Dathlu Sherman 5: Dwy flynedd ers straeon Sherman 5

21 Gor 2020

Cafwyd pum mlynedd o nawdd gan y Paul Hamlyn Foundation i wneud cyfnod cyntaf Sherman 5 yn bosib, ac fe ddaeth y nawdd hwnnw i ben ym mis Gorffennaf 2018. Fe fuom yn dathlu dylanwad y prosiect eithriadol hwn gyda deg ffilm a gomisiynwyd yn arbennig, arddangosfa o ffotograffau a phenwythnos o ddigwyddiadau. Rydym yn rhannu y deg ffilm yma eto, gyda diweddariadau ynglyn a’r cyfrannwyr unigol er mwyn dathlu ein haelodau a’n gwirfoddolwyr gwych.

Mae llawer wedi digwydd ers hynny, yn Theatr y Sherman ac yn Sherman 5, ac felly rydym am gymryd y cyfle hwn i adlewyrchu ar y ddwy flynedd ddiwethaf o Orffennaf 2018 i Orffennaf 2020.

Gan ddechrau gyda Theatr y Sherman, fe wnaethom gyhoeddi ym mis Medi 2018 fod ein Cyfarwyddwr Artistig Rachel O’Riordan yn ein gadael i ddod yn Gyfarwyddwr Artistig yn Theatr y Lyric Hammersmith, Llundain. Y cynhyrchiad olaf i Rachel ei gyfarwyddo fel Cyfarwyddwr Artistig oedd ein cynhyrchiad Nadolig ar y Prif Lwyfan yn 2018, sef Alice in Wonderland. Tymor y Gwanwyn 2019 oedd y tymor olaf i Rachel ei raglennu.

Fe benodwyd Joe Murphy yn Gyfarwyddwr Artistig newydd ym Mawrth 2019 ac fe ddechreuodd Joe ar ei swydd yng Ngorffennaf y flwyddyn diwethaf.

Ym mis Tachwedd 2019 fe dderbyniodd Theatr y Sherman statws Theatr Noddfa, gan gydnabod y croeso cynnes a chynhwysol rydym yn ei roi i geiswyr lloches a ffoaduriaid yn y ddinas. Ni yw’r theatr gyntaf (a’r unig un ar hyn o bryd) yng Nghymru i dderbyn y wobr hon.

Rydym wedi cynhyrchu amrywiaeth eang a rhyfeddol o berfformiadau dros y ddwy flynedd ddiwethaf gan gynnwys perfformiadau cyntaf erioed, ysgrifennu newydd, clasuron bytholwyrdd a’n sioeau Nadolig poblogaidd i deuluoedd. Mae’r dramâu newydd a gafodd eu perfformio am y tro cyntaf erioed yn cynnwys Milwr yn y Meddwl gan Heiddwen Tomos mewn cyd-gynhyrchiad gyda Theatr Genedlaethol Cymru, Woof gan Elgan Rhys, The Taming of the Shrew gan Jo Clifford mewn cyd-gynhyrchiad gyda The Tron Theatre, Lose Yourself gan Katherine Chandler a Tylwyth gan Daf James mewn cyd-gynhyrchiad gyda Theatr Genedlaethol Cymru. Rydym wedi perfformio addasiadau newydd o ddwy glasur ar ein Prif Lwyfan: Lord of the Flies mewn cyd-gynhyrchiad gyda Theatr Clwyd a Hedda Gabler gan Henrik Ibsen. Y ddwy sioe Nadolig ar y Prif Lwyfan oedd Alice in Wonderland a The Snow Queen, ar gyfer plant dros 7 oed. Yn y Stiwdio, ein sioeau Nadolig dwyieithog ar gyfer plant rhwng 3 a 6 oed oedd Yr Hugan Fach Goch/Little Red Riding Hood ac Yr Hwyaden Fach Hyll/The Ugly Duckling. Ym mis Hydref 2018 fe wnaethom gyflwyno cynhyrchiad newydd o Fel Anifail gan Meic Povey yn y Stiwdio. Y flwyddyn diwethaf fe wnaethom gyd-weithio gyda Papertrail i lwyfannu A Night in the Clink ym mwyty The Clink, yng ngharchar Caerdydd.

Fe wnaeth ein Cwmni Preswyl blaenorol, Cwmni Pluen gyflwyno eu cynhyrchiad Mags am y tro cyntaf erioed ym mis Medi 2018. Fe wnaeth Cwmni Preswyl cyfredol Theatr y Sherman, Powderhouse deithio gyda’u sioe Saethu Cwningod/Shooting Rabbits y flwyddyn diwethaf, yn ogystal a chyfrannu perfformiad o Antigone ar Zoom ar gyfer y gyfres Darlleniadau o Ddramâu, partneriaeth Theatr y Sherman gyda National Theatre Wales.

Ers canol Mawrth rydym wedi bod yn chwim wrth addasu ein rhaglen artistig, ac hyd yn hyn rydym wedi cwblhau gŵyl DEG a chyflwyno Darlleniadau o Ddramâu, fe wnaethom gyflwyno dwy ddrama newydd gan Gary Owen: MUM a DAD, yn ogystal a chynnig gweithdai ac ‘Amser Gyda…’ ein Cyfarwyddwr Artistig. Rydym yn edrych ymlaen at dymor yr Hydref 2020, sy’n hollol wahanol i’r hyn yr oeddem wedi ei gynllunio cyn argyfwng Cofid-19 a sy’n adlewyrchu ein lle fel theatr wrth Galon Caerdydd.

Yn gynharach y mis hwn fe ennillodd y Sherman wobr categori Celfyddydol yng Ngwobrau Cardiff Life.

Mae hi wedi bod yn ddwy flynedd gynhyrfus a phrysur ar gyfer Sherman 5 hefyd. Ym mis Ionawr 2019 cawsom ein gwobrwyo gyda nawdd “More and Better” gan y Paul Hamlyn Foundation, sy’n parhau tan 2022. Mae’r nawdd newydd yn cefnogi cymunedau amrywiol i gael mynediad ac i ymgysylltu gyda mwy o elfennau o waith Theatr y Sherman. Rydym yn dal i gynnig cyfleoedd i weld perfformiadau, ac rydym hefyd wedi cyflwyno hyfforddiant a chyfleoedd gyrfaol mewn ymdrech i alluogi mwy o bobl o gefndiroedd amrywiol i ddilyn gyrfaoedd llwyddiannus yn y celfyddydau. Mae’r rhaglen hefyd yn cefnogi ac yn darparu cyfleoedd i dri grŵp penodol: aelodau hŷn o’r gynulleidfa, Clwb Byddar y Theatr ac aelodau dall/a nam ar eu golwg, ceiswyr lloches a ffoaduriaid.

Ym mis Mehefin 2019, daeth Claire Bottomley i weithio atom fel Cydlynydd Sherman 5.

O Orffennaf 2018 tan Fehefin 2019 buom yn parhau i gadw cysylltiad gyda’n holl aelodau ac fe wnaethom gynnal cwrs ffotograffiaeth ac arddangosfa mewn partneriaeth gyda CCHA. Mae ein digwyddiadau diweddar yn cynnwys cynyddu ein aelodaeth, rhedeg teithiau tu ôl i’r llwyfan ar gyfer grŵpiau, diwrnod Sherman 5 “Splendiferous Science” mewn partneriaeth gyda Techniquest ac ehangu ein cyfleoedd i wirfoddoli.

Yn ystod y cyfnod clo mae Sherman 5 wedi bod yn weithgar ar y Cyfryngau Cymdeithasol, gan gynnal dau weithdy ysgrifennu dramâu, cynllunio mwy o weithgareddau a cheisio cyrraedd aelodau sy’n methu cyfathrebu’n ddigidol. Rydym yn edrych ymlaen at y ddwy flynedd nesaf, ac ymlaen!

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @TheatrGenCymru: You have until 5pm on Thursday afternoon to watch Mrs Reynolds a'r Cena Bach on our YouTube and @ambobdim channels. Don…
Wed, 12 Aug 2020