Cyfnod cyflwyno ceisiadau ar gyfer TAITH bellach... AR AGOR!

21 Meh 2016

Mae Theatr y Sherman yn falch o gyhoeddi prosiect cydweithredol newydd gyda rhaglen datblygu artistiaid Theatr Iolo, Platfform, ar gyfer rhan nesaf y fenter TAITH. Dros y misoedd nesaf byddwn yn edrych am y goreuon o blith awduron sy'n dod i'r amlwg sydd â diddordeb mewn creu gwaith newydd ar gyfer plant rhwng 10 a 12 oed a'u teuluoedd. Mae'r cyfnod ar gyfer cyflwyno ceisiadau bellach ar agor ac yn cau am hanner dydd ar 18 Gorffennaf, 2016.

Beth yw TAITH?

Ein menter ysgrifennu newydd yw TAITH sy'n datblygu ac yn arddangos dramâu 10 munud arloesol a chyffrous yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

Mae'r broses yn datblygu sgiliau allweddol, yn ehangu rhwydweithiau awduron, yn ysgogi syniadau drwy weithdai, ac yn arddangos gwaith newydd ar lwyfan proffesiynol.

Am beth rydym yn chwilio?

Mae TAITH wedi'i hanelu at awduron a chanddynt rywfaint o brofiad ac sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd a fyddai'n elwa ar fentora gan ddau o sefydliadau cynhyrchu mwyaf blaenllaw Cymru.

Rhaid i awduron fod â diddordeb mewn creu gwaith i bobl ifanc a rhaid iddynt hanu o Gymru neu fyw yng Nghymru.

Mae gan y panel ddiddordeb arbennig mewn gwaith gwreiddiol, cyfoes, beiddgar a chyffrous sydd yn berthnasol ac yn adlewyrchu'r materion ehangach mae plant rhwng 10-12 mlwydd oed yn ei wynebu heddiw.

Rhaid i geisiadau fod:
• Yn berthnasol ac yn bethau y gall cynulleidfaoedd rhwng 10 a 12 oed a'u teuluoedd uniaethu â nhw.
• Dim mwy na 10 munud o hyd.
• Wedi'u hysgrifennu yn y Gymraeg, y Saesneg neu'n Ddwyieithog.
• Yn waith y gellir ei berfformio gyda dim mwy na 3 actor.

Beth yw Manteision TAITH?

Ymysg y manteision i bob awdur sy'n gwneud cais i TAITH mae:
• Cael adborth ysgrifenedig ar eu gwaith.
• Y cyfle i gael eu hychwanegu at gronfa ddata awduron y Sherman er mwyn derbyn gwybodaeth am gyfleoedd a digwyddiadau perthnasol.
• Gwahoddiad i noson awduron gyda thîm creadigol y Sherman a Theatr Iolo i drafod eu gwaith ymhellach.

Ymysg y manteision ychwanegol i awduron a fydd yn cyrraedd y rhestr fer mae:
• Cyfleoedd i ddatblygu ac ymchwilio i waith newydd drwy weithdai a thrafodaethau gyda phobl ifanc a gweithwyr proffesiynol y diwydiant.
• Cyfnod o weithdai dwys gydag ymarferydd cydnabyddedig o'r DU.
• Dysgu ochr yn ochr â chyfoedion a datblygu rhwydweithiau.

Manteision ychwanegol ar gyfer y tri awdur terfynol:
• Datblygiad pellach gyda chyfarwyddwr proffesiynol.
• Profiad o'r broses ymarfer gydag actorion proffesiynol a chyfarwyddwr.
• Darlleniad sgript-mewn-llaw gydag actorion proffesiynol o flaen cynulleidfa o bobl ifanc a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant.
• Cyfathrebu a mentora parhaus gan y sefydliadau sy'n rhan o'r prosiect.
• Tocynnau am ddim i gynyrchiadau'r Sherman a Theatr Iolo drwy gydol y rhaglen.
• Cyngor ar sut i ddatblygu eu dramâu 10 munud ymhellach.

Pam cydweithio?

Mae gan y Sherman ymrwymiad hirsefydlog i gynhyrchu theatr o safon uchel i blant a'u teuluoedd. Gan adeiladu ar lwyddiannau diweddar The Lion, The Witch a The Wardrobe ac Arabian Nights, bydd y Sherman yn cynhyrchu sioe deuluol newydd yr haf hwn, The Hunting of the Snark. Yn ddiweddar, mae'r Sherman wedi datblygu perthynas greadigol gyda Theatr Iolo drwy weithio ar gynyrchiadau Nadolig ar gyfer plant o dan 7 oed, fel Y Dywysoges a'r Bysen Fechan Fach/The Princess and The Pea. Mae Theatr Iolo yn gwmni theatr llwyddiannus sydd wedi bod yn creu theatr gyffrous, arloesol a gwreiddiol i blant, pobl ifanc ac oedolion ers dros 25 mlynedd. Mae'r rhaglen Platfform wedi'i chynllunio i ddarganfod y genhedlaeth nesaf o awduron, cyfarwyddwyr a gwneuthurwyr theatr sydd â diddordeb mewn creu theatr ar gyfer y gynulleidfa hon. Mae'r cydweithio hwn yn caniatáu i'r Sherman a Theatr Iolo ddod ynghyd a chynorthwyo awduron brwd i ymchwilio i'r byd ysgrifennu ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc, gyda chefnogaeth lawn y ddau sefydliad a'u cronfa o fentoriaid profiadol.

Y broses gwneud cais

Anfonwch eich cais ar ffurf PDF, gan ddefnyddio eich enw a theitl y sgript i enwi'r ffeil, i literary@shermancymru.co.uk erbyn hanner dydd ar 18 Gorffennaf, 2016.

Caiff y ceisiadau eu darllen gan ein panel darllen sgriptiau a bydd hyd at 12 o awduron yn cael ei eu dewis ar gyfer y rhestr fer. Bydd y tri awdur terfynol yn cael eu dewis gan dimau creadigol Theatr y Sherman a Theatr Iolo.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu'n teimlo bod angen cymorth arnoch i gwblhau'r broses o gyflwyno cais, cysylltwch â ni:
Gethin Evans
Cyfarwyddwr Cyswllt
Theatr y Sherman
gethin.evans@shermancymru.co.uk
02920646900

Pob lwc, rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at ddarllen eich gwaith!

TAITH_16

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Peidiwch â cholli'r rhandaliad nesaf o Glwb Comedi’r Stiwdio wythnos nesaf. Seren y noson yw Tom Ward gyda chefnoga… https://t.co/bqOpiPbOe2
Fri, 19 Oct 2018