'Doing Things Differently'

04 Hyd 2016

Eve articleHelo fy enw yw Eve Limbrick, rwy’n aelod o Sherman 5 ac yn un o Gynrychiolwyr Sherman 5. Ddydd Gwener diwethaf roeddwn yn ddigon ffodus i gael treulio diwrnod ym Mryste mewn digwyddiad a oedd yn rhan o ŵyl o’r enw ‘Doing Things Differently’, a oedd yn canolbwyntio ar ddathlu, dysgu a siarad am gydraddoldeb yn y celfyddydau.

http://www.doingthingsdifferently.org.uk/

Y gweithdy cyntaf i mi ei fynychu yn ystod y dydd oedd gweithdy wedi’i arwain gan Ayla Surveren, sef hyfforddwr a chynghorydd gyrfa annibynnol ar gyfer y prosiect ‘Agents for Change’. Yn y prosiect hwn;

“Mae tîm o Asiantau yn gweithio ledled y wlad mewn lleoliadau celfyddydol i greu, gweinyddu a chynghori ar sut y gall yr adeilad a’r tîm weithio’n fwy hygyrch gydag artistiaid, perfformwyr, cynulleidfaoedd, cyfranogwyr ac aelodau eraill o staff sy’n Fyddar/anabl. Maent yn datblygu cynulleidfaoedd, yn creu cysylltiadau newydd ac yn cael gwared ar y rhwystrau y gall unigolion neu grwpiau deimlo sy’n eu rhwystro rhag cymryd rhan yn ein diwydiant. Roedd wyth menyw arall ar y panel sy’n rhan o’r prosiect ‘Agents for Change’. Roedd y prosiect yn gyfle i theatrau annibynnol ledled y de-orllewin geisio cynyddu amrywiaeth o fewn y cast a’r gynulleidfa yn y theatr.”

Roedd y digwyddiad wedi’i anelu at gyfarwyddwyr, sefydliadau a chwmnïau theatr artistig sy’n awyddus i weld mwy o amrywiaeth yn y celfyddydau a gweld yr amrywiaeth hwnnw’n ffynnu. Ariennir y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Lloegr a chafodd y prosiect ei dreialu ledled y De-ddwyrain. Dewisodd y prosiect gyfarwyddwr artistig o sefydliad penodedig i weithio gyda’r staff a’r tîm er mwyn annog datblygiad ac amrywiaeth o fewn sefydliadau artistig.

Roedd saith sefydliad Cenedlaethol yn rhan o bortffolio y de-ddwyrain yn cymryd rhan yn y prosiect. Dyma rai o’r sefydliadau a oedd yn rhan o’r sgwrs ‘Agents for Change’:

  • Amgueddfa ac Oriel Plymouth
  • Cyngor Celfyddydau Lloegr
  • Watershed
  • Bristol Old Vic
  • Cerddorfa symffoni Bournmouth

Fe wnes i fwynhau’r sgwrs yn fawr ac roedd yn ddiddorol iawn clywed straeon y gwahanol sefydliadau am y datblygiadau mewn amrywiaeth ers i’r prosiect ‘Agents for Change’ ddechrau.

Cyflwr y Genedl

Yr ail ddigwyddiad a fynychais oedd prynhawn o adloniant a sgwrsio, sef ‘State of the Nation’. Roedd y sesiwn yn fywiog, yn ddoniol, gyda thrafodaethau diddorol a gwaith grŵp yn sôn am amrywiaeth yn y celfyddydau. Cafwyd cyflwyniadau personol gan amrywiaeth eang o bobl gan gynnwys actorion anabl a sefydliadau pwysig yn y celfyddydau. Lluniwyd y digwyddiad fel diwrnod i rannu syniadau ar fynd i’r afael ag allgau ac anghydraddoldeb cymdeithasol yn ogystal ag ysbrydoli arweinwyr ifanc y dyfodol i wneud yr un fath. Drwy rannu syniadau ag arweinwyr y dyfodol ac ysbrydoli artistiaid, gobaith ‘state of the nation’ oedd dod â rhywfaint o oleuni i’r celfyddydau ar ôl Brexit.

Roedd llawer o siaradwyr yn y digwyddiad. Roedd y drafodaeth gyntaf rhwng Claire Hodgson a Jamie Beddard o Diverse City yn trafod eu cyfeillgarwch yn sgil y celfyddydau ac effaith anabledd ar actorion oherwydd anghyfiawnder.

Yn ogystal â’r trafodaethau diddorol, cafwyd perfformiadau gwych hefyd gan artistiaid ledled y DU, sef:

  • The Shouting Mute- David Young, bardd sy’n perfformio.
  • Islands of Discontent- Gwaith newydd wedi’i gomisiynu gan Art & Unity ac ymateb personol Dr Edson Burton, sef bardd a hanesydd. Mae’n perfformio darn llafar sy’n amlygu gwrth-wleidyddiaeth, cynddaredd ac yn codi’r cwestiwn a all y celfyddydau greu gweledigaeth newydd.
  • Jess Thom- Roedd Jess hefyd yn un o siaradwyr y digwyddiad yn ogystal ag un o’r perfformwyr. Mae’n adnabyddus am fod yn un o sylfaenwyr Tourette’s Hero, ac mae hefyd yn byw bywyd dwbl fel archarwr!

Roedd y digwyddiad hwn yn wych ac yn llawn ysbrydoliaeth i mi fel un o arweinwyr y dyfodol. Diolch i Sherman 5 am roi’r cyfle i mi fynychu!

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @TCMTPARTS: Exciting Zoom meeting with Tim, Sam and our students for a fab intergenerational project with Daffodils Care Home and @Sherm…
Wed, 08 Apr 2020