Amdanom Ni

Adolygiad Blynyddol Theatr y Sherman 20/21

Ar 16 Mawrth 2020 cawsom y newyddion bod yn rhaid i theatrau ledled y DU gau eu drysau oherwydd y sefyllfa a achoswyd gan Cofid-19. I nodi'r garreg filltir hon rydym am gymryd eiliad i adlewyrchu ar flwyddyn na welwyd ei thebyg o’r blaen, ac i ymestyn ein diolch am yr holl gefnogaeth a gawsom eleni.

Nid dyma yr oeddem wedi ei ddisgwyl nac ei eisiau dros y flwyddyn hon, ond roeddem yn gwybod bod yn rhaid i ni ddod o hyd i ffyrdd newydd i barhau i ddifyrru ein cynulleidfaoedd, cefnogi artistiaid o Gymru a rhai sy’n byw yma, cysylltu â'n cymunedau a datblygu ein pobl ifanc. Mae ein Hadolygiad Blynyddol yn adrodd hanes ein gwaith wrth i ni wneud hyn i gyd trwy gydol y flwyddyn. Darllenwch yr Adolygiad Blynyddol yma.

 

17 Mehefin 2020

Ar Fehefin 1, fe wnaethom fynegi ein bod yn cydsefyll gyda mudiad Black Lives Matter, ac rydym wedi ymrwymo i weithredu yn arwyddocaol. Rydym yn derbyn fod angen i ni wneud mwy yn ein sefydliad, ac fod yma ffaeleddau. Byddwn ni’n gwneud newidiadau gwirioneddol a pharhaol. Rydym yn hynod falch o’n statws fel Theatr Noddfa a nawr yw’r amser i ni wireddu’r teitl hwnnw. Byddwn yn noddfa i bawb ac i bob llais.

Y cam cyntaf tuag at newidiadau dylanwadol a pharhaol yw i wrando, ac mae’r broses honno yn digwydd yn barod. Ar lefel uchaf y cwmni, rydym wedi bod yn cwrdd, yn gwrando ac yn gweithio gydag artistiaid du a theulu ehangach y Sherman. Wedi’r sgyrsiau hyn, byddwn yn ymgynghori gyda’r holl gymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu yng Nghaerdydd a thu hwnt, er mwyn sicrhau fod gwir gynnydd mewn cynrychiolaeth gynhwysol. Ar yr un pryd, bydd pawb o fewn ein sefydliad ac ar Fwrdd yr Ymddiriedolwyr yn cael eu cynnwys mewn adolygiad er mwyn darganfod y mannau ble gallwn greu newidiadau a gwelliannau sylweddol. Bydd canlyniad yr ymgynghoriad a’r adolygiad hwn yn fap ac yn gynllun ymarferol ar gyfer y newidiadau sydd i ddod. Byddwn yn cyhoeddi y cynllun hwn ar ein gwefan pan fydd yn gyflawn. Ymysg y sialensau anferth mae Cofid-19 yn ei osod, mae’r gwaith uchod yn flaenoriaeth ar gyfer Theatr y Sherman. Tu hwnt i Theatr y Sherman, mae hefyd angen cydnabod fod angen newid systematig drwy’r sector gelfyddydol yng Nghymru, ac mi fyddwn yn chwarae ein rhan yn hyn.

 

Lythyr gan Joe Murphy a Julia Barry

Annwyl Ffrindiau,

Mae dros ddau fis wedi pasio ers i ni allu eich croesawu chi, ein cynulleidfaoedd, cyfranogwyr, cymunedau a gwneuthurwyr theatr i mewn i’n adeilad. Rydym yn eich colli chi.

Roeddem yn teimlo ei bod hi’n amser i gysylltu â chi i adael i chi wybod sut hwyl sydd arnom yn Theatr y Sherman yn y cyfnod ansicr hwn, beth rydym wedi bod yn ei wneud ers canol Mawrth a sut yr ydym yn cynllunio ar gyfer y dyfodol.

Mae ein cenhadaeth greiddiol wedi ein tywys trwy’r misoedd diwethaf, wrth i ni geisio ymateb i’r sefyllfa anarferol hon. Rydym wedi ymrwymo i gadw ein cynulleidfaoedd a chymunedau Caerdydd wrth galon popeth rydym yn ei wneud, gan weithio gydag artistiaid Cymreig a rhai sy’n byw yng Nghymru i greu gwaith eithriadol, er fod hynny mewn ffyrdd newydd, gan greu cyfleoedd arwyddocaol a gweledigaethol i ymgysylltu.

Rydym yn gobeithio i chi allu mwynhau DEG, ein cyfres o fonologau, neu eich bod wedi cymryd rhan yng ngweithgareddau y Theatr Ieuenctid sydd wedi eu creu gan ein Rheolwr Ymgysylltu Creadigol, neu wedi cysylltu trwy ein sesiynau Amser Gyda, ymysg llawer o ffyrdd eraill o gadw mewn cysylltiad.

Sut bynnag yr ydych yn cadw mewn cysylltiad ac yn ein cefnogi - diolch i chi. Mae’r gwaith hwn i gyd yn cael ei gyflawni gan dîm bach o fewn y Sherman tra fod gweddill y tîm ar seibiant. Mae’r gwaith hwn yn niwtral o ran y gost, yn bennaf yn ddibynnol ar amser, sgiliau a phrofiad tîm y Sherman, a haelioni ein Artistiaid Cyswllt sydd wedi bod yn rhoi o’u hamser. Rydym wrth gwrs yn ymrwymo i dalu artistiaid, ac fe alluogwyd y prosiect DEG/TEN gan gyfraniad hael oddi wrth roddwr di-enw. Rydym hefyd yn hynod o ddiolchgar i Gary Owen am ei haelioni, a’r tîm ddaeth at ei gilydd i greu Mum a Dad, ac i Lynn Hunter a Michael Sheen am eu perfformiadau teimladwy.

Er ein bod yn obeithiol am y dyfodol, mae hwn yn gyfnod cynyddol o heriol i Theatr y Sherman. Nid ydym ar ein pennau ein hunain wrth wynebu’r argyfwng hwn, na welwyd ei debyg o’r blaen, ac er nad ydym yn unigryw mae’r sefyllfa yr ydym yn ei hwynebu yn real ac yn ddirfodol. Rydym fel arfer yn ddibynnol ar greu incwm drwy werthiant tocynnau, gwerthiant y bar caffi, ffioedd cyfranogwyr a llogi ystafelloedd er mwyn cefnogi y gwaith rydym yn ei greu a’r gweithgareddau a’r cyfleoedd rydym yn eu cynnig, ond mae’r ffynonellau hynny o incwm wedi diflannu, a hynny am gyfnod amhenodol.

Rydym yn hynod ffodus, ac yn ddiolchgar iawn o’r gefnogaeth ariannol barhaus gan Gyngor Celfyddydau Cymru a chyfranwyr eraill, yn ogystal â phecynnau cefnogaeth y Llywodraeth sy’n benodol ar gyfer Cofid-19, sy’n gymorth mawr i ni drwy’r cyfnod hwn. Rydym hefyd wrth gwrs yn hynod ddiolchgar i aelodau o’n cynulleidfaoedd a’n cymunedau sydd wedi cyfrannu’n hael dros y misoedd diwethaf. Ond mae hi hefyd yn bwysig nodi ein bod ni, a’r sector gyfan yn ymladd dros ein bodolaeth ar hyn o bryd, ac mae’n rhaid wynebu’r gwirionedd creulon hwn gyda’n llygaid ar agor a’n calonnau’n llawn.

Mae’r dyfodol yn ansicr, ond rydym yn ymdrechu i sicrhau fod Theatr y Sherman a’n cyfraniad i’r sector ac i gymunedau Caerdydd a thu hwnt, yn goroesi. Rydym yn ceisio darganfod ffyrdd newydd ac amgen o greu rhaglen artistig ar gyfer ein cynulleidfaoedd, mae ein Theatr Ieuenctid flaenllaw a’r adran Ymgysylltu Creadigol yn addasu i gynnig darpariaeth wahanol, ac mae ein gwaith arloesol gyda’n cymunedau drwy Sherman 5 yn parhau i ymateb i’r sefyllfa newydd dros dro.

Beth bynnag ydi eich perthynas gyda’r Sherman, rydym yn gwybod y byddwch yn gwerthfawrogi pwysigrwydd theatr, a’r argraff mae’n ei gael ar ein plant a’n pobl ifanc, ein cymunedau, ein cynulleidfaoedd a’n gwneuthurwyr theatr - yn rhai profiadol, rhai sy’n datblygu a rhai sy’n awyddus i fod yn rhan o’n diwydiant yn y dyfodol.

I sicrhau ein bod yn goroesi’r argyfwng hwn ac yn gallu parhau i gyflawni ein cenhadaeth greiddiol, rydym yn gweithio’n galed iawn i gadw costau’n isel ac i chwilio am ffyrdd newydd o greu incwm. Mae’r misoedd nesaf am fod yn rhai heriol gan fod cost rhedeg yr adeilad yn uchel, er ei fod ar gau. Ond mae gennym dîm gweithgar ac ymroddedig, a chyda eich cefnogaeth, fe ddown drwyddi. Ein blaenoriaeth ni yw lles ein cynulleidfaoedd, ein cyfranogwyr, ein cymunedau, ein artistiaid a’n staff, ac ni fyddwn yn gallu dod at ein gilydd yn adeilad y Sherman eto tan y bydd hi’n ddiogel i wneud hynny.

Ond er fod yr adeilad ar gau, rydym yn parhau i fod yn theatr ar eich cyfer chi, ac rydym yn edrych ymlaen i ddarganfod ffyrdd newydd a dyfeisgar i ddatblygu ein perthynas gyda chi i gyd, ac i barhau i ddarparu ysgrifennu newydd gwych, gweithgareddau diddorol a chyffrous, ffyrdd o gysylltu ein cymunedau a chyfleoedd ar gyfer ein artistiaid a’n gwneuthurwyr theatr.

Daliwch ati i gymryd rhan a chadwch mewn cysylltiad. Gofynnwn yn garedig i chi ystyried gwneud cyfraniad os ydych mewn sefyllfa i allu gwneud hynny, er mwyn sicrhau y bydd ein drysau’n ail agor eto i’ch croesawu i Theatr y Sherman.

Diolch o galon

Joe Murphy              &                  Julia Barry

Cyfarwyddwr Artistig            Cyfarwyddwr Gweithredol

 

 

 

CALON CAERDYDD

Mae ein gwaith yn llawn calon, a’r holl nod yw cyfleu teimlad ac ystyr i bobl Caerdydd. Rydyn ni wedi’n lleoli yng nghanol y brifddinas, nid yn unig yn ddaearyddol ond yn emosiynol, yn artistig ac fel cymuned. Ni yw’r ddinas, i’r carn. Ni yw calon Caerdydd.

THEATR Y SHERMAN

Noddwr - Rhys Ifans

Wedi’i lleoli yng nghanol Caerdydd, mae Theatr y Sherman yn dŷ cynhyrchu blaenllaw sy’n creu a churadu theatr o safon eithriadol ar gyfer pobol Caerdydd. Drwy ei ffocws penodol ar ddatblygu a chynhyrchu gwaith newydd, ac wrth feithrin artistiaid Cymreig, a’r rhai sy’n byw yng Nghymru, mae Theatr y Sherman wedi dod yn bwerdy i theatr yng Nghymru. Drwy’r cynyrchiadau sy’n cael eu hymarfer a’u hadeiladu o dan ei tho yn y brifddinas, mae Theatr y Sherman yn dweud straeon lleol gyda pherthnasedd byd-eang. Mae Theatr y Sherman yn le i bawb. Mae’n creu cyfleoedd i drigolion Caerdydd fedru creu cyswllt â’r theatr trwy ymrwymiad ysbrydoledig a gweledigaethol.

 

Joe Murphy mewn sgwrs â Nicola Heywood Thomas

 

Joe Murphy 

Joe Murphy, Sherman Theatre Artistic Director

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

⭐️Mae cofrestr Theatr Ieuenctid Sherman nawr ar agor ar gyfer tymor yr haf, gyda grwpiau ar gyfer dosbarth derbyn h… https://t.co/8ZBjbNwsy5
Thu, 06 May 2021