gyfer ei dinasyddion. Mae ein rhaglen hefyd yn parhau i adeiladu ar y gwaith yr oeddem wedi ei ddechrau gyda’n rhaglen Egwyl yn y gwanwyn er mwyn cefnogi gwneuthurwyr theatr llawrydd Cymreig neu sy’n byw yng Nghymru yn ystod y cyfnod hynod heriol hwn. Rydym yn edrych ymlaen at yr amser pan y gallwn groesawu ein cynulleidfaoedd a’n artistiaid i mewn i’r adeilad, gan gynnwys rhai sydd megis dechrau ar eu perthynas gyda ni. Yn y cyfamser, dyma fanylion ein rhaglen lawn dop ar gyfer yr hydref. Diolch am eich cefnogaeth barhaus. Rydym yn gobeithio y gallwch ymuno gyda ni, ble bynnag yr ydych yng Nghaerdydd, Cymru a thu hwnt.

CALON CAERDYDD Hyd 8 - Rhag 10

Wrth galon ein rhaglen mae Calon Caerdydd. Mae’n dathlu pobl gyffredin a’r pethau eithriadol maent yn eu gwneud, ac yn lythyr caru i’n dinas wefreiddiol a’r bobl sy’n ei chreu. Mae pob un o’r deg profiad theatr clywedol yn dweud stori am gymuned neu ardal wahanol yn y ddinas.

Cafwyd ymateb gwych i’n galwad agored yn gofyn i awduron ledled Caerdydd i yrru eu syniadau atom, a daeth dros 100 o geisiadau i law. Dewiswyd deg syniad. Mae’r rhestr o awduron yn cynnwys enwau cyfarwydd, awduron sy’n datblygu a rhai sy’n ysgrifennu am y tro cyntaf.

Awduron Calon Caerdydd yw: Claire Boot, Emma Cooney, Emily Garside, Tim Green, Kyle Lima, Hannah McPake, Nia Morais, Mali Ann Rees, Owen Thomas ac Aled Wyn Thomas. Bydd tri o’r darnau yn cael eu perfformio yn Gymraeg neu’n ddwyieithog. Mae’r deg awdur nawr yn gweithio ar ddatblygu eu syniadau yn sgriptiau. Mae pob awdur yn cynnal sgyrsiau gydag aelodau o’r gymuned ble mae eu gwaith wedi ei osod, a hynny gyda chymorth tîm y Sherman. Yn ogystal, bydd rhaglen fywiog i ddatblygu cynulleidfa yn cyd-redeg gyda’r gyfres Calon Caerdydd, a fydd yn cael ei arwain gan ein tîm Ymgysylltu Creadigol arloesol. Bydd manylion llawn am y gyfres gan gynnwys y tîm creadigol yn cael ei gyhoeddi ar Fedi 25.

Dywedodd Joe Murphy, ein Cyfarwyddwr Artistig:

"Pan gawsom ni’r syniad am brosiect Calon Caerdydd i ddechrau roedden ni’n meddwl y byddai’n gyffrous ceisio bachu ar greadigrwydd anhygoel y ddinas hynod hon. Ac fe gawsom ein llorio gan yr ymateb. Cawsom dros 100 o geisiadau. Roeddent yn adrodd straeon am gariad. Straeon am anobaith. Straeon gyda llawer o ddrama. Ond yn fwy na dim, roedden nhw’n adrodd straeon o obaith.

 

“Ymddengys mai gobaith sy’n curo yng nghalon Caerdydd. Trwy gydol ei hanes hir a thrawiadol, mae Caerdydd wedi ymgorffori gobaith bob amser: gobaith y bydd croeso i chi, pwy bynnag ydych chi ac o ble bynnag rydych chi'n dod. Gobaith ein bod ni'n well gyda'n gilydd nag ydyn ni ar wahân. Ac mae'r ysbryd hwnnw'n rhedeg trwy'r holl syniadau a gawsom. Fe hoffem ni fod wedi comisiynu llawer mwy o'r syniadau gwych hyn, ond oherwydd adnoddau, dim ond 10 oedd yn bosib i ni eu datblygu. Mae’r awduron sy’n gweithio ar y prosiect wedi fy nghyffroi yn llwyr ac rwy’n edrych ymlaen at rannu eu sgriptiau gwych gyda chi. Rydym yn hynod ddiolchgar i Gronfa Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru a The Moondance Foundation am wneud y prosiect hwn yn bosibl. ”

Gwnaed Calon Caerdydd yn bosib drwy nawdd gan Gronfa Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru a The Moondance Foundation.

Bydd rhannau o’r gyfres Calon Caerdydd yn cael eu rhyddhau yn wythnosol o Hyd 8. Mwy o fanylion yma

WINNERS GAN NOVA Medi 16-30

Bu drama Nova, Winners yn llwyddiant ysgubol pan gafodd ei llwyfannu fel rhan o’n rhaglen Get It While It’s Hot ym mis Chwefror. Rydym yn falch iawn o allu cefnogi y cwmni cyffrous hwn o Gaerdydd i adfywio’r sioe fel profiad theatr clywedol er mwyn i gynulleidfaoedd ei mwynhau yn eu cartrefi neu wrth fynd. Mae mwy o fanylion yma.

CWRDD A’R CREWYR A CWRDD Â CHALONNAU CAERDYDD Tach 4 - Rhag 23

Fel rhan o raglen tymor yr hydref, rydym hefyd yn lawnsio dwy gyfres newydd o bodlediadau dogfennol. Bydd Cwrdd a’r Crewyr yn mynd a’r gwrandawyr tu ôl i’r llen i gwrdd ag actorion, aelodau o’r tîm creadigol a staff cynhyrchu er mwyn datgelu sut y cafodd eu hoff gynyrchiadau eu creu. Yn y cyfnod hwn, tra fod y rhan fwyaf o theatrau’n dal yn ‘dywyll’, rydym yn gobeithio bydd y gyfres hon yn rhoi blas i’n cynulleidfa o hud a lledrith theatr unwaith eto.

Bydd podlediad Cwrdd â Chalonnau Caerdydd yn cydfynd gyda’n cyfres o brofiadau theatr clywedol. Bydd yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol a fydd yn mynd a’r gwrandawyr yn ddyfnach at galon y straeon, a chwrdd a’r bobl a fu’n ysbrydoliaeth i’r awduron.

PLATFFORM AGORED MIS HANES POBL DDUON Hyd 5 - 30

Dyfeiswyd y syniad hwn gan Artist Cyswllt y Sherman, Suzanne Packer, er mwyn gallu clywed lleisiau pobl dduon, a bydd Platfform Agored yn rhoi cyfle i’r Sherman ddathlu gwaith artistiaid du ar ei sianelau digidol drwy gydol mis Hydref. Rydym am roi’r meicroffôn i unrhyw Artist Du Cymreig neu sy’n byw yng Nghymru er mwyn i bawb gael clywed amdanynt a’u gwaith. Mae mwy o wybodaeth yma.

EICH PLATFFORM

Crëwyd Eich Platfform wrth i’n drysau gau ym mis Mawrth. Bwriad y cynllun oedd helpu gwneuthurwyr theatr llawrydd i gynnal eu proffil wrth i gyfleoedd leihau, drwy eu cefnogi a rhoi lle iddynt ar ein cyfryngau cymdeithasol. Mae 34 gwneuthurwr theatr llawrydd wedi cymryd mantais o’r cynllun hwn hyd yma, ac rydym am ei ymestyn drwy’r hydref hyd at ddechrau 2021. Unwaith bydd pethau’n ail gychwyn o fewn y diwydiant, byddwn yn ail rannu’r holl wybodaeth am bob person sydd wedi bod yn rhan o’r cynllun er mwyn rhoi cymorth iddynt i ddod ar draws cyfleoedd newydd. Drwy gydol mis Hydref, bydd y cynllun yn canolbwyntio ar gefnogi pobl ddu. Mwy o fanylion yma.

GWEITHDAI Tach 6- Rhag 11

Bu ein gweithdai am ddim ar gyfer gwneuthurwyr theatr llawrydd yn hynod boblogaidd yn y gwanwyn eleni, ac rydym yn falch o gadarnhau y byddwn yn cynnig cyfres newydd o weithdai yn yr hydref. Mae’r gweithdai yn cael eu harwain gan aelodau arbenigol o staff Theatr y Sherman a’r teulu artistig, ac wedi eu cynllunio i ddarparu cyfleoedd i wneuthurwyr theatr i feithrin ystod eang o sgiliau newydd. I ddarganfod mwy, clicwch yma.

TYDFIL TRUTHS: DRAMA GAN RAI NAS CLYWIR Rhag 11 - Ion 11

Yn dilyn llwyddiant Tydfil Tales, ein prosiect dweud straeon oedd yn pontio sawl cenhedlaeth, bydd Theatr y Sherman yn gweithio unwaith eto gyda myfyrwyr Celfyddydau Perfformio UAL yn Y Coleg Merthyr Tudful i ddweud straeon am bobl Merthyr. I ddarganfod mwy, clicwch yma.

Bydd mwy o wybodaeth ynglyn a thymor yr Hydref 2020 yn Theatr y Sherman yn cael ei gyhoeddi ddiwedd mis Medi, gan gynnwys gwybodaeth am raglen Nadolig ddigidol arbennig.

SGILIAU CLYWELIAD

Bydd Artist Cyswllt Theatr y Sherman ac Uwch Ddarlithydd Actio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn cynnig cyfle i ddarpar ymgeiswyr ysgolion drama i ddysgu sut i fynd ati i baratoi at glyweliad yn effeithiol. Bydd Patricia yn gweithio gyda phob myfyriwr yn unigol, gan weithio ar eu darnau a’u cynghori ar y ffordd orau o’u cyflwyno mewn clyweliad. Bydd Patricia hefyd yn cynghori myfyrwyr ar sut i hunan-dapio.

Bydd pob sesiwn yn 40 munud o hyd, ac yn cael eu cynnig ar sail y cyntaf i'r felin. E-bostiwch artistdevelopment@shermantheatre.co.uk i wneud cais.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Chwilio am damaid o theatr i wylio dros y penwythnos? Mae Winners gan @NovatheatreNova ar gael ar-lein tan 30 Medi.… https://t.co/H7b6OOjVJ9
Fri, 25 Sep 2020